Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Výsledok hospodárenia

1.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.4 Výsledok hospodárenia

Ing. Jitka Meluchová, PhD.; Ing. Ján Mintál

Výsledok hospodárenia podľa činností

Konštrukcia výsledku hospodárenia podľa slovenských predpisov vychádza primárne z druhového členenia nákladov a výnosov. Výsledok hospodárenia sa člení podľa toho, z akej činnosti vznikol, a to na:

  • výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti,

  • výsledok hospodárenia z finančnej činnosti,

Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti

Hospodárska činnosť je prevádzková činnosť, ktorá súvisí s predmetom podnikania účtovnej jednotky (t.j. s činnosťou, ktorú má zapísanú ako predmet podnikania v obchodnom registri). Je to aj činnosť vykonávaná na podporu prevádzkovej činnosti a súvisí s hospodárskou činnosťou účtovnej jednotky (okrem finančných činností). Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti je rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtových skupín 60 až 65 a nákladov účtovaných na účtoch účtových skupín 50 až 55.

Finančná činnosť je činnosť účtovnej jednotky, ktorá súvisí s jej finančnými operáciami. Napr. ak účtovná jednotka získa od banky úver, za ktorý platí banke nákladové úroky, potom tento náklad súvisí s finančnou činnosťou. Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti je rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej skupiny 66 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej skupiny 56.

Mnohé významné skutočnosti, ktoré sa v minulosti vykazovali v mimoriadnom výsledku hospodárenia sa naďalej účtujú spôsobom, ktorý neovplyvňuje výsledok hospodárenia. Napríklad významné opravy chýb minulých období sa neúčtujú ako náklad alebo výnos, ale sa účtujú na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo 429 – Neuhradená strata minulých rokov.

Na týchto účtoch (428, 429) sa účtujú aj významné dodatočné dorubenia dane z príjmov za predchádzajúce zdaňovacie obdobia alebo významné nároky na vrátenie dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobia. Nie je rozhodujúce, či vyplývajú z dodatočných daňových priznaní alebo boli vyrubené na základe daňovej kontroly, ale to, či ide o významné alebo nevýznamné sumy.

Napriek tomu, že sa tieto skutočnosti neúčtujú ako náklady alebo výnosy, považujú sa za skutočnosti ovplyvňujúce výsledok hospodárenia (aj keď nie bežného účtovného obdobia). V poznámkach sa musí uviesť prehľad o zisku alebo strate, ktorá nebola účtovaná ako náklad alebo výnos (t.j. výsledkovo), ale priamo na účty vlastného imania (t.j. súvahovo).

Podľa slovenskej legislatívy je štruktúra výkazu ziskov a strát záväzne predpísaná viacerými opatreniami, a to v závislosti od toho o aký veľkostný typ účtovnej jednotky sa jedná. Konkrétne ide o:

  • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č.15464/2013-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení