Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Úroky z omeškania

4.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.12 Úroky z omeškania

Kolektív autorov

Úrok z omeškania správca dane vyrubí, ak daňový subjekt nezaplatí alebo neodvedie v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške alebo v lehote alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane:

  • - daň alebo rozdiel dane,
  • - preddavok na daň,
  • - splátku dane,
  • - vybraný preddavok na daň,
  • - daň vybranú zrážkou,
  • - zrazenú sumu na zabezpečenie dane.

Správca dane vyrubí úrok z omeškania z dlžnej sumy.

Správca dane vyrubí úrok z omeškania za každý deň omeškania s platbou, začínajúc dňom nasledujúcim po dni jej splatnosti až do dňa platby vrátane alebo do dňa použitia daňového preplatku alebo vykonania kompenzácie. Pri podaní dodatočného daňového priznania správca dane vyrubí úrok z omeškania z dlžnej sumy do dňa podania dodatočného daňového priznania. Úrok z omeškania z nezaplatenej dlžnej sumy môže správca dane vyrubiť aj priebežne. Úrok z omeškania sa počíta najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou.

Výpočet úroku z omeškania je daný v ustanovení § 156 ods. 2 daňového poriadku tak,