dnes je 14.12.2018
Input:

Záloha a DPH

14.11.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Záloha a DPH

Ing. Jan Ambrož

V tomto článku řešíme práva a povinnosti plátců daně z přidané hodnoty související s poskytováním záloh (úplat) před uskutečněním dohodnutého plnění.


Právní úprava

Pro přijaté úplaty nenalezneme v zákoně samostatný paragraf a vycházíme z ustanovení popisujících povinnost přiznat daň, tj. ve čtvrtém oddílu zákona o DPH, například pro obecnou povinnost je klíčové nové ustanovení § 20a ZDPH.

Povinnost přiznat daň

Daň na výstupu, tj. daňová povinnost, vzniká plátci DPH nejen při uskutečnění zdanitelného plnění.


Povinnosti k dani z přidané hodnoty jsou též v případech, kdy dochází k přenosu daňové povinnosti, například u tuzemského reverse charge ve stavebnictví. V těchto situacích plátce DPH sám žádné plnění neuskutečnil, přesto je při přenosu daňové povinnosti pozice plátce klasifikována, jako kdyby uskutečňoval zdanitelné plnění on sám. Pro zálohy však platí níže uvedená výjimka.

Výklad

Text jsme rozdělili na čtyři části, postupně si vysvětlíme:

 • Pravidla (A)

 • Vyúčtování (B)

 • Metodiku účetnictví (C) a

 • Specifické případy, zahraničí aj. (D)

(A) PRAVIDLA PRO ZÁLOHY V DPH

Platí obecná zásada, že se daň na výstupu přiznává:

 • ke dni uskutečnění zdanitelného plnění,

nebo

 • ke dni přijetí úplaty (dále používáme zavedený pojem „záloha”),

a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud není zákonem stanoveno jinak.

Novela ZDPH

Novela zákona o DPH, účinná od 1. 7. 2017, popisuje základní povinnost „přiznat daň” v novém § 20a, princip je pro zálohy prakticky zachován. Vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Pro zálohy platí § 20a odst. 2 zákona o DPH:

 • „Je-li před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, vzniká povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty. To neplatí, není-li zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě.”


Nový pojem „dostatečně určitě” je trochu zavádějící, a tak § 20a obsahuje následující třetí odstavec:

 • „ Dodání zboží nebo poskytnutí služby je pro účely tohoto zákona známo dostatečně určitě, jsou-li známy alespoň tyto údaje:

a) zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta,

b) sazba daně v případě zdanitelného plnění a

c) místo plnění.”

Jedná se o zásadní novinku, jak vyplývá z následujícího textu.

Informace GFŘ

K pochopení novinky vydala finanční správa Informaci GFŘ k aplikaci ustanovení § 20a zákona o DPH.


V tabulce uvádíme náměty, jak se asi mají málo identifikované zálohy posuzovat, jestli jsou nebo nejsou v režimu DPH.

Titul Zdanění 
Zákazník uhradil zálohu (poukaz) na odběr obleku, aniž by byl předmět koupě více specifikován (ale zboží je s jasnou sazbou DPH) Ano 
Kosmetický salón prodal zákazníkům poukazy na odběr různých služeb nebo zboží – vše je v základní sazbě DPH Ano 
Maloobchodní řetězec prodává poukazy na budoucí odběr zboží, který není nijak určen a může být v „jakékoliv” sazbě DPH Ne 
Stravovací zařízení nabízí prodej poukazů, které slouží k pořízení služeb ve vybraných restauracích, opět bez přesného stanovení služby, tím není dána ani sazba daně u budoucího zdanitelného plnění Ne 
Mobilní operátor prodává kupóny na budoucí čerpání zboží nebo služeb (třeba jízdné, telefonní hovory) s různými sazbami DPH Ne 
Pronajímatel inkasuje zálohy na služby, aniž by bylo jasné, v jaké struktuře je záloha členěna (například jednotlivé druhy energie) ¨Ne 
Finanční záloha pro obchodního partnera bez jakékoliv další specifikace – může jít o odběr zboží nebo služeb s různými sazbami DPH Ne 


„Jednotícím” prvkem v uvedených případech byla často „shodná” sazba daně, tj. dostatečně určitá podle písm. b) výše uvedeného § 20a odst. 3 zákona o DPH. Doplňme si, že z hlediska obchodního bývají nabízeny zálohy s určitou slevou pro odběratele.

Zálohy na energie

Zde se jedná asi o největší novinku, neboť se týká statisíců plátců DPH. Rozhodující bude smluvní ujednání – je-li rozpis zálohy konkrétní, inkaso přijaté úplaty podléhá DPH.

30. 6. 2017/1. 7. 2017

Přechodná ustanovení zákona o DPH, bod šestý, se zabývá návaznostmi starého posouzení inkasa záloh a nového přístupu. Platí jednoduché pravidlo:

 • Pokud bylo zdaněno inkaso do 30. 6. 2017, použije se při následném zdanitelném plnění, tj. uskutečněném 1. 7. 2017 a později, původní platná norma (neprovádí se reklasifikace) zálohy.

 • Pro poukazy, pořízené před novelou (a zdaněné jako inkaso přijaté úplaty), se při jejich případném převodu uplatní daň.

Klasifikace plnění

Důležitá je klasifikace inkasované zálohy na budoucí zdanitelná plnění a jiné tituly, ze kterých povinnost přiznat daň nevzniká – třeba není předmětem daně z přidané hodnoty.


Jedná se například o inkaso záloh souvisejících se škodami (pokuty a penále) a jiných finančních vypořádání. Obdobně by se měly posuzovat různé kauce, které představují „krytí” případných vzniklých škody, apod.


Společnost Velkoobchod dodává zboží společnosti Maloobchod. V dubnu 2017 byla inkasována záloha na budoucí zdanitelné plnění plánované na červenec 2017. Ze zálohy je nutné odvést daň z přidané hodnoty a vystavit daňový doklad. A budoucí odběratel má nárok na odpočet DPH při splnění obecných podmínek.


V dubnu 2017 obdržela společnost Velkoobchod částku 20 000 Kč, a to od dopravní společnosti jako zálohu na náhradu škody způsobenou touto společností při zajištění přepravy. Z této zálohy daň nebude odvedena. Nejde o úplatu na budoucí zdanitelné plnění.

Osvobozené plnění

Jak uvádíme výše, daňová povinnost u záloh vzniká pouze u inkasa finančních prostředků na budoucí zdanitelné plnění. Půjde-li o osvobozená plnění, DPH na výstupu se neodvádí.


Společnost Nemovitost obdržela dvě zálohy:

 • od společnosti Velkoobchod na zdaňovaný pronájem ve výši 121 000 Kč,

 • na osvobozený pronájem od neplátce pana Nováka ve výši 50 000 Kč.

Daňová povinnost se týká jen částky 121 000 Kč.


Ale přiznat osvobozené plnění jako takové se musí, pokud je inkaso zálohy „dostatečně určité” – viz výše.

Reverse charge

U tuzemských plnění existuje jedna základní výjimka, která se týká plnění v režimu přenosu daňové povinnosti. Příjemce takového plnění bude mít povinnost:

 • odvést DPH na výstupu, až uskuteční zdanitelné plnění (§ 92a odst. 1 ZDPH) a

 • podle obecných pravidel uplatňovat nárok na odpočet DPH.

Dodavatel odvod DPH neřeší. A tak jím inkasované prostředky jsou mimo DPH.


Společnost Výstavba inkasovala v květnu 2017 dvě zálohy na stavební práce (obecně zařazené do reverse charge):

 • od plátce ve výši 242 000 Kč,

 • od neplátce částku 120 000 Kč.

Daň na výstupu bude odvedena ze druhé zálohy, protože je-li partnerem neplátce DPH, neaplikuje se přenos daňové povinnosti.

Kombinace plnění

Situace s vyúčtováním záloh je v mnoha případech složitější, stačí, aby byly různé sazby DPH nebo se část zálohy týkala osvobozených plnění. Povinností je kvalifikovaným způsobem stanovit částku, která:

 • je skutečně zálohou na zdanitelné plnění s definovanou sazbou daně,

 • se týká plnění osvobozených.


Společnost Stravování inkasovala zálohu na budoucí stravovací služby s 15% sazbou DPH a doplňkové zboží zdaňované 21% sazbou. Odvod DPH bude skutečně stanoven podle odhadu, zde například objednávky apod.

Daňový doklad

Podle § 29 zákona o DPH se uvádí na daňovém dokladu u přijatých záloh „den přijetí úplaty”. U souhrnného daňového dokladu vystaveného podle § 31b ZDPH se případně informace o záloze uvádí také.

Sazba DPH

U sazeb daně z přidané hodnoty se aplikuje obecný princip podle § 48 odst. 1 zákona o DPH, ve kterém je zdůrazněno pro přijatou úplatu, že se „…uplatní sazba daně platná pro toto zdanitelné plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty”.

(B) VYÚČTOVÁNÍ

Plátce přijal zálohu, odvedl daň z přidané hodnoty a řeší, jaká bude výše daně při „vyúčtování”, kterým rozumíme stanovení základu a výše DPH po uskutečnění zdanitelného plnění (B1). V jiné situaci je poskytovatel zálohy, který se zabývá příjemnější stránkou, jaký má nárok na odpočet DPH (B2).

(B1) DPH na výstupu

V případě, kdy vznikla povinnost přiznat daň z přijaté zálohy před uskutečněním zdanitelného plnění, se má daň vypočítat za uskutečněné zdanitelné plnění. Jednoduché pravidlo obsahuje § 36 odst. 2 zákona o DPH:

 • „ Základem daně v případě přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění je částka přijaté platby snížená o daň.”

Mělo by to být samozřejmé a v praxi by se neměly objevovat žádné problémy, každý standardní účetní program zajistí výpočet daně z přidané hodnoty automaticky.


Představme si, že společnost Velkoobchod inkasovala v dubnu 2017 zálohu ve výši 50 % plánované ceny, a to od společnosti Maloobchod. Musí splnit daňovou povinnost z přijaté platby:

Položka  Základ daně bez daně  Daň  Cena včetně daně  
Zboží „A”  100 000  21 000  121 000  
Zboží „B”  50 000  10 500  60 500  
Celkem  150 000  31 500  181 500  

V květnu 2017 se uskutečnilo zdanitelné plnění, výpočet daně (metodicky v příkladech zjednodušen, neřešíme zaokrouhlování) je následující:

Položka  Zjištění základů daně  Daň  Cena včetně daně  
Zboží „A”  200 000 – 100 000  21 000  121 000  
.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz