Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Základný právny rámec daňového poriadku

4.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.1.1 Základný právny rámec daňového poriadku

Kolektív autorov

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov upravuje:

  • - správu daní,
  • - práva a povinnosti daňových subjektov a iných osôb, ktoré im vzniknú v súvislosti so správou daní.

Správou daní sa rozumie postup súvisiaci so správnym zistením dane a zabezpečením úhrady dane a ďalšie činnosti podľa daňového poriadku alebo osobitných predpisov.

Vecná a miestna príslušnosť

Na správu daní je vecne príslušný správca dane podľa osobitného predpisu, ak daňový poriadok alebo osobitný predpis vecnú príslušnosť nestanovuje, na správu daní je vecne príslušný daňový úrad.

Miestna príslušnosť správcu dane sa riadi u fyzickej osoby miestom jej trvalého pobytu a u právnickej osoby jej sídlom.

Zastupovanie právnickej osoby

Zástupcom môže byť fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, ako aj právnická osoba. Právne úkony zástupcu sú prejavy jeho vôle, ale právne následky (práva a povinnosti) vznikajú priamo tej osobe, ktorá je zastupovaná, pokiaľ zástupca koná v rozsahu udeleného plnomocenstva.
Ak je zástupcom právnická osoba, koná za zástupcu jej štatutárny orgán alebo osoba, ktorú tento orgán poveril. Ak je plnomocenstvo udelené právnickej osobe, oprávnenie zastupovať daňový subjekt v mene tejto právnickej osoby má buď priamo štatutárny orgán zástupcu, ktorý na zastupovanie nepotrebuje ďalšie plnomocenstvo, alebo tento orgán poverí na konanie inú osobu (zamestnanca).

Daňové tajomstvo

Daňovým tajomstvom je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní.
Daňové tajomstvo je povinný zachovávať každý, kto sa ho dozvedel.

Porušením daňového tajomstva je oznámenie alebo sprístupnenie daňového tajomstva osobe, ktorá nemá oprávnenie oboznamovať sa s daňovým tajomstvom.

Registrácia daňových subjektov, oznamovacia povinnosť a zrušenie registrácie

Daňový subjekt, ktorý sa registruje u správcu dane podľa osobitných predpisov (napr. zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty), je povinný predložiť správcovi dane žiadosť o registráciu na predpísanom tlačive, alebo ak sa registrácia podáva elektronickými prostriedkami, podáva sa v predpísanej forme.

 

K žiadosti o registráciu daňový subjekt priloží prílohy podľa osobitných predpisov.

Správca dane zaregistruje daňový subjekt v lehote do 30 dní od podania žiadosti o registráciu alebo odo dňa odstránenia nedostatkov podania, ak