Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Vedenie účtovníctva

2.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.11 Vedenie účtovníctva

Bc. Lucia Hanusová

Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. upravuje rozsah, spôsob a a preukázateľnosť vedenia účtovníctva. Účtovná jednotka účtuje buď v sústave podvojného účtovníctva, ale v sústave jednoduchého účtovníctva. Účtovná jednotka vedie účtovníctvo priebežne počas celého účtovného obdobia, účtovné prípady vykazuje v období, s ktorým časovo a vecne súvisia, ak to nemôže dodržať, tak účtovné prípady zaúčtuje a vykáže v období, kedy ich zistila.

Účtovným obdobím je kalendárny rok, avšak môže byť aj hospodársky rok. Hospodársky rok je podľa zákona obdobie nepretržite po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacov, ktoré nie je zhodné s kalendárnym rokom. K zmene účtovného obdobia môže dôjsť iba k prvému dňu kalendárneho mesiaca. Účtovné obdobie, hospodársky rok, je účtovná jednotka oznámiť daňovému úradu do 30 dní od vzniku účtovnej jednotky alebo najmenej 15 dní pred zmenou účtovného obdobia. Právnická osoba vedie účtovníctvo odo dňa svojho vzniku až do dňa zániku. Fyzická osoba vedie účtovníctvo po celú dobu, ktorú podniká.

Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo a aj zostaviť účtovnú závierku v štátnom jazyku. Za vedenie účtovníctva je zodpovedná účtovná jednotka a to aj v prípade, keď poverí vedením účtovníctva inú právnickú alebo fyzickú osobu. Účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné prípady účtovnými dokladmi a účtovanie týchto dokladov vykoná iba na základe účtovných dokladov.

Účtovná jednotka zostavuje riadnu, mimoriadnu alebo priebežnú účtovnú závierku. Účtuje tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a finančnej situácie účtovnej jednotky. Účtovná jednotka musí používať v jednom účtovnom období rovnaké účtovné zásady a metódy, zmenu môže vykonať iba k prvému dňu nového účtovného obdobia a o tejto zmene je povinná informovať v závierke v poznámkach.

Účtovná jednotka je povinná viesť podvojné účtovníctvo, okrem výnimiek spomenutých v § 9 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve :

  • podnikateľ, ktorému to umožňuje osobitný predpis,

  • fyzická osoba,

  • občianske združenie , združenie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000€, ak nie sú subjektom verejnej správy,

  • cirkev a náboženská spoločnosť, ak