Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zahraničná pracovná cesta

20.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.4.2 Zahraničná pracovná cesta

Ing. Iveta Matlovičová; Ing. Ivana Glazelová

Poskytovanie náhrad výdavkov a iných plnení pri služobných cestách (ďalej len ”cestovné náhrady“) upravuje zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Zahraničná pracovná cesta je čas pracovnej cesty v zahraničí, vrátane výkonu práce v zahraničí do skončenia tejto cesty. Zahraničná pracovná cesta sa môže začať ako aj skončiť v zahraničí; nie je viazaná na odchod z územia Slovenskej republiky a ani na príchod na územie Slovenskej republiky.  Zamestnancovi, ktorý je vyslaný na zahraničnú pracovnú cestu, patria nasledujúce nárokové náhrady:

 • náhrada preukázaných cestovných výdavkov,

 • náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie,

 • náhrada potrebných vedľajších výdavkov,

 • poistenie liečebných nákladov v zahraničí,

 • povinné alebo odporúčané očkovanie,

 • náhrada za cesty na návštevu rodiny,

 • stravné.

Pri zahraničnej pracovnej ceste zamestnancovi patrí za každý kalendárny deň zahraničnej pracovnej cesty stravné v eurách alebo v cudzej mene. Stravné v cudzej mene je ustanovené v závislosti od času trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia Slovenskej republiky v kalendárnom dni, pričom čas trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia Slovenskej republiky je rozdelený na časové pásma

a) do 6 hodín vrátane,

b) nad 6 hodín až 12 hodín,

c)  nad 12 hodín.

Ak v rámci jedného kalendárneho dňa zamestnanec vykoná niekoľko zahraničných pracovných ciest, nárok na cestovné náhrady, napr. na stravné sa posudzuje za každú pracovnú cestu samostatne. Pri každej zahraničnej pracovnej ceste má zamestnanec nárok na stravné v eurách alebo v cudzej mene bez ohľadu na dĺžku jej trvania. Pri zahraničnej pracovnej ceste nie je ustanovená dolná časová hranica pre vznik nároku na stravné tak ako pri tuzemskej pracovnej ceste (nárok na stravné vzniká pri tuzemskej pracovnej ceste, ktorá trvala aspoň 5 hodín).

Zamestnanec má nárok na stravné v eurách alebo  v cudzej mene od času rozhodného pre vznik nároku na náhrady v eurách alebo v cudzej mene podľa § 16 ZCN, t.j. od prechodu slovenskej štátnej hranice a to bez ohľadu na to, či zahraničná pracovná cesta trvala mimo územia Slovenskej republiky napr. 2 hodiny, 6 hodín alebo 24 hodín.

Výška stravného v eurách  alebo v cudzej mene

Opatrenie Ministerstva financií SR č. 401/2012 Z. z., ktoré platí od 1. januára 2013, stanovuje základné sadzby stravného v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách.

Zamestnancovi patrí stravné vo výške:

 • základnej sadzby stravného, ak zahraničná pracovná cesta mimo územia SR trvala v rámci kalendárneho dňa nad 12 hodín,

 • 50 % zo základnej sadzby stravného, ak zahraničná pracovná cesta mimo územia SR trvala v rámci kalendárneho dňa nad 6 hodín do 12 hodín vrátane,

 • 25 % zo základnej sadzby stravného, ak zahraničná pracovná cesta mimo územia SR trvala v rámci kalendárneho dňa do 6 hodín vrátane.

V prípade prechodu cez viaceré krajiny v rámci kalendárneho dňa sa stravné  v eurách alebo v cudzej mene za kalendárny deň trvania zahraničnej pracovnej cesty poskytne v súlade s § 13 ods. 5 ZCN, a to :

 • v mene a výške stravného ustanoveného pre danú krajinu, v ktorej zamestnanec strávi v kalendárnom dni najviac hodín a v prípade

 • a v prípade ak zamestnanec strávi  v kalendárnom dni rovnaký počet hodín vo viacerých krajinách, zamestnávateľ poskytne stravné v eurách alebo  v cudzej mene, ktoré je pre zamestnanca výhodnejšie.

Rozhodný čas pre prechod medzi krajinami (§ 16 ZCN) :

 • V prípade spôsobu cestnej alebo železničnej dopravy

Za čas prechodu hraníc medzi jednotlivými krajinami na účely poskytovania stravného sa považuje reálny čas prechodu, ktorý je zamestnanec povinný vo vyúčtovaní náhrad uviesť.

 • V prípade leteckého spôsobu dopravy, preprava loďou

Za čas prechodu hraníc medzi jednotlivými krajinami  na účely poskytovania stravného sa  považuje čas odletu lietadla podľa letového poriadku z jednej krajiny do druhej za dodržania rozhodných časov, príchod a odchod lode z prístavu, v ktorom sa vykonáva vstupná a výstupná hraničná kontrola.

Podmienky poskytovania stravného pre osobitnú skupinu zamestnancov (§ 13 ods. 6 ZCN)

Zamestnávateľ môže so zamestnancom, ktorému častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, dohodnúť podmienky odchylne, a to v súlade s § 13 ods. 6 ZCN, ako aj nižšie stravné ako je ustanovené v odseku 4, najviac však o 5 %. Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom musí byť obsiahnutá v pracovnej zmluve, v dohode o vykonaní práce, v dohode o pracovnej činnosti alebo v dohode o brigádnickej práci študentov.

Bezplatné zabezpečené stravovanie ( § 13 ods. 7 ZCN)

Zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu znamená zabezpečenie troch hlavných jedál počas zahraničnej pracovnej cesty a kalendárneho dňa (t. j. raňajky, obed a večera). Zamestnávateľ stravné zamestnancovi neposkytuje, ak má zamestnanec preukázateľne zabezpečené na zahraničnej pracovnej ceste bezplatné stravovanie v celom rozsahu.

Čiastočne zabezpečené bezplatné stravovanie znamená zabezpečenie jedného alebo dvoch hlavných jedál počas zahraničnej pracovnej cesty a kalendárneho dňa (napr. zabezpečenie len obeda, len večere, raňajok a obeda a pod.).

Zamestnávateľ nárokové stravné zamestnancovi kráti, ak má zamestnanec preukázateľne zabezpečené na zahraničnej pracovnej ceste čiastočné bezplatné stravovanie (napr. len obed ale v plnej výške).

Poznámka: Za zabezpečené stravovanie sa nepovažuje poskytnutie obvyklého pohostenia ako je káva, obložený chlebík, obložená žemľa, minerálna voda, a to z dôvodu, že stravné má slúžiť zamestnancovi na zabezpečenie si teplého jedla.

Krátenia stravného

Stravné sa kráti o vypočítanú nominálnu hodnotu, ktorá sa vypočíta zo stravného pre časové pásmo nad 12 hodín.

 • Za bezplatne zabezpečené raňajky o 25 %.

 • Za bezplatne zabezpečený obed o 40 % .

 • Za bezplatne zabezpečenú večeru o 35 %.

Pričom ak má zamestnanec so zamestnávateľom dohodnuté iné podmienky poskytovania stravného (§ 13 ods. 6 ZCN), nominálna hodnota krátenia za raňajky, obed a večeru sa vypočíta z najvyššie dohodnutej sumy stravného medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

 Dôvody nekrátenia stravného

Zamestnancovi sa stravné v prípade bezplatne zabezpečeného jedla nekráti, ak zamestnanec stravovanie nemohol využiť z nejakých vážnych a opodstatnených dôvodov, ktoré on nezavinil, napr.  skorší odlet lietadla, resp. plnenie úloh zamestnávateľa  čase podávania bezplatného stravovania (§ 13 ods. 9 ZCN).

Stravného počas prerušenia zahraničnej pracovnej cesty

Zamestnanec nemá nárok na stravné počas ( § 13 ods. 11 ZCN):

 • prerušenia zahraničnej pracovnej cesty z dôvodu návštevy rodiny,

 • dohodnutého prerušenia zahraničnej pracovnej cesty na žiadosť zamestnanca.

Náhrada preukázaných cestovných výdavkov

Cestovné výdavky sú výdavky, ktoré zamestnanec vynaložil v súvislosti s uskutočnenou zahraničnou pracovnou cestou na dopravu, a to:

 • výdavky za cestovné lístky, letenky,

 • ležadlá, lôžka,

 • taxi, miestna pravidelná verejná doprava.

Upozorňujeme, že pri uznávaní cestovných výdavkov je potrebné vychádzať z toho, aký spôsob a druh dopravy bol pred vyslaním zamestnanca na zahraničnú pracovnú cestu určený zamestnávateľom.

Cestovné výdavky preukazuje zamestnanec dokladom z konkrétne určeného druhu a spôsobu dopravy. Všetky doklady z časového aj vecného hľadiska musia byť správne, t. j. doklady musia byť časovo a vecne v súlade s časom a miestom konania zahraničnej pracovnej cesty. V prípade, že by zamestnanec cestovné výdavky nepreukázal napr. z dôvodu ich straty, zamestnávateľ môže uznať tieto výdavky aj bez preukázania, a to v súlade s § 35 ods.1 ZCN), pričom sa prihliada na spôsob dopravy, ktorý zamestnancovi určil v podmienkach zahraničnej pracovnej cesty, resp. § 35a ZCN.

Náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie

Zamestnanec má nárok na preukázaný výdavok na ubytovanie pričom zamestnávateľ má povinnosť vždy požadovať od zamestnanca predloženie dokladu za výdavky na ubytovanie a v prípade straty dokladu požadovať vystavenie náhradného