Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zákazková výroba od 1.1.2011

19.6.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1 Zákazková výroba od 1.1.2011

Ing. Zuzana Kubaščíková, PhD.; Ing. Eva Mihalíková

V súvislosti s celosvetovým trendom harmonizácie účtovníctva od 1.1.2011 vstúpila do platnosti novela postupov účtovania týkajúca sa zákazkovej výroby, ktorá znamená priblíženie sa štandardu IAS 11 Zákazky na zhotovenie a interpretácii štandardu IFRIC 15 Zmluvy o výstavbe nehnuteľností.

Zmeny v zákazkovej výrobe od 1.1.2011

Účty   Boli doplnené do rámcovej účtovej osnovy nové účty týkajúce sa zákazkovej výroby (133, 316, 606, 507, 607)   
Účtovná závierka   Nový vzor účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky je stanovený opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. septembra 2014 č. MF/18008/2014-74. Nový vzor účtovnej závierky pre nie mikro účtovné jednotky je stanovený opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. septembra 2014 č. MF/18009/2014-74. Stanovený je vzor súvahy, výkazu ziskov a strát a aj poznámok.   
Definícia   Novelou sa rozšírila definícia zákazkovej výroby. Zákazkovou výrobou sa rozumie nielen vytváranie hmotného majetku resp. kombinácie hmotných majetkov, ale aj nehmotného majetku napr. softvéru.   
Metódy   Novelou sa stanovilo, že ak nie je možné spoľahlivo určiť výšku výsledku zo zákazkovej výroby za príslušné účtovné obdobie, použije sa metóda nulového zisku, čiže zmluvné výnosy sa zaúčtujú vo výške vynaložených zmluvných nákladov.   
Ostatné náklady   Pred novelou sa ostatné náklady zahŕňali do zmluvných nákladov vždy, po novele je už výslovne stanovené, že tieto náklady musia byť vymenované v zmluve.