dnes je 19.5.2019
Input:

Velká ÚJ jednotka - účetní závěrka 2018

15.2.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.3.7
Velká ÚJ jednotka – účetní závěrka 2018

Ing. Zdenka Cardová

VYŠLO V ČÍSLE 3/2019

Struktura účetní závěrky závisí na zařazení účetní jednotky (ÚJ) do konkrétní kategorie. Jak je tomu u velké ÚJ?

VYMEZENÍ VELKÉ ÚJ

Velkou ÚJ je ta, která k rozvahovému dni překračuje alespoň 2 hraniční hodnoty uvedené u střední ÚJ, tj.

Aktiva celkem Kč   Roční úhrn čistého obratu Kč   Průměrný počet zaměstnanců  
Více než 500 000 000   Více než 1 000 000 000   Více než 250  

A dále za velkou ÚJ se vždy považuje:

 • subjekt veřejného zájmu,

 • vybraná ÚJ.

Poznámka:

Subjekty veřejného zájmu je ÚJ se sídlem v České republice, která je:

 • obchodní společností a je emitentem investičních cenných papírů přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, která pro účtování a sestavení účetní závěrky závazně používá mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropské unie („mezinárodní účetní standardy”),

 • bankou podle zákona upravujícího činnost bank nebo spořitelním a úvěrním družstvem podle zákona upravujícího činnost spořitelních a úvěrních družstev,

 • pojišťovnou nebo zajišťovnou podle zákona upravujícího činnost pojišťoven a zajišťoven,

 • penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření nebo doplňkové penzijní spoření, nebo

 • zdravotní pojišťovnou.

Vybranými ÚJ (s účinností od 1. 1. 2010, kdy bylo zavedeno tzv. účetnictví státu a s nimi i vymezení těchto ÚJ) jsou organizační složky státu, státní fondy podle rozpočtových pravidel, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, příspěvkové organizace a zdravotní pojišťovny.

ZMĚNA KATEGORIE ÚJ

V souladu se zákonem o účetnictví, pokud ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek ÚJ překročí nebo přestane překračovat 2 hraniční hodnoty, změní od počátku bezprostředně následujícího účetního období kategorii ÚJ, podle které je stanoven rozsah a způsob sestavování účetní závěrky.

K první změně kategorie ÚJ mohlo dojít od účetního období 2018 (kategorizace ÚJ byla zavedena od 1. 1. 2016; v období 2017 zůstala kategorie ÚJ shodná jako v období 2016).

V případě, že ÚJ účtuje v kalendářním roce, potom pro testování, zda zůstala v období 2018 v příslušné kategorii, platily údaje zjištěné z  účetních závěrek k 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2017; pro testování, zda zůstává v období 2019 v příslušné kategorii, platí údaje zjištěné z  účetních závěrek k 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2018.

Nově vzniklá ÚJ:

V prvním účetním období po svém vzniku nebo zahájení činnosti postupuje ÚJ podle právní úpravy pro takovou kategorii ÚJ, u níž lze důvodně předpokládat, že splní její podmínky k rozvahovému dni prvního účetního období.

VELKÁ ÚJ A AUDIT

ÚJ zařazená do kategorie velká má povinnost auditu (s výjimkou vybraných ÚJ, které nejsou subjekty veřejného zájmu). ÚJ (mimo uvedenou výjimku) pokud by například vznikla v roce 2018 a splnila již v tomto roce parametry pro její zařazení do kategorie velká, potom již za rok 2018 má povinnost auditu.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA VELKÉ ÚJ

Účetní závěrka je nedílný celek, který u velké ÚJ tvoří:

 • rozvaha,

 • výkaz zisku a ztráty,

 • příloha,

 • přehled o peněžních tocích,

 • přehled o změnách vlastního kapitálu.

Účetní závěrku sestavuje velké ÚJ vždy v plném rozsahu:

 • Rozvaha v plném rozsahu, která zahrnuje všechny položky podle přílohy č. 1 vyhlášky.

Poznámka:

ÚJ mohou od účetního období 2018 vykazovat časové rozlišení aktiv/pasiv v pohledávkách/závazcích. K rozvahovému dni je třeba rozhodnout o způsobu vykazování, kombinace obou způsobů vykazování není přípustná. Zvolený způsob vykazování v aktivech i pasivech musí být shodný.

 • Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, který zahrnuje všechny položky podle přílohy č. 2 (druhové členění) nebo č. 3 (účelové členění) vyhlášky.

 • Přehled o peněžních tocích i Přehled o změnách vlastního kapitálu se sestavuje za běžné a minulé účetní období v souladu s pravidly uvedenými ve vyhlášce.

 • Příloha v účetní závěrce v plném rozsahu pro velké ÚJ zahrnuje:

  • základní informace vymezené v § 39 PVZÚ (platné pro všechny ÚJ),

  • další informace vymezené § 39b (platné pro střední a velké ÚJ) a

  • doplňující informace vymezené v § 39c (platné pouze pro velké ÚJ).

Doplňující informace platné pro velké ÚJ:

 • informace o rozčlenění tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb podle kategorií činností a podle zeměpisných trhů (pokud ÚJ nepoškozují; informace o vynechání údajů je nutno popsat v příloze);

 • celkové odměny:

  • účtované auditorem za povinný audit roční účetní závěrky a celkové odměny účtované auditorem za jiné ověřovací služby,

  • za daňové poradenství a jiné