dnes je 17.2.2020

Input:

Účtovanie nedaňových výdavkov

15.8.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.1 Účtovanie nedaňových výdavkov

Finančná správa Slovenskej republiky

Účtovná jednotka účtuje o nedaňových výdavkoch na príslušných nákladových účtoch podľa obsahu výdavku, pričom si na tento účel k takýmto účtom vytvorí vo svojom účtovnom rozvrhu analytické účty,  ak priamo k takémuto výdavku nie je na jeho účtovanie zriadený konkrétny účet v účtovej osnove (napr. 513-Náklady na reprezentáciu). Zaúčtovaním nedaňových výdavkov sa tieto prejavia vo výsledku hospodárenia a daňovník je ich povinný upraviť na účely výpočtu základu dane v daňovom priznaní.

FAQ

Otázka č. 1 – Účtovanie dane z nehnuteľnosti, ktorá nie je daňovým výdavkom

Spoločnosť Alfa s.r.o. poskytla spoločnosti Beta s.r.o. do prenájmu budovu a spoločnosť Beta s.r.o. bude platiť daň z nehnuteľností za uvedenú budovu. Ako účtovná jednotka Beta, s.r.o. zaúčtuje  výdavok    za zaplatenú daň z nehnuteľnosti z nehnuteľnosti?

Odpoveď

Účtovná jednotka zaúčtuje predpis dane z nehnuteľnosti - prenajatá budova na analytický účet účet 532 - Daň z nehnuteľností, ktorý si vytvorila k syntetickému účtu z dôvodu členenia podľa požiadaviek na vyčíslenie základu dane.

Predpis dane z nehnuteľnosti  532 AÚ/345

Úhrada dane z nehnuteľnosti  345/221

Otázka č. 2 – Účtovanie reklamných  predmetov  v hodnote prevyšujúcej 17