Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Žádost zaměstnance, aby byla po dokončení kvalifikace jeho kvalifikace využívána

21.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.8.5
Žádost zaměstnance, aby byla po dokončení kvalifikace jeho kvalifikace využívána

JUDr. Věra Bognárová

Vzor

Žádost zaměstnance, aby byla po dokončení kvalifikace jeho kvalifikace využívána

Zaměstnavatel ………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo)

Věc

Žádost zaměstnance, aby byla po dokončení kvalifikace jeho kvalifikace využívána

Vážení,

pracuji u Vás na základě pracovní smlouvy jako…………… Dne ………………….jsem ukončil studium na …………….. ve studijním programu na ………………. O úspěšném ukončení studia jsem Vás písemně dne ……… informoval.

Se zvyšováním kvalifikace zaměstnavatel vyjádřil souhlas. Dne………….byla mezi mnou a zaměstnavatelem sjednána kvalifikační dohoda podle § 234 ZP. Touto dohodou se zaměstnavatel zavázal umožnit mi zvýšení kvalifikace. Já jsem se zavázal setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po dobu 5 let. Můj závazek k setrvání v zaměstnání začal od zvýšení kvalifikace. Pokud závazek setrvat u zaměstnavatele po sjednanou dobu nesplním, jsem povinen uhradit zaměstnavateli náklady spojené se zvýšením kvalifikace, které zaměstnavatel na zvýšení kvalifikace vynaložil podle v kvalifikační dohodě uvedené specifikace a sjednané nejvyšší částky. Povinnost k náhradě nákladů při skončení pracovního poměru mi však nevzniká podle § 235 odst. 3 ZP mimo jiné i případě, jestliže zaměstnavatel nevyužíval v posledních 12 měsících po dobu nejméně šesti měsíců kvalifikaci, které jsem na základě kvalifikační dohody dosáhl.

Zaměstnavatel souhlasil se zvýšením kvalifikace a sdělil, že je v souladu s jeho potřebou a po dobu mého studia také hradil náklady se zvyšováním kvalifikace spojené. Zaměstnavatel tak vynaložil finanční prostředky, které nevyužíváním mé úspěšné získané kvalifikace nejsou nijak zhodnoceny. Vzhledem k udělenému souhlasu se studiem jsem předpokládal, že po úspěšném ukončení studia bude při dalším pracovním uplatnění u zaměstnavatele s mnou nově získanou kvalifikací počítáno a že ji při výkonu práce budu využívat. To by bylo ku prospěchu nejenom mě, ale podle mého názoru i zaměstnavatele.

Žádám proto, aby má studiem získaná kvalifikace byla využívána, protože při výkonu práce podle druhu práce sjednaném v pracovní smlouvě ji nevyužívám.

V ..................... dne ...................

.........................................

podpis zaměstnance

Právní úprava:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

  • § 231 ZP

  • § 232 ZP

  • § 234 ZP

  • § 235 ZP

Komentář:

Je na uvážení zaměstnavatele, zda vysloví se studiem zaměstnance, kterým si zvýší svou kvalifikaci, souhlas. Jestliže zaměstnavatel posoudí, že je zvyšování kvalifikace v souladu s jeho potřebou, musí zaměstnanci poskytovat pracovní volno alespoň v minimálním rozsahu upraveném v § 232 ZP. Zaměstnavatel při zvažování, zda je zvyšování kvalifikace v souladu s jeho potřebou, musí posuzovat především ekonomický přínos zvyšování kvalifikace. Na jedné straně vynakládá prostředky na zvýšení kvalifikace, zvýšení kvalifikace zaměstnance však představuje i jeho přínos, protože zaměstnavatel bude mít kvalifikovanějšího zaměstnance. Přínos však nastane pouze v případě, že zaměstnavatel zaměstnancem získanou kvalifikaci využije při výkonu práce. Současně s posuzováním potřebnosti zvýšení kvalifikace musí zaměstnavatel zvažovat i její využití po úspěšném ukončení studia.

Zaměstnavatel může se zaměstnancem jako zajištění návratnosti vynaložených nákladů spojených se zvyšováním kvalifikace sjednat kvalifikační