dnes je 19.4.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele stanovící poskytování paušální náhrady nákladů při výkonu práce na dálku

23.2.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 5 minut

2.3.27
Vnitřní předpis zaměstnavatele stanovící poskytování paušální náhrady nákladů při výkonu práce na dálku

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Vnitřní předpis zaměstnavatele stanovící

poskytování paušální náhrady nákladů při výkonu práce na dálku

Zaměstnavatel .......................................... (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

zastoupený ............

vydává podle § 305 ZP a § 190a odst. 3 ZP tento vnitřní předpis upravující paušalizaci náhrady nákladů při práci na dálku.

1. Tento předpis stanoví paušální částku náhrady nákladů, která přísluší zaměstnancům, kteří v pracovním poměru konají na základě dohody podle § 317 ZP práci na dálku.

2. Paušální částka náhrady nákladů přísluší za stejných podmínek a rozsahu i zaměstnanci, kterému je práce na dálku v pracovním poměru zaměstnavatelem nařízena postupem a za podmínek upravených v § 317 odst. 3 ZP, pokud tak stanoví opatření orgánu veřejné moci podle příslušného zákona.

3. Zaměstnanci, který pro zaměstnavatele koná práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, přísluší paušální částka náhrady nákladů při výkonu práce na dálku, jestliže s ním zaměstnavatel toto právo sjednal.

4. Paušální částka se od 1. 1. 2024 stanoví podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 397/2023 Sb., o stanovení výše nákladů při práci na dálku, ve výši 4,50 Kč za hodinu a poskytuje se za započatou hodinu práce. Paušální částka se poskytne za celý kalendářní měsíc za celkový počet ukončených hodin práce a případně za jednu započatou hodinu práce.

5. Paušální částka se poskytuje za kalendářní měsíc, ve kterém je práce na dálku konána, a je splatná ve výplatním termínu stanoveném u zaměstnavatele pro výplatu mzdy (platu) v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém na ni zaměstnanci vzniklo právo.

6. Paušální částka zahrnuje náhradu veškerých nákladů, které zaměstnanci při výkonu práce na dálku vznikají.

7. Paušální částka náhrady nákladů podle tohoto vnitřního předpisu zaměstnanci nepřísluší, pokud si zaměstnavatel se zaměstnancem před výkonem práce na dálku písemně sjednali, že náhrady nákladů v souvislosti s výkonem práce na dálku nebo jejich část zaměstnanci nepřísluší.

8. Vnitřní předpis je uložen k nahlédnutí v písemné formě (uvést místo) a v elektronické podobě je přístupný na intranetu zaměstnavatele v sekci vnitřní předpisy.

9. Tento předpis nabývá účinnosti dnem: ....................

......................................................

razítko zaměstnavatele a podpis

oprávněného zástupce

Komentář:

Práce pro zaměstnavatele může být vykonávána i v jiném místě, než je (jsou) pracoviště zaměstnavatele. Zákoník práce takovýto výkon označuje jako práce na dálku. Podmínkou pro výkon práce na dálku je dohoda se zaměstnancem o tom, že bude práci konat podle dohodnutých podmínek v jiném místě. Dohoda musí být písemná. Je-li dohodnut výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele, přísluší zaměstnanci náhrady nákladů podle § 190a ZP. Při výkonu práce se postupuje podle § 317 ZP, který upravuje některá pravidla pro výkon práce na dálku a odchylky od obecné úpravy zákoníku práce, pokud si zaměstnanec sám rozvrhuje pracovní dobu. V ostatním se postupuje podle obecných ustanovení zákoníku práce.

Zaměstnavatel může práci na dálku zaměstnanci také nařídit, tj., jednostranně mu určit výkon práce na dálku. Nařídit práci z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele, může zaměstnavatel zaměstnanci písemně ve

Nahrávám...
Nahrávám...