dnes je 16.6.2019
Input:

Účtová skupina 58 - Mimořádné náklady

9.9.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.2.9
Účtová skupina 58 – Mimořádné náklady

Ing. Blanka Jindrová

Účet 582 – Škody

Účetní aspekty

Na tomto účtu se zachycují jen škody, které vznikají z příčin pro účetní jednotku zcela mimořádných (zejména škody v důsledku živelních pohrom apod.).

Operace zachycené na tomto účtu mají mimořádnou povahu a způsobují účetní jednotce úbytek majetku, který v případě, že je účetní jednotka pojištěna, může být kompenzován náhradou od pojišťovny nebo může být vymáhán na zodpovědných osobách.

Daňové aspekty

Škody vzniklé ze živelních pohrom je nutné průkazným a objektivním způsobem prokázat (stanovisko pojišťovny, posudek znalce atd.). V účetnictví musí být provedena mimořádná inventura veškerého majetku, dokladovány všechny úbytky majetku ke dni živelní pohromy. Tyto škody jsou při jejich prokázání a doložení nutných dokladů daňově uznatelné.

Za živelní pohromu se pro účely ZDP považují: nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice s rychlostí větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení.

Škody z příčin zcela mimořádných

Č.  Text  MD 
Škody na majetku vzniklé z příčin pro účetní jednotku zcela mimořádných, např. živelní pohroma 
1.  Vyřazení poškozeného dlouhodobého majetku
(zápis o škodě, demolici …) 
   
– pořizovací cena  08x  02x 
– zůstatková cena  582  08x 
2.   Odpis poškozených zásob účtování podle způsobu A  582  112, 123, 132 
Účtování podle způsobu B  582  501, 504 
3.  Náklady vzniklé při likvidaci škod  588  různé účty 
4.  Výnosy z likvidace  různé účty  688 
5.  Náhrada od pojišťovny     
a) pohledávka za pojišťovnou, která:     
 – nepotvrdila výši náhrady  388  688 
 – potvrdila výši náhrady  378  688 
b) úhrada od pojišťovny v následujícím období  221  378, 388 
 – náhrada je menší než předpoklad v předchozím účetním období  582  388 
 – náhrada je větší  388  688 

Předpisy

  • Vyhláška č. 500/2002 Sb. (PVZÚ), ve znění pozdějších předpisů

    • - § 36 – Mimořádné náklady
  • ČÚS č. 019 – Náklady a výnosy

  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ), ve znění pozdějších předpisů

    • - § 7 a 8 – Obecná ustanovení
    • - § 29 a 30 – Inventarizace majetku a závazků

Účet 584 – Tvorba a zúčtování rezerv

Účetní aspekty

Na tomto účtu se zachycuje tvorba ostatních rezerv na náklady charakteru mimořádných nákladů podle interních směrnic účetní jednotky a jejich použití nebo zrušení pro nepotřebnost se souvztažným zápisem na účtu 459. Tvorba těchto rezerv není upravena ZoR, a proto je jejich tvorba daňově neuznatelným nákladem.

Tento účet se užívá výjimečně např. při tvorbě rezervy na základě programu restrukturalizace, schváleného orgánem k tomu příslušným podle zvláštního právního předpisu, případně společníky. Rezervu na restrukturalizaci lze tvořit a čerpat pouze na přímé náklady nezbytně nutné k uskutečnění programu restrukturalizace, které nesouvisí s