Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Účtová třída 1

2.4.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová třída 1

Ing. Blanka Jindrová

I. Charakteristika

Účtová třída 1 je vyhrazena pro zásoby, což je majetek s vysokou likviditou, který se skladuje a až při spotřebě, výdeji, prodeji apod. se účtuje do nákladů (pozor na rozdíly v účtování způsobem A a B – viz text dále).

Členění zásob:

a) nakupované

materiál:

• suroviny, což je základní materiál, který při výrobním procesu přechází zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu,

• pomocné látky, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu (např. lak na výrobky),

• látky, kterých je zapotřebí pro zajištění provozu účetní jednotky (např. mazadla, palivo, čisticí prostředky),

• náhradní díly včetně náhradních dílů učených k výměně komponenty, obaly a obalové materiály, pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek nebo zboží,

• další movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na výši ocenění,

• samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok, v ocenění stanoveném ve vnitřní směrnici účetní jednotky, o kterých bylo rozhodnuto, že vzhledem k ocenění nebudou zařazeny do dlouhodobého hmotného majetku a jsou považovány za drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka účtuje jako o zásobách, pokusná zvířata,

• náhradní díly se při komponentním odpisování převedou do DHM a odpisují se samostatně se stanovenou dobou životnosti společně s komponentou.

zboží:

obsahuje movité věci a zvířata, nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi a zvířaty obchoduje. Položka obsahuje dále výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen, a zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji s výjimkou jatečných zvířat. Položka obsahuje též nemovité věci, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitých věcí, nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.

b) vytvořené v účetní jednotce (zásoby vlastní výroby)

nedokončená výroba

produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, nejsou však dosud hotovým výrobkem; tato položka rovněž obsahuje nedokončené činnosti, při nichž nevznikají hmotné produkty,

polotovary

odděleně evidované produkty, to jsou polotovary, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním cyklu,

výrobky

věci vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky,

zvířata

mezi zásoby patří mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny, včetně jatečných zvířat, která nejsou vykazována jako dlouhodobý hmotný majetek ve třídě 0 nebo jako zásoby zboží ve třídě 1.

II. Oceňování

Zásoby se oceňují podle § 25 a § 27 ZoÚ§ 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., a to:

a) nakoupené – pořizovacími cenami,

b) vyrobené v účetní jednotce – vlastními náklady, reprodukčními pořizovacími cenami,

c) v případech bezúplatného nabytí – reprodukčními pořizovacími cenami.

Pro výpočet ceny zásob se při vyskladnění do spotřeby nebo při prodeji užívají různé oceňovací techniky: pevná cena, metoda FIFO, vážený aritmetický průměr.

Nakoupené zásoby

• Pořizovací cena

Součástí pořizovací ceny zásob jsou též náklady související s jejich pořízením, zejména přepravné vyúčtované dodavatelem nebo provedené účetní jednotkou, provize, clo a pojistné. Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěrů a zápůjček poskytnutých na jejich pořízení, kurzové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů.

Pořizovací cenu zásob lze rozdělit na cenu pořízení nebo na předem stanovenou cenu pořízení a odchylku od skutečné ceny pořízení a náklady s pořízením související. Při vyskladnění zásob se tyto náklady, popřípadě odchylky rozpouštějí způsobem stanoveným vnitřním předpisem účetní jednotky.

Náklady na úpravy skladovaného materiálu nebo zboží se považují za náklady související s pořízením zásob a zvyšují ocenění zásob.

Nevyfakturované dodávky na konci účetního období se ocení podle uzavřené smlouvy, popřípadě podle jiných dokladů, které má účetní jednotka k dispozici.

V rámci jednoho analytického účtu zásob je nutné používat pouze jeden způsob ocenění.

• Reprodukční pořizovací cena

Cena, za kterou by byly zásoby pořízeny v době, kdy se o nich účtuje, se používá u zásob pořízených bezplatně (darem), nalezených (přebytky zásob) a vložených do společnosti (pokud nejsou podle smlouvy oceněny jinak). Renovované náhradní díly, obnovené nástroje, odpad a zbytkové produkty vrácené z výroby či jiné činnosti se v případech, kdy vlastní náklady na jejich vytvoření nelze zjistit, ocení reprodukční pořizovací cenou.

Zásoby vlastní výroby

Zásoby vlastní výroby se oceňují vlastními náklady, kterými se rozumí přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, které se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti. Účetní jednotka vychází buď ze skutečné výše nákladů, nebo z výše nákladů stanovené účetní jednotkou podle způsobu kalkulace výroby.

Výrobou se rozumí i jiná činnost, při které nevznikají hmotné produkty. Odchylně mohou účetní jednotky oceňovat zásoby vlastní výroby, jimiž jsou nedokončená výroba, polotovary a výrobky:

• ve výrobě s krátkodobým nepřetržitým cyklem nedokončenou výrobu pouze přímými materiálovými náklady a výrobky nebo polotovary přímými materiálovými a mzdovými náklady,

• v hromadné a velkosériové výrobě pouze přímými náklady, jimiž jsou náklady na přímý materiál, polotovary, přímé mzdy a ostatní přímé náklady,

• v malosériové a kusové nebo zakázkové výrobě a ve výrobě s dlouhodobým cyklem přímými náklady, výrobní režií a v případě, že výrobní cyklus přesahuje dvanáct měsíců, výjimečně i správní režií.

Nakoupená zvířata se oceňují pořizovací cenou, zvířata vlastního odchovu (příchovky) vlastními náklady nebo reprodukční pořizovací cenou v případech, kdy vlastní náklady nelze zjistit. Přírůstky zvířat se oceňují vlastními náklady.

Oceňovací techniky při vyskladnění zásob

Ocenění přírůstků zásob na skladě je odlišné podle jednotlivých nákupů od různých dodavatelů, proto je nutné vybrat oceňovací techniku při vyskladnění, která nejvíce vyhovuje danému druhu zásob a popsat ji ve vnitropodnikové směrnici.

a) metoda váženého aritmetického průměru

Pořizování a naskladňování zásob je v ocenění pořizovacími cenami, které se liší podle toho, kdy a od koho byly zásoby pořízeny. Cena pro vyskladnění se počítá metodou váženého aritmetického průměru. Je možné použít klouzavý vážený aritmetický průměr, kdy se výpočet provádí při každém vyskladnění a lze jej používat bez omezení. Nebo se počítá tzv. prostý vážený aritmetický průměr, který se počítá minimálně jednou za měsíc a používá se pro výpočet ceny zásob při vyskladnění po celý následující měsíc.

b) metoda FIFO

Název metody je odvozen z angličtiny „first in, first out”, což znamená „první dovnitř, první ven.” Nejdříve nakoupené zásoby se při této metodě prodávají nebo vyskladňují jako první. Např. u prodávaného zboží se přiřadí automaticky nejstarší pořizovací cena, tzn., že stav zásob na skladě je oceněn pořizovacími cenami dosud nevyskladněných počátečních dodávek a všech ostatních dodávek, které v časové posloupnosti následovaly při nákupu na sklad později.

Současně existuje i metoda LIFO, jejíž název z angličtiny je „last in, first out”, což je „poslední dovnitř, první ven.” Je opakem ocenění podle metody FIFO. V ČR není tato metoda povolena.

c) pevná cena

Při této metodě se syntetický účet zásob (účet 112 nebo 132) rozdělí na 3 analytické účty (AÚ):

• AÚ pro pevnou cenu, kterou si stanoví účetní jednotka předem na určité období,

• AÚ pro rozdíl mezi skutečnou pořizovací cenou a pevnou cenou,

• AÚ pro vedlejší náklady na pořízení.

Ve vnitřní směrnici si musí účetní jednotka stanovit, jak bude rozpouštět odchylky. Nejčastěji se používá výpočet pomocí koeficientu:

K= Počáteční stav odchylek + přírůstek odchylek

Počáteční stav zásob + přírůstek zásob

Tímto vypočteným koeficientem se vynásobí úbytek zásob za dané období v pevných cenách a o výslednou částku se sníží analytické účty rozdílů.

Účetní jednotky nesmí měnit v průběhu účetního období způsoby oceňování. Změny vykonávané mezi účetními obdobími jsou přípustné jen z důvodu věrného zobrazení předmětu účetnictví. Tato zásada ale neznamená, že není možné v průběhu účetního období měnit úroveň oceňování, když je dodržována metoda oceňování.

Je nutné rozlišovat mezi změnou ve výši ocenění zásob a změnou metody, tj. změnou ve způsobu ocenění majetku. V průběhu účetního období nelze měnit metodu oceňování při vyskladnění např. z pevných skladových cen na průměrné ceny, ale je možné v rámci pevné ceny provést její úpravu.

III. Účtové skupiny

O zásobách se účtuje průběžně způsobem A nebo periodicky způsobem B. Účetní jednotka může používat pro různé druhy zásoby různé způsoby. Ale při účtování podle míst uskladnění (odpovědných osob) však může být uplatněn pouze jeden z uvedených způsobů.

Účetní souvztažnosti při užití způsobu A nebo B naleznete v části 2 – Účetní souvztažnosti u účtů 112 – Materiál na skladě132 – Zboží na skladě a v prodejnách.

Způsob A

Průběžný způsob evidence zásob udržuje záznamy o nakoupených zásobách a o nákladech prodaných zásob na stále aktuální bázi. Tato evidence poskytuje maximum informací pro operativní řízení. Z účetnictví je možné v průběhu účetního období kdykoliv zjistit stav zásob na skladě a jejich hodnotu v korunách. Skutečný stav se porovnává se stavem účetním povinně k okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka. Při nákupech se průběžně účtuje o pořízení zásob na sklad, do prodejny, a do nákladů se zásoby účtují až při jejich výdeji, vyskladnění, prodeji apod.

• Nákupy od jiných subjektů a aktivace materiálu, služeb a zboží

V průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na MD účtu pořízení materiálu 11x – Materiál nebo pořízení zboží 13x – Zboží.

Vnitropodnikové služby, které souvisí s přepravou dodávek zásob, se aktivují. Aktivace materiálu, služeb a zboží se účtuje na MD příslušných účtů zásob a souvztažně na Dal účtu účtové skupiny 62x – Aktivace. Převzetí materiálu a zboží na sklad se zaúčtuje (v pořizovacích cenách u nákupů a ve vlastních nákladech u zásob vlastní výroby) na MD účtu určeného ke sledování materiálu na skladě 11x – Materiál nebo 13x – Zboží a na Dal účtu pořízení materiálu 111 – Pořízení materiálu nebo pořízení zboží 131 – Pořízení zboží. Spotřeba materiálu se účtuje běžně na MD účtu 501 – Spotřeba materiálu, při prodeji materiálu na 542 – Prodaný materiál nebo při prodeji zboží na MD účtu 504 – Prodané zboží.

• Zásoby vlastní výroby

V průběhu účetního období se přírůstky zásob oceněné vlastními náklady účtují na MD příslušného účtu účtové skupiny 12x Zásoby vlastní výroby se souvztažným zápisem na Dal účtů účtové skupiny 61x Změny stavu zásob vlastní činnosti. Při vyskladnění zásob se účtuje opačně: na MD účtů účtové skupiny 61x Změny stavu zásob vlastní činnosti a na Dal účtů účtové skupiny 12x Zásoby vlastní výroby.

Způsob B

Periodický způsob evidence zásob nezajišťuje průběžné záznamy o pohybu zásob. Stav zásob a náklady spojené s vyskladněním, prodejem se počítají až na konci účetního období při fyzické inventuře. Tento způsob se užívá tam, kde účetní jednotka nepotřebuje v průběhu účetního období informace o stavu zásob a je velice náročný na fyzickou inventuru. Při nákupech se průběžně účtuje o pořízení zásob přímo do nákladů jako současný výdej (prodej) a na sklad, do prodejny se převádí až konečné zůstatky zásob při účetní uzávěrce zjištěné inventurou.

• Nákupy od jiných subjektů a aktivace materiálu, služeb a zboží

V průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na MD přímo do nákladů v účtové skupině 50x – Spotřebované nákupy. Vnitropodnikové služby, které souvisejí s přepravou dodávek zásob, se aktivují. Aktivace materiálu, služeb a zboží se účtuje na MD účtů účtové skupiny 50x a souvztažně na Dal účtů účtové skupiny 62x Aktivace.

Při uzavírání účetních knih se počáteční stavy příslušných účtů 11x – Materiál nebo pořízení zboží 13x – Zboží převedou na MD nákladových účtů 501 – Spotřeba materiálu504 – Prodané zboží. Konečný stav zásob se podle fyzické inventury zaúčtuje na MD příslušného účtu určeného ke sledování materiálu účtové skupiny 11x – Materiál nebo 13x – Zboží souvztažně s příslušným nákladovým účtem.

• Zásoby vlastní výroby

V průběhu účetního období se v účtové skupině 12x – Zásoby vlastní výroby neprovádí žádné účetní zápisy a účtuje se jen o vynaložených nákladech na výrobu na příslušných účtech účtové třídy 5.

Při uzavírání účetních knih se počáteční stavy zásob příslušných účtů skupiny 12x – Zásoby vlastní výroby převedou na MD účtové skupiny 61 Změny stavu zásob vlastní činnosti. Konečný stav zásob podle fyzické inventury se zaúčtuje na MD příslušného účtu skupiny 12x – Zásoby vlastní výroby a souvztažně na Dal příslušného účtu účtové skupiny 61 Změny stavu zásob vlastní činnosti.

Analytická a podrozvahová evidence

O zásobách daných ke zpracování nebo skladování jiné účetní jednotce či zapůjčených mimo účetní jednotku musí být účtováno na analytických účtech s uvedením místa uložení.

O zásobách předaných účetní jednotce ke zpracování nebo skladování, vypůjčených a došlých organizaci omylem, se účtuje na podrozvahových účtech s uvedením druhu zásob a jejich ocenění.

Inventarizace a inventarizační rozdíly

Účetní jednotka může stanovit svým předpisem vždy pro příslušné účetní období normy přirozených úbytků zásob a též rozhodne o druzích materiálu, o kterých účtuje přímo do spotřeby, tj. bez zaúčtování na sklad, vždy však se zřetelem k tomu, že spotřeba materiálu vykázaná v účetní závěrce musí odpovídat skutečné spotřebě