Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Účtovanie likvidácie zásob v podvojnom účtovníctve v roku 2017

6.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.5 Účtovanie likvidácie zásob v podvojnom účtovníctve v roku 2017

Ing. Jozef Pohlod; Ing. Ivan Bulánek; Ing. Ján Mintál

Zásoby môžu byť rôzneho charakteru – môže sa jednať o tovar, o nedokončenú výrobu alebo polotovary, výrobky, zvieratá, nakúpený materiál. Preto ku každej skupine zásob je potrebné pristupovať samostatne s tým aspektom, že majú svoje špecifiká, čo vplýva aj na ich likvidáciu.

Pod likvidáciou zásob môžeme rozumieť zničenie a odvoz na skládku, (aj) ich predaj za nižšiu cenu, darovanie, bezplatné odovzdanie, resp. iný spôsob likvidácie.

Vo všeobecnosti však pri likvidácii zásob ide o to, že účtovná jednotka sa ich potrebuje zbaviť z  toho dôvodu, že sú to zásoby pre je potreby nepotrebné a sú nadbytočné. Ako dôvod na likvidáciu môže byť napr. zastaralosť zásob, uplynutie záručnej lehoty, zmena podnikateľských plánov, nepredajnosť zásob a pod.

Rozhodnutie účtovnej jednotky zlikvidovať zásoby sa nedá považovať za škodu. Škodou na majetku z pohľadu účtovníctva sa rozumie neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku. Ide teda o fyzické znehodnotenie alebo o fyzický zánik majetku. To znamená, že škoda v zmysle zákona o účtovníctve je vyvolaná buď vonkajšími vplyvmi, a to buď úmyselne, z nepozornosti alebo z titulu vyššej moci, keď dôjde k zničeniu a poškodeniu zásob. Pokiaľ však ide o zásoby, ktoré nie sú poškodené a zničené, v takomto prípade vykonaná likvidácia zásob sa nepovažuje za škodu.

Pri každej forme likvidácii zásob je potrebné pre účtovníctvo doložiť príslušné doklady, aby bolo účtovníctvo hodnoverné a preukázateľné.

V tejto súvislosti je potrebné upriamiť pozornosť aj na správne oceňovanie zásob. Pokiaľ dôjde napr. k zisteniu, že predajná cena zásob je nižšia, než je cena použitá pre ich ocenenie v účtovníctve, je potrebné oceniť zásoby nižšou cenou a to formou vytvorenia opravnej položky k zásobám.

Uplatňovanie