dnes je 22.4.2019
Input:

Vrácení daně

22.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

18 Vrácení daně

Může nastat několik situací, kdy je umožněno, aby nějaká osoba požádala o vrácení daně z přidané hodnoty. O vrácení daně v tuzemsku mohou požádat osoby požívající výsad a imunit, dále osoby registrované k dani v jiném členském státě a zahraniční osoby povinné k dani, fyzické osoby ze třetích zemí při vývozu zboží, různé osoby v souvislosti s poskytnutím zahraniční pomoci a také osoby se zdravotním postižením při nákupu osobního automobilu. Naopak o vrácení daně zaplacené v jiných členských státech mohou požádat tuzemští plátci.

Vrácení daně osobám požívajícím výsad a imunit

Právní úprava

§ 80 ZDPH

Vrácení daně mezinárodní organizaci se sídlem mimo tuzemsko

Právní úprava

§ 80a zákona o DPH

Nárok na vrácení daně se uplatní podáním žádosti, místně příslušným správcem daně je Finanční úřad pro hlavní město Prahu.

Vrácení daně v rámci zahraniční pomoci

Právní úprava

§ 81 zákona o DPH

Žádost se podává u místně příslušného správce daně, zahraniční osoba u Finančního úřadu pro hlavní město Prahu.

Nárok na vrácení daně lze uplatnit do 15 měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo, jinak zaniká. Daň se vrací do 30 dnů ode dne následujícího po dni podání žádosti nebo po dni odstranění vad žádosti.

V případě, že je žadatel plátcem daně, může si zvolit, zda uplatní u daných přijatých plnění nárok na odpočet daně v rámci podaného přiznání k dani z přidané hodnoty nebo zda podá žádost o vrácení daně samostatně.

Vrácení daně tuzemským plátcům v jiných členských státech

Právní úprava

§ 82 zákona o DPH

Tuzemský plátce má nárok na vrácení daně na vstupu z plnění s místem plnění v jiném členském státě. V tomto členském státě nesmí mít plátce sídlo ani provozovnu. Pravidla pro vrácení daně určuje stát, z něhož je daň vracena.

Omezení při podání žádosti o vrácení daně:

  • žádost nelze podat, pokud plátce uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně

  • žádost nemůže podat osoba, která v období pro vrácení daně nebyla plátcem daně

  • pokud má plátce částečný nárok na odpočet daně, musí tuto skutečnost v žádosti uvést

Právní úprava

Tuzemský plátce, přepravce, poskytuje služby mezinárodní přepravy. Na svých cestách nakupuje pohonné hmoty, využívá ubytovacích a stravovacích služeb v jiných členských státech. Vzhledem k tomu, že u vyjmenovaných přijatých plnění je vždy místo plnění v jiných členských státech, je poskytovateli těchto služeb, pokud jsou registrováni k dani, uplatněna daň z přidané hodnoty platná v těchto státech. Plátce má možnost požádat o vrácení takto zaplacené daně. Plátce by si měl nejdříve ověřit, jaké podmínky pro vrácení daně jsou jednotlivými státy kladeny (viz informace na webových stánkách české finanční správy), a následně požádat o vrácení daně. Pokud by měl plátce v některém členském státě provozovnu či sídlo, o vrácení daně by požádat nemohl.

Veškeré potřebné informace lze získat na webových stránkách finanční správy - http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/vraceni-dph.

Právní úprava

§ 82a a § 82b zákona o DPH

Nárok na vrácení daně se nevztahuje na částky daně, které byly uplatněny v rozporu se zákonem o DPH.

Příklad

Osoba registrovaná k dani na Slovensku poskytuje stavební práce na nemovité věci v tuzemsku pro tuzemského plátce. Není zde registrována k dani ani zde nemá sídlo či provozovnu. Některý stavební materiál jí subdodavatelsky dodá jiný český plátce. Vzhledem k tomu, že místem plnění u dodání zboží – stavebního materiálu je tuzemsko, bude tento dodán s českou daní. Osoba registrovaná k dani na Slovensku splní podmínky