dnes je 17.12.2018
Input:

Úprava odpočtu daně

10.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.8 Úprava odpočtu daně

Ing. Dana Langerová

Právní úprava

§ 78 až 78e ZDPH – Úprava odpočtu daně

1. 4. 2011–30. 6. 2017   1. 7. 2017–2018  
Úprava prováděna u dlouhodobého majetku, pokud v některém z kalendářních roků následujících po roce, ve kterém byl původní odpočet uplatněn (případně majetek pořízen), dojde ke změně v rozsahu použití tohoto majetku pro účely, které zakládají nárok na odpočet daně. Změny v rozsahu použití se posuzují samostatně za každý kalendářní rok v rámci lhůty pro úpravu odpočtu, která činí 5 let, v případě staveb, bytů, nebytových prostor a jejich technického zhodnocení a v případě pozemků 10 let (u technického zhodnocení lhůta 10 let až při jeho pořízení od 1. 1. 2012), a počíná běžet rokem pořízení majetku.   Nově se k 1. 7. 2017 vkládá zcela nový § 78e ZDPH, dle kterého dojde-li u dlouhodobého majetku ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně k jeho zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, použijí se obdobně ustanovení § 78 až § 78c ZDPH s tím, že úprava odpočtu daně se provede jednorázově za zdaňovací období, ve kterém se plátce o těchto skutečnostech dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl.  
Změnou rozsahu použití se rozumí případy, kdy plátce:
 • uplatnil původní odpočet daně v plné výši a následně majetek použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v částečné výši nebo nárok na odpočet daně nemá,

 • uplatnil původní odpočet daně v částečné výši a následně majetek použije pro účely, pro které nárok na odpočet daně nemá, nebo pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši,

 • neměl nárok na odpočet daně a následně tento majetek použije pro účely, pro které má nárok na odpočet daně v plné výši nebo v částečné výši,

 • uplatnil původní odpočet daně v částečné výši a vznikl rozdíl mezi poměrnými koeficienty nebo vypořádacími koeficienty.

 
Částka jednorázové úpravy odpočtu daně se stanoví jako součin částky vypočtené podle § 78a odst. 1 nebo 4 a počtu roků zbývajících do konce lhůty pro úpravu odpočtu daně. Do počtu roků se započítává také rok, ve kterém je úprava odpočtu daně prováděna. Ukazatelem nároku na odpočet daně je 0 %. Nově tak v případě, kdy není doloženo, co se s „chybějícím” dlouhodobým majetkem stalo, nebude aplikována tzv. fikce dodání s povinností uplatnit daň na výstupu, ale vznikne povinnost vrátit původně uplatněný odpočet daně na vstupu, kdy částka vrácené daně bude vypočtena dosazením údajů do vzorce pro výpočet úpravy odpočtu daně. Nadále platí, že pokud jsou případy zničení, ztráty nebo odcizení majetku plátcem řádně doloženy, původně uplatněný nárok na odpočet daně zůstává zachován.  
Povinnost provést úpravu: pokud je vypočtená částka záporná.
Oprávněnost
provést úpravu: pokud je vypočtená částka kladná.  
Úprava odpočtu daně od 1. 7. 2017 se provádí dle ustanovení § 78 až § 78d ZDPH shodně jako do 30. 6. 2017, pouze s jednou drobnou změnou v § 78d ZDPH.  
Pro účely úpravy odpočtu daně se technické zhodnocení považuje za samostatný dlouhodobý majetek.    
Vzorec pro výpočet: 1/5 (1/10) × daň na vstupu × rozdíl mezi UNO UNO = 0 % (pokud plátce nárok na odpočet daně nemá).UNO = 100 % (pokud má plátce nárok na odpočet daně v plné výši).UNO = poměrný koeficient nebo vypořádací koeficient (pokud má plátce nárok na odpočet daně v částečné výši), popřípadě součin obou koeficientů (pokud dojde k souběhu nároku na odpočet daně v poměrné výši podle § 75 ZDPH a nároku na odpočet daně v krácené výši podle § 76 ZDPH).Rozdíl mezi UNO: rozdíl mezi ukazatelem nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, v němž se provádí úprava odpočtu daně a ukazatelem nároku na odpočet daně ke kalendářnímu roku, v němž byl původní odpočet daně uplatněn nebo ke kalendářnímu roku, v němž byl majetek pořízen, pokud plátce nárok na odpočet daně neměl.    
Úprava se provádí pouze v případě, že rozdíl mezi UNO je větší než 10 procentních bodů.    
U dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, jehož uvedením do stavu způsobilého k užívání došlo k uskutečnění plnění podle § 13 odst. 4 písm. b) ZDPH, se částka daně na vstupu pro výpočet úpravy odpočtu daně stanoví podle § 36 odst. 6 písm. a) ZDPH. U ostatního dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností se částka daně na vstupu pro výpočet úpravy odpočtu daně stanoví jako součet daně na vstupu u jednotlivých přijatých zdanitelných plnění, která se stala součástí tohoto majetku.    
Dojde-li k uskutečnění dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby, úprava odpočtu daně se provede jednorázově.Částka jednorázové úpravy odpočtu daně se stanoví dle vzorce:1/5 (1/10) × daň na vstupu × rozdíl mezi UNO × počet let zbývajících.Počet let zbývajících: počet roků zbývajících do konce lhůty pro úpravu odpočtu daně (započítává se i rok, ve kterém je úprava odpočtu prováděna).V tomto případě podléhá úpravě odpočtu daně rovněž odpočet daně, který plátce u dlouhodobého majetku uplatnil v témže kalendářním roce, ve kterém k uskutečnění plnění dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby došlo.Jestliže plátce ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně dodá, převede nebo poskytne dlouhodobý majetek, u kterého byl oprávněn uplatnit původní nárok na odpočet daně v poměrné výši, jde o dodání zboží, poskytnutí služby nebo převod nemovitosti v rámci uskutečňování jeho ekonomických činností rovněž v případě části tohoto majetku původně určené pro použití pro účely nesouvisející s jeho ekonomickými činnostmi.   Dle § 78d ZDPH dojde-li k uskutečnění dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby, úprava odpočtu daně se provede jednorázově.Částka jednorázové úpravy odpočtu daně se stanoví dle vzorce:1/5 (1/10) × daň na vstupu × rozdíl mezi UNO × počet let zbývajících.Počet let zbývajících: počet roků zbývajících do konce lhůty pro úpravu odpočtu daně (započítává se i rok, ve kterém je úprava odpočtu prováděna).V tomto případě podléhá úpravě odpočtu daně rovněž odpočet daně, který plátce u dlouhodobého majetku uplatnil v témže kalendářním roce, ve kterém k uskutečnění plnění dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby došlo.

Jestliže plátce ve lhůtě pro úpravu odpočtu daně dodá, převede nebo poskytne dlouhodobý majetek, u kterého byl oprávněn uplatnit původní nárok na odpočet daně v poměrné výši, jde o dodání zboží, poskytnutí služby nebo převod nemovitosti v rámci uskutečňování jeho ekonomických činností rovněž v případě části tohoto majetku původně určené pro použití pro účely nesouvisející s jeho ekonomickými činnostmi.

Nově dle znění § 78d ZDPH od 1. 7. 2017 se tato úprava odpočtu daně provádí za zdaňovací období, ve kterém došlo k uskutečnění plnění (ve znění § 78d ZDPH do 30. 6. 2017 lhůta provedení úpravy odpočtu daně samostatně řešena nebyla, postupovalo se dle obecné úpravy dané § 78 odst. 6 ZDPH a úprava odpočtu daně se prováděla v daňovém přiznání za poslední zdaňovací období kalendářního roku).  
Je-li majetek používán pro změněné účely pouze po část příslušného kalendářního roku, zohlední se tato skutečnost ve vypočtené částce úpravy odpočtu daně.    

Komentář:

Přechodná ustanovení (bod 5.) od 1. 4. 2011:

V případě odpočtu daně uplatněného u majetku pořízeného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona při úpravě odpočtu daně nebo vyrovnání odpočtu daně postupuje podle § 78 ZDPH nebo § 79 ZDPH ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Přechodná ustanovení (bod 9.) pro rok 2012:

V případě odpočtu daně uplatněného u technického zhodnocení pořízeného před dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona při úpravě odpočtu daně postupuje podle § 78 odst. 3 ZDPH a § 78a odst. 1 ZDPH ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.


Změny v oblasti úpravy odpočtu daně od 1. 4. 2011 oproti postupu do 31. 3. 2011 jsou rozsáhlé, proto zde je uvedeno několik příkladů, na kterých budou podchyceny nejpodstatnější změny v rámci základních variant provádění úpravy odpočtu daně.

Příklad

Provedení běžné úpravy odpočtu daně u dlouhodobého majetku (ne nemovitost).

Do 31. 3. 2011

Plátce pořídil v roce 2010 kopírovací stroj a vzhledem k jeho použití výhradně v rámci uskutečňování zdanitelných plnění uplatnil plný nárok na odpočet daně ve výši 10 000 Kč. Od 1. 4. 2011 začal kopírovací stroj používat také k uskutečňování činností osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně. Došlo tak ke změně účelu použití tohoto majetku, a to při rozdílu UNO o více než 10 procentních bodů. Vypořádací koeficient roku, ve kterém došlo ke změně účelu použití, tedy roku 2011, je 0,7 a v dalších 3 letech nedošlo k jeho změně o více než deset procentních bodů oproti roku 2011.

Vzhledem k přechodným ustanovením bude i v roce 2011 a následujících počítána úprava odpočtu daně dle znění zákona platného do 31. 3. 2011.

Rok   UNO   Výpočet  
2010   1    
2011   0,7   10 000 × (0,7 – 1) × 4/5 = – 2 400  
2012      
2013      
2014      

V roce 2011 v přiznání za poslední zdaňovací období roku uvede plátce do tohoto přiznání částku úpravy odpočtu ve výši – 2 400 Kč. Jelikož v rámci pětileté lhůty od pořízení majetku nedojde k další změně účelu použití a rovněž vypořádací koeficient žádného z následujících roků se nebude odchylovat o více než 10 procentních bodů, k dalším úpravám ani vyrovnání odpočtu daně dle znění zákona do 31. 3. 2011 už nedojde.

1. 4. 2011–2018

Zadání zcela shodné, jen k pořízení, a tím i ke změně v rozsahu použití majetku, dojde o jeden rok později, tedy po 1. 4. 2011. Vypořádací koeficient roku 2012 již bude tedy v %, tzn. 70 % a celý výpočet již proběhne podle znění zákona od 1. 4. 2011.

Rok   UNO   Výpočet  
2011   100 %    
2012   70 %   1/5 × 10 000 × (70 % – 100 %) = – 600 / 12 × 9 = – 450  
2013   75 %   1/5 × 10 000 × (75 % – 100 %) = – 500  
2014   72 %   1/5 × 10 000 × (72 % – 100 %) = – 560  
2015   68 %   1/5 × 10 000 × (68 % – 100 %) = – 640  

Jelikož po novele k 1. 4. 2011 jsou změny v rozsahu použití dlouhodobého majetku posuzovány samostatně za každý kalendářní rok v rámci lhůty pro úpravu odpočtu daně, je takto nastaven i mechanismus výpočtu úpravy odpočtu daně a v tomto případě pak dochází k propočtu úpravy odpočtu daně zvlášť v každém roce v rámci pětileté lhůty pro úpravu odpočtu daně při porovnání s rokem pořízení majetku. Plátce v přiznání za poslední zdaňovací období roku 2012 uvede částku úpravy odpočtu daně ve výši – 450 Kč, neboť majetek byl pro změněné účely používán pouze část roku, přesně 9 měsíců (§ 78a odst. 5 ZDPH). Plátce v přiznáních za poslední zdaňovací období let 2012, 2013, 2014 a 2015 uvede částku úpravy odpočtu ve výši – 450 Kč, – 500 Kč, – 560 Kč a – 640 Kč. Oproti postupu dle zákona platného do 31. 3. 2011 tak po novele dochází k postupné úpravě odpočtu daně v rámci celé pětileté lhůty. V daném případě bude celková úprava odpočtu daně od roku 2012 do roku 2015 činit – 2 150 Kč.

Příklad

Provedení běžné úpravy odpočtu daně u dlouhodobého majetku – nemovitost.

Do 31. 3. 2011

Plátce pořídil koupí nemovitost v roce 2010. Vzhledem k jejímu použití výhradně v rámci uskutečňování zdanitelných plnění uplatnil plný nárok na odpočet daně ve výši 100 000 Kč. K 1. červenci roku 2013 začal nemovitost využívat také k uskutečňování činností osvobozených od daně bez nároku na odpočet daně. Došlo tak ke změně účelu použití tohoto majetku, a to při rozdílu UNO o více než 10 procentních bodů. Vypořádací koeficient roku, ve

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz