dnes je 17.12.2018
Input:

Účtová třída 1

11.5.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtová třída 1

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

I. Charakteristika

Účtová třída 1 je vyhrazena pro zásoby, což je majetek s vysokou likviditou, který se skladuje a až při spotřebě, výdeji, prodeji apod. se účtuje do nákladů (pozor na rozdíly v účtování způsobem A a B – viz text dále).


Členění zásob:

a) nakupované

materiál:

 • suroviny, což je základní materiál, který při výrobním procesu přechází zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu,

 • pomocné látky, které přecházejí také přímo do výrobku, netvoří však jeho podstatu (např. lak na výrobky),

 • látky, kterých je zapotřebí pro zajištění provozu účetní jednotky (např. mazadla, palivo, čisticí prostředky),

 • náhradní díly včetně náhradních dílů učených k výměně komponenty, obaly a obalové materiály, pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek nebo zboží,

 • další movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na výši ocenění,

 • samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok, v ocenění stanoveném ve vnitřní směrnici účetní jednotky, o kterých bylo rozhodnuto, že vzhledem k ocenění nebudou zařazeny do dlouhodobého hmotného majetku a jsou považovány za drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka účtuje jako o zásobách, pokusná zvířata,

 • náhradní díly se při komponentním odpisování převedou do DHM a odpisují se samostatně se stanovenou dobou životnosti společně s komponentou.

zboží:

obsahuje movité věci a zvířata, nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi a zvířaty obchoduje. Položka obsahuje dále výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen, a zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji s výjimkou jatečných zvířat. Položka obsahuje též nemovité věci, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitých věcí, nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení. Patří sem i právo stavby, pokud je pořízeno za účelem jeho prodeje.

b) vytvořené v účetní jednotce (zásoby vlastní výroby)

 • nedokončená výroba

produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, nejsou však dosud hotovým výrobkem; tato položka rovněž obsahuje nedokončené činnosti, při nichž nevznikají hmotné produkty,

 • polotovary

odděleně evidované produkty, to jsou polotovary, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním cyklu,

 • výrobky

věci vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky,

 • zvířata

mezi zásoby patří mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny, včetně jatečných zvířat, která nejsou vykazována jako dlouhodobý hmotný majetek ve třídě 0 nebo jako zásoby zboží ve třídě 1.II. Oceňování

Zásoby se oceňují podle § 25 a 27 ZoÚ§ 49 vyhlášky č. 500/2002 Sb., a to:

a) nakoupené – pořizovacími cenami,

b) vyrobené v účetní jednotce – vlastními náklady, reprodukčními pořizovacími cenami,

c) v případech bezúplatného nabytí – reprodukčními pořizovacími cenami.

Pro výpočet ceny zásob se při vyskladnění do spotřeby nebo při prodeji užívají různé oceňovací techniky: pevná cena, metoda FIFO, vážený aritmetický průměr.


Nakoupené zásoby

 • Pořizovací cena

Součástí pořizovací ceny zásob jsou též náklady související s jejich pořízením, zejména přepravné vyúčtované dodavatelem nebo provedené účetní jednotkou, provize, clo a pojistné. Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěrů a zápůjček poskytnutých na jejich pořízení, kurzové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů.

Pořizovací cenu zásob lze rozdělit na cenu pořízení nebo na předem stanovenou cenu pořízení a odchylku od skutečné ceny pořízení a náklady s pořízením související. Při vyskladnění zásob se tyto náklady, popřípadě odchylky rozpouštějí způsobem stanoveným vnitřním předpisem účetní jednotky.

Náklady na úpravy skladovaného materiálu nebo zboží se považují za náklady související s pořízením zásob a zvyšují ocenění zásob.

Nevyfakturované dodávky na konci účetního období se ocení podle uzavřené smlouvy, popřípadě podle jiných dokladů, které má účetní jednotka k dispozici.

V rámci jednoho analytického účtu zásob je nutné používat pouze jeden způsob ocenění.

 • Reprodukční pořizovací cena

Cena, za kterou by byly zásoby pořízeny v době, kdy se o nich účtuje, se používá u zásob pořízených bezplatně (darem), nalezených (přebytky zásob) a vložených do společnosti (pokud nejsou podle smlouvy oceněny jinak). Renovované náhradní díly, obnovené nástroje, odpad a zbytkové produkty vrácené z výroby či jiné činnosti se v případech, kdy vlastní náklady na jejich vytvoření nelze zjistit, ocení reprodukční pořizovací cenou.


Zásoby vlastní výroby

Zásoby vlastní výroby se oceňují vlastními náklady, kterými se rozumí přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, které se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti. Účetní jednotka vychází buď ze skutečné výše nákladů, nebo z výše nákladů stanovené účetní jednotkou podle způsobu kalkulace výroby.

Výrobou se rozumí i jiná činnost, při které nevznikají hmotné produkty. Odchylně mohou účetní jednotky oceňovat zásoby vlastní výroby, jimiž jsou nedokončená výroba, polotovary a výrobky:

 • ve výrobě s krátkodobým nepřetržitým cyklem nedokončenou výrobu pouze přímými materiálovými náklady a výrobky nebo polotovary přímými materiálovými a mzdovými náklady,

 • v hromadné a velkosériové výrobě pouze přímými náklady, jimiž jsou náklady na přímý materiál, polotovary, přímé mzdy a ostatní přímé náklady,

 • v malosériové a kusové nebo zakázkové výrobě a ve výrobě s dlouhodobým cyklem přímými náklady, výrobní režií a v případě, že výrobní cyklus přesahuje dvanáct měsíců, výjimečně i správní režií.

Nakoupená zvířata se oceňují pořizovací cenou, zvířata vlastního odchovu (příchovky) vlastními náklady nebo reprodukční pořizovací cenou v případech, kdy vlastní náklady nelze zjistit. Přírůstky zvířat se oceňují vlastními náklady.


Oceňovací techniky při vyskladnění zásob

Ocenění přírůstků zásob na skladě je odlišné podle jednotlivých nákupů od různých dodavatelů, proto je nutné vybrat oceňovací techniku při vyskladnění, která nejvíce vyhovuje danému druhu zásob a popsat ji ve vnitropodnikové směrnici.

a) metoda váženého aritmetického průměru

Pořizování a naskladňování zásob je v ocenění pořizovacími cenami, které se liší podle toho, kdy a od koho byly zásoby pořízeny. Cena pro vyskladnění se počítá metodou váženého aritmetického průměru. Je možné použít klouzavý vážený aritmetický průměr, kdy se výpočet provádí při každém vyskladnění a lze jej používat bez omezení. Nebo se počítá tzv. prostý vážený aritmetický průměr, který se počítá minimálně jednou za měsíc a používá se pro výpočet ceny zásob při vyskladnění po celý následující měsíc.

b) metoda FIFO

Název metody je odvozen z angličtiny „first in, first out”, což znamená „první dovnitř, první ven.” Nejdříve nakoupené zásoby se při této metodě prodávají nebo vyskladňují jako první. Např. u prodávaného zboží se přiřadí automaticky nejstarší pořizovací cena, tzn., že stav zásob na skladě je oceněn pořizovacími cenami dosud nevyskladněných počátečních dodávek a všech ostatních dodávek, které v časové posloupnosti následovaly při nákupu na sklad později.

Současně existuje i metoda LIFO, jejíž název z angličtiny je „last in, first out”, což je „poslední dovnitř, první ven.” Je opakem ocenění podle metody FIFO. V ČR není tato metoda povolena.

c) pevná cena

Při této metodě se syntetický účet zásob (účet 112 nebo 132) rozdělí na 3 analytické účty (AÚ):

 • AÚ pro pevnou cenu, kterou si stanoví účetní jednotka předem na určité období,

 • AÚ pro rozdíl mezi skutečnou pořizovací cenou a pevnou cenou,

 • AÚ pro vedlejší náklady na pořízení.

Ve vnitřní směrnici si musí účetní jednotka stanovit, jak bude rozpouštět odchylky. Nejčastěji se používá výpočet pomocí koeficientu:

K= Počáteční stav odchylek + přírůstek odchylek

Počáteční stav zásob + přírůstek zásob

Tímto vypočteným koeficientem se vynásobí úbytek zásob za dané období v pevných cenách a o výslednou částku se sníží analytické účty rozdílů.

Účetní jednotky nesmí měnit v průběhu účetního období způsoby oceňování. Změny vykonávané mezi účetními obdobími jsou přípustné jen z důvodu věrného zobrazení předmětu účetnictví. Tato zásada ale neznamená, že není možné v průběhu účetního období měnit úroveň oceňování, když je dodržována metoda oceňování.

Je nutné rozlišovat mezi změnou ve výši ocenění zásob a změnou metody, tj. změnou ve způsobu ocenění majetku. V průběhu účetního období nelze měnit metodu oceňování při vyskladnění např. z pevných skladových cen na průměrné ceny, ale je možné v rámci pevné ceny provést její úpravu.

Účetní metody, účetní odhady – podrobněji u účtu 427.III. Účtové skupiny

O zásobách se účtuje průběžně způsobem A nebo periodicky způsobem B. Účetní jednotka může používat pro různé druhy zásoby různé způsoby. Ale při účtování podle míst uskladnění (odpovědných osob) však může být uplatněn pouze jeden z uvedených způsobů.

Účetní souvztažnosti při užití způsobu A nebo B naleznete u účtů 112 Materiál na skladě132 Zboží na skladě a v prodejnách.

Způsob A

Průběžný způsob evidence zásob udržuje záznamy o nakoupených zásobách a o nákladech prodaných zásob na stále aktuální bázi. Tato evidence poskytuje maximum informací pro operativní řízení. Z účetnictví je možné v průběhu účetního období kdykoliv zjistit stav zásob na skladě a jejich hodnotu v korunách. Skutečný stav se porovnává se stavem účetním povinně k okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka. Při nákupech se průběžně účtuje o pořízení zásob na sklad, do prodejny, a do nákladů se zásoby účtují až při jejich výdeji, vyskladnění, prodeji apod.

 • Nákupy od jiných subjektů a aktivace materiálu, služeb a zboží

V průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na MD účtu pořízení materiálu 11x – Materiál nebo pořízení zboží 13x – Zboží.

Vnitropodnikové služby, které souvisí s přepravou dodávek zásob, se aktivují. Aktivace materiálu, služeb a zboží se účtuje na MD příslušných účtů zásob a souvztažně na Dal účtu účtové skupiny 62x – Aktivace. Převzetí materiálu a zboží na sklad se zaúčtuje (v pořizovacích cenách u nákupů a ve vlastních nákladech u zásob vlastní výroby) na MD účtu určeného ke sledování materiálu na skladě 11x – Materiál nebo 13x – Zboží a na Dal účtu pořízení materiálu 111 – Pořízení materiálu nebo pořízení zboží 131 – Pořízení zboží. Spotřeba materiálu se účtuje běžně na MD účtu 501 – Spotřeba materiálu, při prodeji materiálu na 542 – Prodaný materiál nebo při prodeji zboží na MD účtu 504 – Prodané zboží.

 • Zásoby vlastní výroby

V průběhu účetního období se přírůstky zásob oceněné vlastními náklady účtují na MD příslušného účtu účtové skupiny 12x Zásoby vlastní výroby se souvztažným zápisem na Dal účtů účtové skupiny 61x Změny stavu zásob vlastní činnosti. Při vyskladnění zásob se účtuje opačně: na MD účtů účtové skupiny 61x Změny stavu zásob vlastní činnosti a na Dal účtů účtové skupiny 12x Zásoby vlastní výroby.

Způsob B

Periodický způsob evidence zásob nezajišťuje průběžné záznamy o pohybu zásob. Stav zásob a náklady spojené s vyskladněním, prodejem se počítají až na konci účetního období při fyzické inventuře. Tento způsob se užívá tam, kde účetní jednotka nepotřebuje v průběhu účetního období informace o stavu zásob a je velice náročný na fyzickou inventuru. Při nákupech se průběžně účtuje o pořízení zásob přímo do nákladů jako současný výdej (prodej) a na sklad, do prodejny se převádějí až konečné zůstatky zásob při účetní uzávěrce zjištěné inventurou.

 • Nákupy od jiných subjektů a aktivace materiálu, služeb a zboží

V průběhu účetního období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na MD přímo do nákladů v účtové skupině 50x – Spotřebované nákupy. Vnitropodnikové služby, které souvisejí s přepravou dodávek zásob, se aktivují. Aktivace materiálu, služeb a zboží se účtuje na MD účtů účtové skupiny 50x a souvztažně na Dal účtů účtové skupiny 62x Aktivace.

Při uzavírání účetních knih se počáteční stavy příslušných účtů 11x – Materiál nebo pořízení zboží 13x – Zboží převedou na MD nákladových účtů 501 – Spotřeba materiálu504 – Prodané zboží. Konečný stav zásob se podle skladové evidence zaúčtuje na MD příslušného účtu určeného ke sledování materiálu účtové skupiny 11x – Materiál nebo 13x – Zboží souvztažně s příslušným nákladovým účtem. Následně jsou porovnány výsledky fyzické inventury zásob se zůstatky skladu a účtováno o inventarizačních rozdílech, pokud je zapotřebí.

 • Zásoby vlastní výroby

V průběhu účetního období se v účtové skupině 12x – Zásoby vlastní výroby neprovádí žádné účetní zápisy a účtuje se jen o vynaložených nákladech na výrobu na příslušných účtech účtové třídy 5.

Při uzavírání účetních knih se počáteční stavy zásob příslušných účtů skupiny 12x – Zásoby vlastní výroby převedou na MD účtové skupiny 61 Změny stavu zásob vlastní činnosti. Konečný stav zásob podle fyzické inventury se zaúčtuje na MD příslušného účtu skupiny 12x – Zásoby vlastní výroby a souvztažně na Dal příslušného účtu účtové skupiny 61 Změny stavu zásob vlastní činnosti.

Analytická a podrozvahová evidence

O zásobách daných ke zpracování nebo skladování jiné účetní jednotce či zapůjčených mimo účetní jednotku musí být účtováno na analytických účtech s uvedením místa uložení.

O zásobách předaných účetní jednotce ke zpracování nebo skladování, vypůjčených a došlých organizaci omylem, se účtuje na podrozvahových účtech s uvedením druhu zásob a jejich ocenění. Jde-li o významné položky, účetní jednotka uvede tuto informaci v příloze účetní závěrky, neboť jde o podmíněné závazky – účetní jednotka za ně majiteli odpovídá, pokud by došlo k jejich poškození, musela by je majiteli nahradit.


Inventarizace a inventarizační rozdíly

Účetní jednotka může stanovit svým předpisem vždy pro příslušné účetní období normy přirozených úbytků zásob a též rozhodne o druzích materiálu, o kterých účtu­je přímo do spotřeby, tj. bez zaúčtování na sklad, vždy však se zřetelem k tomu, že spotřeba materiálu vykázaná v účetní závěrce musí odpovídat skutečné spotřebě materiálu (část 4.4.4. ČÚS 015).

Inventarizaci podle § 29 a 30 ZoÚ a ČÚS 007 provádějí účetní jednotky k okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku jako řádnou nebo mimořádnou. Průběžnou inventarizaci mohou účetní jednotky provádět pouze u zásob, u nichž

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz