dnes je 20.2.2019
Input:

Uplatňovanie výdavkov na spotrebované PHL po 1. 1. 2015

21.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3.7 Uplatňovanie výdavkov na spotrebované PHL po 1. 1. 2015

Ing. Andrej Kolej; Ing. Viera Mezeiová

Od 1. 1. 2015 si daňovníci budú výdavky na spotrebované PHL uplatňovať podľa:

 • § 19 ods. 2 písm. l) bod 1. až 3 ZDP. Podľa tohto ustanovenia postupujú aj po 1. 1. 2015 právnické osoby a aj fyzické osoby, s výnimkou fyzických osôb, ktoré pri pracovných cestách používajú vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku (pozri nasledujúci bod),

 • § 19 ods. 2 písm. e) bod 1. a 2 ZDP. Podľa tohto ustanovenia postupujú aj po 1. 1. 2015 daňovníci s príjmami z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (fyzické osoby), ktorí pri pracovných cestách používajú na cestovanie vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku,

 • § 19 ods. 2 písm. t) ZDP. Podľa tohto ustanovenia si môžu do daňových výdavkov/nákladov zahrnovať spotrebované PHL fyzické osoby, ktoré majú osobné motorové vozidlo zahrnuté do obchodného majetku a osobne ho využívajú aj na súkromné účely (ide o zahrnovanie výdavkov/nákladov na obstaranie, technické zhodnotenie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie majetku).

Poznámka: u právnickej osoby pri PHL nemôže prísť k uplatňovaniu postupu podľa § 19 ods. 2 písm. t) ZDP v prípade poskytnutia motorového vozidla aj na súkromné účely, pretože táto v prípade poskytnutia motorového vozidla zamestnávateľa svojmu zamestnancovi aj na súkromné účely je z ustanovenia vyňatá, a tento postupuje podľa § 19 ods. 2 písm. l) ZDP. V prípade, že je zamestnávateľom fyzická osoba a poskytne motorové vozidlo zahrnuté v obchodnom majetku zamestnancovi aj na súkromné účely, postupuje pri uplatňovaní daňových výdavkov súvisiacich s používaním tohto motorového vozidla v časti služobné účely tiež podľa § 19 ods. 2 písm. l) ZDP.

Podľa § 19 ods. 2 písm. l) bod 1. až 3. ZDP si podnikateľ môže vybrať jeden z týchto spôsobov uplatňovania výdavkov (nákladov) na spotrebované PHL:

1. Preukázateľne vynaložené výdavky (náklady) na spotrebované PHL [§ 19 ods. 2 písm. l) bod 1. ZDP]– a to podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze. Pri tomto spôsobe je potrebné vydokladovať cenu nakúpených PHL (teda je potrené mať k dispozícii doklady o kúpe PHL, napr. „bločky“) a viesť knihu jázd. Kniha jázd musí obsahovať relevantné údaje o jednotlivých jazdách, ktoré sú podkladom pre uplatňovanie výdavkov (napr. označenie vozidla, kto jazdu vykonal, účel jazdy, trasu, dátum a čas začatia a ukončenia jazdy, príchod a odchod z miesta rokovania, stav tachometra na začiatku a na konci jazdy, počet najazdených km, priemernú spotrebu). Poznámka: Ak sa spotreba v osvedčení alebo technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou PHL (alebo sa v nich neuvádza), potom je potrebné vychádzať zo spotreby uvedenej v doklade, ktorý podnikateľovi vydá osoba s oprávnením autorizácie (§ 23 zákona o metrológii), resp. z doplňujúcich údajov výrobcu alebo predajcu; v prípade nákladných áut a pracovných mechanizmov, pri ktorých sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, z preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej vnútorným aktom riadenia, ktorý preukázateľne určuje a odôvodňuje výpočet spotreby PHL.

2. Výdavky na základe dokladov o nákupe PHL – max. do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel [§ 19 ods. 2 písm. l bod 2. ZDP]. Tento spôsob uplatňovania výdavkov možno použiť iba pri vozidlách, ktoré sú vybavené jednotkou satelitného sledovania pohybu vozidla (GPS), ktorý zaznamenáva evidenciu jázd, pričom je nemenej dôležité sledovanie spotreby. Keďže prístroje vyhotovia evidenciu jázd automaticky, je tento spôsob jednoduchší - treba však, samozrejme, vynaložiť určité finančné prostriedky na nákup tejto techniky. Evidencia jázd podľa jednotky satelitného sledovania pohybu vozidla slúži ako podklad preukazujúci, na aké cesty bolo vozidlo použité, nie je potrebné prepočítavať spotrebu PHL podľa technického preukazu – uplatnia sa preukázané výdavky na nákup PHL.

3. Paušálne výdavky do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie a primeraného počtu najazdených km podľa stavu tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia pre každé vozidlo samostatne [§ 19 ods. 2 písm. l) bod 3. ZDP]. V tomto prípade podnikateľ nemusí viesť knihu jázd ani inú evidenciu, musí však mať doklady o kúpe PHL. Treba však pripomenúť, že § 19 ods. 2 písm. l) bod 3. ZDP kladie dôraz na primeranosť počtu najazdených km, tzn., že ak medziročne nedôjde k zmene (nárastu) podnikateľskej činnosti, nemalo by dôjsť ani k neodôvodnenému medziročnému nárastu spotreby PHL. Správca dane môže spotrebu PHL vykázanú týmto spôsobom preveriť (napr. porovnaním so spotrebou vykázanou v uplynulých zdaňovacích obdobiach), môže tiež preveriť, či motorové vozidlo najazdilo taký počet km, ktorý zodpovedá deklarovanému nákupu PHL.

Podnikateľ sa môže rozhodnúť pre ktorýkoľvek z vyššie uvedených spôsobov – podľa toho, ktorý mu vyhovuje. Ak má viac vozidiel, nemusí pri všetkých používať rovnaký spôsob uplatňovania výdavkov – pri jednotlivých vozidlách môže uplatňovať ktorýkoľvek z vyššie uvedených spôsobov. Pri všetkých troch spôsoboch však musí preukázať nákup PHL dokladom o nákupe a cene PHL.

Príklad

Podnikateľ, Jozef Mrva, v r. 2014 nakúpil benzín v hodnote 4 000 eur do motorového vozidla, ktoré má zaradené v obchodnom majetku a ktoré používa výlučne na podnikanie (vozidlo nemá GPS). Môže si uplatniť výdavky paušálom a ak áno, v akej výške? A ako si bude uplatňovať výdavky na spotrebované PHL za zdaňovacie obdobie r. 2015?

Áno, podnikateľ sa môže rozhodnúť i pre tento spôsob uplatňovania výdavkov vynaložených na nákup PHL. Keďže vozidlo nie je vybavené jednotkou satelitného sledovania prevádzky vozidla, môže si vybrať z dvoch spôsobov uplatňovania výdavkov na PHL - preukázateľne vynaložené výdavky, alebo paušálne výdavky do výšky 80 % - podľa toho, ktorý z uvedených spôsobov mu viac vyhovuje. Treba však poznamenať, že uplatňovanie paušálnych výdavkov do výšky 80 % je síce administratívne menej náročné, ale ak podnikateľ vozidlo využíva výlučne len na účely podnikania, tak sa z hľadiska finančného ako vhodnejšie javí uplatňovať si preukázateľne vynaložené výdavky. Keď sa aj napriek tomu rozhodne uplatňovať si paušálne výdavky, potom po zohľadnení počtu najazdených kilometrov a spotreby PHL na 1 km si do daňovo uznateľných nákladov uplatní sumu 3 200 eur (80 % zo 4 000 = 4 000/100 x 80 = 3 200).

Aj podľa poslednej schválenej novely ZDP, od1. 1. 2015, si podnikatelia – fyzické osoby, ktoré majú motorové vozidlo zaradené v obchodnom majetku, môžuuplatňovať paušálne výdavky na spotrebované PHL do výšky 80 % z celkového preukázateľného nákupu PHL za príslušné zdaňovacie obdobie a primeraného počtu najazdených km podľa stavu tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia [ak sa nerozhodnú pre iný spôsob, uvedený v § 19 ods. 2 písm. l) ZDP].

Príklad

Podnikateľ, FO, Ján Karpíšek, pri svojej podnikateľskej činnosti používa osobné motorové vozidlo, ktoré má zaradené v obchodnom majetku. Toto vozidlo však využíva nielen na pracovné, ale aj na súkromné účely - a to v pomere 50:50. Výdavky na spotrebované PHL si uplatňuje paušálom (do výšky 80 %). V akej výške si môže do daňových výdavkov (nákladov) zahrnúť výdavky na PHL, ak v zdaňovacom období r. 2014 nakúpil do tohto auta benzín v sume 3 000 eur? Bude môcť aj za zdaňovacie obdobie r. 2015 uplatniť rovnaký postup, ak bude motorové vozidlo znovu používať nielen na pracovné, ale aj na súkromné účely?

Do daňových výdavkov za zdaňovacie obdobie r. 2014 si p. Karpíšek môže uplatniť výdavky

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz