Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Účetní závěrka

30.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.4
Účetní závěrka

prof. Ing. Libuše Műllerová, CSc.

Účetní závěrka je vyvrcholením celého účetního období. Její součástí je rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha a pro velké a střední účetní jednotky také přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu. Malé a mikro účetní jednotky tyto přehledy sestavovat nemusí. Rozvahu a výkaz zisku a ztráty lze sestavovat v plném nebo ve zkráceném rozsahu v závislosti na tom, do které kategorie účetní jednotka patří.

Rozvahu v plném rozsahu sestavují velké a stření účetní jednotky. Z malých a mikro účetních jednotek pouze ty, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Naopak rozvahu ve zkráceném rozsahu mohou sestavovat účetní jednotky bez zákonné povinnosti auditu.

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu sestavují obchodní společnosti, které jsou velkou nebo střední účetní jednotkou, z malých nebo mikro obchodních společností ty, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu mohou sestavovat pouze malé nebo mikro účetní jednotky, které nejsou obchodní společností a nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Z uvedeného vyplývá, že pokud je účetní jednotka obchodní společností (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným nebo akciová společnost), nemůže sestavovat výkaz zisku a ztráty v zkráceném rozsahu bez ohledu na to, zda má či nemá zákonnou povinnost auditu. Pravidlo možnosti sestavování rozvahy a výkazu zisku a ztráty v plném nebo ve zkráceném rozsahu ukazuje následující tabulka.

 

Kategorizace účetních jednotek

sestavování závěrky obchodních společností v plném nebo ve zkráceném rozsahu

Výkazy  Rozvaha Výkaz Z/Z
Kategorie  plný rozsah zkrácený rozsah plný rozsah zkrácený rozsah
Mikro bez auditu ano ano
s auditem ano ano
Malá bez auditu ano ano
s auditem ano ano
Střední ano ano
Velká ano ano

Obsah účetní závěrky v plném a zkráceném rozsahu upravuje Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. Vyhláška stanoví uspořádání a označování položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek. Vzory účetních výkazů jsou přílohou této vyhlášky. Obsah obou variant (plné a zkrácené) účetní závěrky lze vyjádřit následovně:

Účetní závěrka v plném rozsahu Účetní závěrka ve zkráceném rozsahu
Rozvaha zahrnuje všechny položky podle přílohy č. 1 Vyhlášky  Rozvaha zahrnuje pouze položky označené písmeny a římskými číslicemi s výjimkou  položek C.II.1. Dlouhodobé pohledávky a C.II.2. Krátkodobé pohledávky
Výkaz zisku a ztráty zahrnuje všechny položky podle přílohy č. 2 nebo 3 Vyhlášky  Výkaz zisku a ztráty zahrnuje pouze položky označené římskými číslicemi, písmeny a výpočtové položky.
Přehled o peněžních tocích povinný pro velké a střední účetní jednotky  Nepovinný pro malé a mikro účetní jednotky
Přehled o změnách vlastního kapitálu povinný pro velké a střední účetní jednotky nepovinný pro malé a mikro účetní jednotky
Příloha – plný rozsah pro velké a střední účetní jednotky Příloha – zkrácený rozsah pro malé a mikro účetní jednotky

Co je povinnou součástí účetní závěrky pro jednotlivé kategorie účetních