dnes je 15.12.2018
Input:

Zápůjčky a úvěry

21.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zápůjčky a úvěry

Ing. Ivana Pilařová

V tomto textu se budeme zabývat zápůjčkami, úvěry a výpůjčkami, a to především v souvislosti s náklady, které mohou v rámci těchto vztahů vznikat.

Nový občanský zákoník přinesl do této problematiky terminologické změny. Místo půjček máme zápůjčky, dále máme výpůjčky a výprosu, které se však nemohou týkat peněžních prostředků.

Smlouva o zápůjčce

Smlouvu o zápůjčce vymezuje nový občanský zákoník v §§ 2390 až 2394 NOZ. Smlouva o zápůjčce vzniká, přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu. Zápůjčka může být peněžitá i nepeněžitá. Peněžitá zápůjčka se splácí v měně místa plnění a může být úročená i bezúročná.

Smlouva o výpůjčce

Smlouvu o výpůjčce upravuje občanský zákoník v §§ 2193 až 2200 NOZ. Smlouvou o výpůjčce přenechává půjčitel vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání.

Smlouva o výprose

Smlouva o výprose je uzavřena podle § 2189 NOZ tehdy, pokud půjčitel přenechá někomu bezplatně věc k užívání, aniž se ujedná doba, po kterou se má věc užívat, ani účel, ke kterému se má věc užívat.

V dalším textu se budeme zabývat pouze zápůjčkou, jakožto nástrojem k půjčování peněz.

Smlouva o úvěru

Smlouvou o úvěru (podle §§ 2395 až 2400 NOZ) se úvěrující zavazuje, že úvěrovanému poskytne na jeho požádání a v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky a úvěrovaný se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

Daňové souvislosti

Z hlediska zákona o daních z příjmů nejsou přijaté zápůjčky a úvěry předmětem daně z příjmů. To znamená, že na straně příjemce zápůjčky nebo úvěru nemá okamžik přijetí zápůjčky nebo úvěru žádný vliv na základ daně z příjmů, s výjimkou příjmu, který věřitel nabyl z vrácené zápůjčky nebo úvěru úplatným postoupením pohledávky vzniklé na základě této zápůjčky nebo úvěru, a to ve výši rovnající se rozdílu mezi příjmem plynoucím z vrácení zápůjčky nebo úvěru a cenou, za kterou byla pohledávka postoupena.

Nákladem v souvislosti s přijetím zápůjčky či úvěru jsou především úroky, které rozebíráme v samostatných textech Úroky a Úroky nedaňově. Někdy je třeba zaplatit i nějaký poplatek za vyřízení zápůjčky či úvěru. Připomeňme, že v případě smlouvy o úvěru lze takový poplatek/úplatu požadovat, jestliže je poskytování úvěru předmětem podnikání věřitele. Takové poplatky mohou být daňovým nákladem dlužníka, pokud poskytnutý úvěr či zápůjčka slouží k dosažení zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Je třeba však dbát na to, aby takové poplatky nebyly považovány za finanční výdaje ve smyslu § 25 odst. 1 písm. w) ZDP.

Dále rozebereme některé speciální druhy vztahů mezi věřitelem a dlužníkem.

Bezúročná zápůjčka

V případě, že mezi dlužníkem a věřitelem nebyl ve smlouvě sjednán úrok, jedná se o zápůjčku bezúročnou. Jelikož v tomto případě neplatí dlužník žádné úroky, nemohou rovněž tyto zápůjčky ani na straně dlužníka, ani na straně věřitele ovlivnit účetní výsledek hospodaření.

Zrušením daně darovací přešla od roku 2014 problematika bezúplatných příjmů do působnosti zákona o daních z příjmů.

Majetkový prospěch

Ve zdaňovacím období započatém počínaje 1. 1. 2014 platilo, že předmětem daně z příjmů fyzických osob ani právnických osob nebyl majetkový prospěch:

 1. vydlužitele při bezúročné zápůjčce,
 2. vypůčitele při výpůjčce,
 3. výprosníka při výprose.

Od zdaňovacího období roku 2015 je výše uvedený majetkový prospěch sice předmětem daně z příjmů, ale v řadě případů půjde o příjmy od daně osvobozené, viz nová ustanovení:

 • § 4a písm. m) ZDP pro fyzické osoby,

 • § 19b odst. 1 písm. d) ZDP pro právnické osoby.

Podle těchto ustanovení jsou od daně z příjmu osvobozeny příjmy v podobě majetkového prospěchu vydlužitele při bezúročné zápůjčce, výpůjčitele při výpůjčce nebo výprosníka při výprose, pokud tyto příjmy nejsou u fyzické osoby příjmy ze závislé činnosti, a pokud:

 1. se jedná o příjmy od příbuzného v linii přímé, linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů,
 2. se jedná o příjmy od osoby, se kterou poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou,
 3. se jedná o příjmy obmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým zvýšil majetek tohoto fondu, nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v bodě 1 nebo 2, nebo
 4. v úhrnu příjmy z těchto majetkových prospěchů od téhož poplatníka nepřesáhnou ve zdaňovacím období částku 100 000 Kč (tento poslední bod se aplikuje i na právnické osoby).

Spojené osoby

Pokud se však jedná o bezúročné zápůjčky, které byly sjednané mezi spojenými osobami, je třeba pamatovat na ustanovení § 23 odst. 7 ZDP, které bylo rovněž novelizováno, a to již od roku 2014, kdy byl nahrazen text „upraví základ daně” textem „upraví se” Cílem této změny bylo umožnit upravovat (zvyšovat) základ daně jak správci daně, tak samotnému poplatníkovi, pokud má pochybnost o správně nastavených cenách. Od 1. 1. 2015 z tohoto ustanovení byl vypuštěn text, že se ceny obvyklé použijí i v případě, že je cena mezi poplatníky daně z příjmů právnických osob rovna nule a zároveň byl doplněn do § 23 odst. 3 písm. a) ZDP bod 17, který stanoví, že výsledek hospodaření se zvýší „o částku ve výši rozdílu mezi cenou sjednanou mezi spojenými osobami a cenou, která by byla sjednána mezi nespojenými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek, o kterou byl snížen základ daně poplatníka podle § 23 odst. 7; toto ustanovení se nepoužije pro tu část rozdílu, která byla mezi těmito spojenými osobami vypořádána”.

Aby byl zachován daňový režim u nízkoúročených zápůjček platný do konce roku 2013, byla ponechána výjimka pro nízkoúročené zápůjčky v případě, kdy je věřitelem daňový nerezident a z daňových rezidentů člen obchodní korporace (společník obchodní společnosti a člen družstva, právnická nebo fyzická osoba).

Výše úroku

U nezávislých osob je výše úroku v případě smlouvy o zápůjčce, jak z uvedeného vyplývá, věcí dohody obou smluvních stran, proto je takto dohodnutý úrok na straně věřitele zdanitelným příjmem a na straně dlužníka účetním výdajem, pokud není zahrnut do ceny dlouhodobého majetku (dle rozhodnutí účetní jednotky). Daňová účinnost úroků je vázána na splnění podmínek řady testů (podrobněji viz texty Úroky a Úroky nedaňové).

U daňového režimu úroků proto připomínáme pouze znění § 24 odst. 2 písm. zi) ZDP, které za daňový náklad považuje pouze zaplacené úroky z úvěrů a zápůjček v případě, kdy věřitelem je fyzická osoba, která nevede účetnictví. V ostatních případech podmínka zaplacení stanovena není. U dlužníka budou zaplacené úroky ze zápůjčky uznány za daňový výdaj pouze za podmínky, že poskytnutá zápůjčka byla použita na úhradu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů, které jsou předmětem daně, a že nebudou nedaňovými např. v návaznosti na ustanovení o finančních výdajích v § 25 odst. 1 písm. w) ZDP nebo § 25 odst. 1 písm. zl) ZDP, nebo § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP.

Zápůjčky poskytnuté zaměstnancům

Přijetí zápůjčky od zaměstnavatele (ať již bezúročné, či úročené) musíme posuzovat na straně zaměstnance z pohledu nepeněžitého příjmu v souvislosti se závislou činností. Pohled na zdanění či nezdanění zaměstnance se v posledních třech letech významně měnil, a to v souvislosti s již zmíněným ustanovením o majetkovém prospěchu:

 • do konce roku 2013 byl u zaměstnance osvobozen nepeněžní příjem v podobě bezúročné či nízkoúročené půjčky v případě, kdy se jednalo o půjčku na bytové potřeby do 100 000 Kč nebo o půjčku na překlenutí tíživé životní situace do 20 000 Kč (pokud to bylo v souvislosti s živelní pohromou, limity byly desetinásobné),

 • v roce 2014 bylo nutné zaměstnanci dodaňovat jen nízkoúročené zápůjčky (bez ohledu na účel a výši jistiny), naopak bezúročné zápůjčky se (opět bez ohledu na účel či výši jistiny) dodaňovat nemusely, a to v důsledku již zmíněného ustanovení o vyloučení majetkového prospěchu při bezúročné zápůjčce z předmětu daně, a

 • od roku 2015 máme nové ustanovení § 6 odst. 9 písm. v) ZDP, které u zaměstnanců osvobozuje majetkový prospěch z bezúročných zápůjček do úhrnné výše jistin 300 000 Kč ročně od téhož zaměstnavatele, ale nízkoúročené zápůjčky se dodaňují (tak jako již od roku 2014).

Zdanitelným příjmem zaměstnance je v případě poskytnutí:

 1. bezúročné zápůjčky překračující limit jistiny 300 000 Kč hodnota obvyklého úroku vypočteného z částky překračující jistinu ve výši 300 000 Kč; tuto hodnotu je nutné zahrnout do základu daně zaměstnance nejpozději při zpracování mezd za prosinec daného roku,
 2. zápůjčky s nižším úrokem, než je obvyklá výše úroku, právě rozdíl mezi obvyklou výší úroku a úrokem z poskytnuté zápůjčky; tento příjem se pak připočte k základu daně ze závislé činnosti každý měsíc.

Další výjimku ze zdanění u zaměstnance poskytuje ustanovení § 6 odst. 9 písm. o) ZDP, podle něhož jsou od daně z příjmů osvobozeny příjmy do výše 500 000 Kč poskytnuté zaměstnavatelem

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz