dnes je 22.2.2019
Input:

Výpočet čisté mzdy zaměstnance

17.8.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.2.1 Výpočet čisté mzdy zaměstnance

Ing. Růžena Klímová

Příklad

Příklad 1

Společnost Alfa, s. r. o., zaměstnala od 1. 1. na pracovní poměr závozníka s měsíční základní mzdou 15 103 Kč. Zaměstnanec učinil Prohlášení poplatníka a uplatňuje pouze základní slevu (sleva na poplatníka). Do práce chodil celý měsíc leden.

Hrubá mzda za leden  15 103 Kč  

Zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem

Vyměřovací základ zdravotního pojištění  15 103 Kč  
Zdravotní pojištění zaměstnance činí jednu třetinu ze 13,5 %  15 103 × 13,5 % = 2 038,91 Kč,
po zaokrouhlení 2 039 Kč 
2 039 : 3 = 679,67 Kč, po zaokr. 
680 Kč  

Pojistné na nemocenské pojištění hrazené zaměstnancem

Vyměřovací základ pojistného na nemocenské pojištění  15 103 Kč  
Nemocenské pojištění zaměstnance je 6,5 %  15 103 × 6,5 % = 981,70 Kč,
po zaokrouhlení 
982 Kč  

Odvody za zaměstnavatele

Pro správné vyplnění přehledů o vyměřovacích základech pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení musíme ještě dopočítat odvod za zaměstnavatele.

Zdravotní pojištění za zaměstnavatele činí dvě třetiny ze 13,5 %  15 103 × 13,5 % = 2 038,91 Kč,
po zaokrouhlení 2 039 Kč 
2 039 – 680 = 
1 359 Kč  
Nemocenské pojištění za zaměstnavatele je 25 %  15 103 × 25 % = 3 775,75 Kč,
po zaokrouhlení 
3 776 Kč  

Při více zaměstnancích se postupuje tak, že se spočítá 25 % ze součtu vyměřovacích základů všech zaměstnanců a výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

Záloha na daň z příjmů

Daňový základ (superhrubá mzda)
= hrubá mzda + zdravotní pojištění za zaměstnavatele + sociální pojištění za zaměstnavatele 
 
15 103 + 1 359 + 3 776 = 20 238 Kč  
Daňový základ zaokrouhlený na celé 100 Kč nahoru  20 300 Kč  
Záloha na daň ve výši 15 %  20 300 × 15 % = 3 045 Kč  
Výše zálohy po uplatnění slev na dani  3 045 – 2 070 = 975 Kč  

Čistá mzda

K výplatě  15 103 – 680 – 982 – 975 = 12 466 Kč  

Odvody institucím

Po výpočtu musíme ještě vyplnit příslušné přehledy o vyměřovacích základech pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Pojistné na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení odvedeme nejpozději do 20. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, jehož se mzda týká. Současně musíme odvést zálohu na daň z příjmu finančnímu úřadu ve lhůtě do 20. kalendářního dne měsíce po měsíci, v němž vznikla povinnost srážet daň.

Zdravotní pojišťovně odvedeme  680 + 1 359 = 2 039 Kč  
Správě sociálního zabezpečení odvedeme  982 + 3 776 = 4 758 Kč  
Příslušnému finančnímu úřadu odvedeme na zálohové dani z příjmu ze závislé činnosti  975 Kč  
Příklad

Příklad 2

Společnost Alfa, s. r. o., zaměstnala od 1. 2. na pracovní poměr programátora s měsíční základní mzdou 43 000 Kč. Uvedená osoba učinila Prohlášení a uplatňuje základní slevu a daňové zvýhodnění na dvě nezletilé děti. Současně zaměstnanec doložil, že manželka u svého zaměstnavatele daňové zvýhodnění na děti neuplatňuje. Zaměstnanec do práce chodil celý měsíc únor.

Hrubá mzda za leden  43 000 Kč  
Vyměřovací základ zdravotního pojištění  43 000 Kč  
Zdravotní pojištění zaměstnance činí jednu třetinu ze 13,5 %  43 000 × 13,5 % = 5 805 Kč 
5 805 : 3 = 
1 935 Kč  
Vyměřovací základ nemocenského pojištění  43 000 Kč  
Nemocenské pojištění zaměstnance je 6,5 %  43 000 × 6,5 % = 2 795 Kč  

Odvody za zaměstnavatele

Zdravotní pojištění za zaměstnavatele činí dvě třetiny ze 13,5 %  43 000 × 13,5 % = 5 805 Kč 
5 805 – 1 935 = 
3 870 Kč  
Nemocenské pojištění za zaměstnavatele je 25 %  43 000 × 25 % = 10 750 Kč  

Záloha na daň z příjmů

Daňový základ (superhrubá mzda)  43 000 + 3 870 + 10 750 = 57 620 Kč  
Daňový základ zaokrouhlený na celé 100 Kč nahoru  57 700 Kč  
Záloha daně ve výši 15 %  8 655 Kč  
Základní sleva 2 070 Kč  
Daňové zvýhodnění na dvě děti (1 267 + 1 617) 2 884 Kč  
Záloha na daň snížená o slevy na dani a daňové zvýhodnění  8 655 – 2 070 – 2 884 = 3 701 Kč  

Čistá mzda

K výplatě  43 000 – 1 935 – 2 795 – 3 701 = 34 569 Kč  

Odvody institucím

Zdravotní pojišťovně odvedeme  1 935 + 3 870 = 5 805 Kč  
Správě sociálního zabezpečení odvedeme  2 795 + 10 750 = 13 545 Kč  
Příslušnému finančnímu úřadu odvedeme na zálohové dani ze závislé činnosti  3 701 Kč  
Příklad

Příklad 3 – čerpání dovolené, svátek

Společník s. r. o., jejíž předmětem činnosti je stavební činnost, má uzavřenou pracovní smlouvu na funkci hlavního účetního se sjednanou měsíční mzdou ve výši 35 000 Kč s týdenní pracovní dobou v rozsahu 40 hodin. V daném měsíci ještě obdrží mimořádnou odměnu za výkon práce v pracovním poměru ve výši 8 000 Kč. Za výkon funkce jednatele nepobírá žádnou odměnu. Učinil daňové prohlášení a v něm neuvedl žádné děti. V měsíci květnu, kdy státní svátky připadly na obvyklé pracovní dny zaměstnance, čerpal dovolenou od 4. 5. do 13. 5. roku, tj. 7 pracovních dnů, tj. 56 hodin. Ve svátek dne 8. 5. nečerpal dovolenou. Za tento den obdrží poměrnou část měsíční mzdy, protože zaměstnavatel uplatňuje postup nekrácené měsíční mzdy v případě svátku, který připadne na obvyklý pracovní den. Jeho průměrný hodinový výdělek k 1. 4. činí 225,75 Kč. V květnu je plánovaný fond pracovní doby zaměstnance (harmonogram směn) 19 + 2 = 21 dnů po 8 hodinách, celkem tedy 168 hodin. Jaká bude čistá mzda?

Mimořádná odměna 8 000 Kč  
Poměrná část měsíční mzdy 35 000 : 168 x 112 = 23 333 Kč 

kde:

 • 168 je fond pracovní doby v hodinách za květen (harmonogram směn zaměstnance),

 • 112 je počet skutečně odpracovaných hodin včetně dvou svátků (1. 5. a 8. 5.), za které zaměstnanci náleží nekrácená měsíční mzda (168 – 56).

Náhrada mzdy za dovolenou 7 x 225,75 x 8 = 12 642 Kč 

kde:

 • 7 je počet dnů dovolené, tj. 56 hodin,

 • 225,75 Kč je průměrný hodinový výdělek,

 • 8 je denní úvazek zaměstnance.

Celkem hrubá mzda 23 333 + 12 642 + 8 000 = 43 975 Kč  
Pojistné na ZP zaplacené zaměstnancem 43 975 x 13,5 % = 5 936,63 Kč, zaokr. 5 937 Kč, 5 937 : 3 = 1 979 Kč  
Pojistné na ZP zaplacené zaměstnavatelem 5 937 – 1 979 = 3 958 Kč  
Pojistné na SZ zaplacené zaměstnancem 43 975 x 6,5 % = 2 858,38 Kč, zaokr. 2 859 Kč  
Pojistné na SZ zaplacené zaměstnavatelem 43 975 x 25 % = 10 993,75 Kč, zaokr. 10 994 Kč  
Základ daně 43 975 + 3 958 + 10 994 = 58 927 Kč  
Zaokrouhlení na 100 Kč nahoru 59 000 Kč  
Záloha daně před slevou ve výši 15 % 8 850 Kč  
Základní sleva 2 070 Kč  
Záloha daně po slevě 6 780 Kč  
Čistá mzda 43 975 – 1 979 – 2 859 – 6 780 = 32 357 Kč  
Příklad

Příklad 4 – práce přesčas v sobotu a neděli, daňový bonus

Zaměstnanec má měsíční mzdu 14 000 Kč a v měsíci odpracuje 16 hodin práce přesčas, které odpracuje v sobotu a neděli. Za práci přesčas si bude brát náhradní volno. Se zaměstnavatelem má uzavřenou dohodu o poskytování náhradního volna za práci přesčas. Má dvě nezaopatřené děti, které uplatňuje v rámci daňového prohlášení. Doložil potvrzení od zaměstnavatele manželky. Pracovní úvazek má sjednán v rozsahu 37,5 hodiny týdně. V daném měsíci, kdy má plánovaný fond pracovní doby v rozsahu 157,5 hod., neodpracoval 4 hodiny v důsledku návštěvy u lékaře. Průměrný hodinový výdělek používaný pro pracovněprávní účely činí v daném čtvrtletí 96,24 Kč. Spočítejte jeho čistou mzdu.

Fond pracovní doby v hodinách 21 x 7,5 = 157,5 hod.  
Počet odpracovaných hodin snížených o dobu návštěvy u lékaře 157,5 – 4 = 153,5 hod.  
Základní mzda za odprac. dobu 14 000 : 157,5 x 153,5 = 13 644,4 Kč, zaokr. 13 644 Kč (možno zaokrouhlit i nahoru) 

Za práci přesčas si bere náhradní volno a dochází tak ke kompenzaci výkonu práce a pracovního volna. Protože však práci přesčas vykonával v sobotu a neděli, náleží mu příplatek alespoň ve výši: 16 x 96,24 x 10 % = 153,98 Kč, po zaokrouhlení 154 Kč.

Náhrada mzdy v době překážky v práci na straně zaměstnance v rozsahu 4 hodin: 
4 x 96,24 = 384,96 Kč, po zaokrouhlení 385 Kč.

Celkem hrubá mzda 13 644 + 154 + 385 = 14 183 Kč  
Pojistné na ZP zaplacené zaměstnancem 14 183 x 13,5 % = 1 914,7 Kč, zaokr. 1 915 Kč, 1 915 : 3 = 638,3 Kč, zaokr. 639 Kč 
Pojistné na ZP zaplacené zaměstnavatelem 1 915 – 639 = 1 276 Kč  
Pojistné na SZ zaplacené zaměstnancem 14 183 x 6,5 % = 921,89 Kč, zaokr. 922 Kč  
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz