Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Výnosy v účtovníctve obchodnej spoločnosti

27.4.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.3.2 Výnosy v účtovníctve obchodnej spoločnosti

Ing. Jitka Meluchová ; PhD.; Ing. Jozef Pohlod

Pri posudzovaní efektívnosti hlavnej zárobkovej činnosti účtovnej jednotky sa analyzujú nielen dosiahnuté výsledky vo vzťahu k celkovým vynaloženým nákladom, ale predovšetkým možnosť ich predaja na trhu (zákazníkom, odberateľom). Peňažným ekvivalentom realizovaných výkonov sú výnosy, ktoré predstavujú overenie účelnosti a efektívnosti vynaložených nákladov.

Výnosy predovšetkým vyjadrujú realizáciu vlastných výkonov účtovnej jednotky vo vzťahu k jej vonkajšiemu okoliu.

Výnosy predstavujú prírastok majetku, ktorý vzniká realizáciou podnikových výkonov – predajom výrobkov, tovarov, poskytovaním služieb alebo majú za následok zníženie záväzkov (dlhov). V účtovej triede 6 –Výnosy sa účtuje bez ohľadu na to, ako sa účtovné výnosy zahrňujú do základu dane z príjmov.

Výnosy ako peňažný ekvivalent predaných výkonov predstavujú:

  • zdroj na úhradu vynaložených nákladov a zabezpečenie zisku,

  • mieru úspešnosti na trhu, konkurencieschopnosť.

Zákon o účtovníctve (§ 2 zákona č. 431/2002 Z. z.) definuje výnos ako zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. Výnos teda predstavuje zvýšenie majetku (napr. peňažných prostriedkov, pohľadávok, zásob, dlhodobého majetku), prípadne zníženie alebo zánik záväzku.

Príjem

Príjmom je akýkoľvek prírastok peňažných prostriedkov alebo ekvivalentov peňažných prostriedkov účtovnej jednotky. Môže súvisieť s výnosom pri predaji v hotovosti, ale vôbec nemusí, pokiaľ súvisí s príjmom, ktorý bude realizovaný v budúcnosti. Príjem môže súvisieť s úhradou pohľadávky, ktorá bola zaúčtovaná ako dôsledok výnosu v predchádzajúcom účtovnom období. Často príjem predstavuje aj vznik záväzku (napr. prijatá pôžička, úver a pod.).

Účtovanie výnosov bežného účtovného obdobia

Na účtovanie výnosov účtovnej jednotky (§ 74 postupov účtovania pre podnikateľov) je v rámcovej účtovej osnove určená účtová trieda 6 – Výnosy. V priebehu roka sa účtuje vznik a zvýšenie výnosov v prospech účtov účtovej triedy 6 a zníženie resp. oprava výnosov na ťarchu (MD) týchto účtov alebo v prospech (Dal) s mínusovým znamienkom. Súvzťažné účty sú rôzne účty podľa podstaty účtovného prípadu.

Charakteristiku obsahovej náplne jednotlivých druhov výnosov, špecifikáciu zásad a spôsobov ich účtovania ustanovujú postupy účtovania pre podnikateľov a rámcová účtová osnova (Opatrenia MF SR 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov).

Výnosové účty nemajú začiatočný stav, účtuje sa na nich narastajúcim spôsobom od začiatku do konca účtovného obdobia. Prvotné výnosy sa v tejto účtovej triede účtujú časovo rozlíšené. Výnosy sa účtujú zásadne do obdobia s ktorým vecne a časovo súvisia. Znamená to, že účtovná jednotka je povinná zaúčtovať a vykázať výnos v tom účtovnom období, v ktorom vznikol, bez ohľadu na to, kedy sa uskutoční príjem (peňažný tok), ktorý sa vzťahuje k tomuto výnosu. Pre účtovanie vzniku výnosu nie je rozhodujúce, kedy nastane pohyb peňažných prostriedkov. Daň z pridanej hodnoty, ktorá sa viaže na zaúčtované výnosy sa účtuje v prospech účtu 343 - Daň z pridanej hodnoty.

Pri uzavretí účtovných kníh (účtov hlavnej knihy) sa zaúčtuje konečný stav príslušného výnosového účtu súvzťažným zápisom na uzávierkový účet 710 – Účet ziskov a strát.

Vznik externých výnosov súvisiaci so zvýšením aktív:

1. Zvýšenie stavu peňažných prostriedkov v hotovosti z titulu predaja vlastných výrobkov

2. Vznik pohľadávky z titulu predaja služieb na faktúru

Dopad na výsledok hospodárenia:

Vplyv na výkazy účtovnej závierky

Súvaha: zvýšenie aktív (270) s dopadom na VH bežného účtovného obdobia (+ 270)

Výkaz ziskov a strát: náklady (0), výnosy (270)

Vznik interných výnosov súvisiaci so zvýšením aktív:

1. Zaúčtovanie zmeny stavu vnútroorganizačných zásob – zvýšenie stavu hotových výrobkov