dnes je 11.7.2020

Input:

Vyradenie predaného automobilu z účtu 413

1.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.6.6 Vyradenie predaného automobilu z účtu 413

doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD.; Ing. Jozef Pohlod

Spoločník firmy vložil do firmy v minulých rokoch ako ostatný kapitálový vklad auto, ktoré v účtovníctve bolo zaúčtované zápisom 022/413. V roku 2020 toto auto predal. Ako vyradiť predané auto z účtu 413?

Z účtovného hľadiska v čase darovania majetku spoločníkom vo forme nepeňažného majetku, t. j. automobilu, prijatý automobil ste zaúčtovali ako dar spoločníka firmy a mal sa oceniť trhovou cenou, resp. reprodukčnou obstarávacou cenou ROC, ak vklad bol realizovaný pred rokom 2015, z ktorej sa vykonávali účtovné odpisy.

Účtovanie obstarávania majetku sa predkontovalo: 042/413 a následné jeho zaradenie do užívania 022/042.

Neuvádzate, či bol automobil už úplne odpísaný, alebo nie, ak áno, z daňového hľadiska pri nulovej daňovej zostatkovej cene u darcu je vstupná cena, u obdarovaného tiež nula, daňové odpisy sa uplatňovať nemôžu.

V účtovníctve sú zaevidované ROC automobilu na účte 022 – SHV a k dátumu predaja je evidované, do akej hodnoty už bol automobil odpísaný, je to evidované na účte 082 – Oprávky k SHV. Oprávky predstavujú súhrn odpisov k dňu predaja daného majetku SHV.

Vyčísli sa zostatková hodnota SHV = ROC – oprávky k danému SHV.

Účet 413 – Ostatné kapitálové fondy predstavuje dobrovoľný vklad spoločníka do podniku bez nároku na odmenu. Účtovanie predaja a následného vyradenia automobilu, t. j., SHV bude nasledovné:

Účtovný prípad  MD D 
Tržby z predaja, FAO    641  
 343  
315   
Obstarávacia cena – ROC   082  022  
Zostatková hodnota DHM   541  082  
Inkaso od odberateľa, VBÚ   221  315  

Účet 413 ostane nezmenený.