dnes je 19.1.2019
Input:

Zásoby v daňové evidenci

8.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásoby v daňové evidenci

Ing. Jiří Nigrin

1. Úvod

Podnikatel s příjmy ze samostatné činnosti, který neúčtuje, má možnost určit základ daně buď vykazováním výdajů procentem z dosažených příjmů podle § 7 odst. 7 ZDP, nebo vést daňovou evidenci podle § 7b ZDP. V tomto ustanovení je uvedeno, že daňová evidence slouží ke zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o:

 1. příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně,
 2. majetku a dluzích.

Pro obsahové vymezení složek majetku v daňové evidenci se použijí zvláštní právní předpisy o účetnictví, není-li dále v zákoně o daních z příjmů stanoveno jinak. Těmito zvláštními předpisy kromě zákona o účetnictví budou dále vyhláška č. 500/2002 Sb., v platném znění, a České účetní standardy pro podnikatele. Toto je však jediná vazba na účetní předpisy, které se jinak na poplatníka, který vede daňovou evidenci, nevztahují, proto nemůže být podle těchto předpisů postižen.

2. Definice a daňová uznatelnost

Jak již bylo uvedeno, ustanovení o daňové evidenci říká, že pro obsahové vymezení složek majetku v této evidenci se použijí předpisy o účetnictví. Pro vymezení pojmu „zásoby” budeme vycházet z prováděcí vyhlášky zákona o účetnictví č. 500/2002 Sb. (dále PVZÚ). Podle tohoto předpisu do zásob patří:

 • materiál,

 • nedokončená výroba,

 • výrobky,

 • malá a ostatní zvířata a jejich skupiny,

 • zboží,

 • poskytnuté zálohy na zásoby.

Do materiálu pak náleží:

 • suroviny, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo zčásti do výrobku a tvoří jeho podstatu (tj. základní materiál),

 • pomocné látky, které přecházejí rovněž přímo do výrobku, ale netvoří jeho podstatu (např. lak na výrobky),

 • látky, kterých je zapotřebí pro zajištění provozu účetní jednotky (např. mazadla, palivo, čisticí prostředky),

 • náhradní díly včetně náhradních dílů určených k výměně komponenty,

 • obaly a obalové materiály, pokud nejsou účtovány jako dlouhodobý majetek nebo zboží,

 • další movité věci s dobou použitelnosti jeden rok a kratší bez ohledu na výši ocenění,

 • hmotné movité věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok, nevykázané v položce „Hmotné movité věci a jejich soubory”, které jsou považované za drobný hmotný majetek, o kterém účetní jednotka účtuje jako o zásobách, a které nebyly uvedeny do užívání,

 • pokusná zvířata.

Nedokončená výroba a polotovary obsahuje:

 • produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, nejsou však dosud hotovým výrobkem; nedokončené výkony jiných činností, při nichž nevznikají hmotné produkty,

 • odděleně evidované produkty, tj. polotovary, které dosud neprošly všemi výrobními stupni a budou dokončeny nebo zkompletovány do hotových výrobků v dalším výrobním procesu účetní jednotky.

Výrobky jsou věci vlastní výroby určené k prodeji nebo ke spotřebě uvnitř účetní jednotky.

Do zásob se dále zahrnují zvířata, a to mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny včetně jatečních zvířat, která nejsou vykazována jako hmotný majetek, materiál nebo zboží.

Zvířata z vlastního chovu, nakoupená a darovaná zvířata po dosažení dospělosti zůstávají součástí zásob (§ 26 odst. 5 ZDP). Více o zachycení zvířat v daňové evidenci – viz článek Zvířata u poplatníků vedoucích daňovou evidenci.

Zbožím jsou movité věci včetně zvířat nabyté za účelem prodeje, pokud s těmito věcmi fyzická osoba obchoduje. Zbožím jsou i výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen.

Zbožím jsou též nemovité věci, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitých věcí, nakupuje za účelem prodeje v nezměněné podobě a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.

Položka poskytnuté zálohy na zásoby obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy a závdavky poskytnuté na pořízení zásob.

Daňová uznatelnost

Pro daňovou evidenci platí, že v případě nakupovaných zásob je jejich pořízení v okamžiku úhrady evidováno jako výdaj ovlivňující základ daně. To znamená, že pořízení zásob, pokud se bude jednat o výdaj na dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, bude výdajem daňově uznatelným.

Pokud však v průběhu zdaňovacího období jsou nakoupené a dosud nespotřebované zásoby použity jinak než na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů, např. jako dar, pro osobní potřebu, nebo se bude jednat o manko nad stanovenou normu, je nutné o hodnotu těchto zásob zvýšit daňový základ (resp. snížit daňové výdaje). Zvýšení základu daně je nutné samozřejmě za předpokladu, že nakoupené zásoby již byly zaplaceny a výdaje byly uplatněny jako daňové.

Výjimku mohou tvořit zásoby, které by byly poskytnuty v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. zp) ZDP. Jedná se o situaci, kdy zásoby by byly darovány v souvislosti s odstraňováním následků živelních pohrom, ke kterým by došlo na území České republiky, členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Nutno však mít na paměti, že se musí jednat o dar poskytnutý formou nepeněžního plnění. Dále platí, že tento dar již nemůže být uplatněn jako nezdanitelná část základu daně podle § 15 odst. 1 ZDP.

3. Oceňování zásob

Ustanovení § 7b odst. 3 ZDP stanoví, že v případě daňové evidence se ostatní majetek, pod který spadají také zásoby, oceňuje pořizovací cenou, je-li pořízen úplatně, vlastními náklady, je-li pořízen ve vlastní režii, nebo cenou určenou podle zvláštního právního předpisu o oceňování majetku ke dni nabytí u majetku nabytého bezúplatně. Pokud jde o ocenění pořizovací cenou a ocenění vlastními náklady, ZDP znovu odkazuje na účetní předpisy, tedy konkrétně na § 25 odst. 4 ZÚ.

Pořizovací cenou se podle tohoto ustanovení rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením související (např. přeprava, provize, clo, pojistné). V této souvislosti upozorňujeme na vyhlášku č. 500/2002 Sb., kde je problematice struktury pořizovací ceny věnováno ustanovení § 49 odst. 1 a 2 PVZÚ.

„Součástí pořizovací ceny zásob jsou též náklady související s jejich pořízením, zejména přepravné vyúčtované dodavatelem nebo provedené účetní jednotkou, provize, clo a pojistné. Součástí pořizovací ceny zásob nejsou zejména úroky z úvěrů a zápůjček poskytnutých na jejich pořízení, kurzové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení a jiné sankce ze smluvních vztahů.

Náklady na úpravy skladovaného materiálu nebo zboží se považují za náklady související s pořízením zásob a zvyšují ocenění zásob.”

Vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností se pak rozumějí přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti.

V této souvislosti opět zmiňme vyhl. č. 500/2002 Sb., kde je problematice struktury pořizovací ceny věnováno ustanovení § 49 odst. 5 PVZÚ.

„Vlastní náklady zásob vytvořených vlastní činností se oceňují ve skutečné výši nebo na základě kalkulace výroby, stanovené účetní jednotkou. Vlastní náklady zahrnují přímé náklady a mohou zahrnovat také poměrnou část variabilních a fixních nepřímých nákladů, příčinně přiřaditelných danému výkonu a vztahujících se k období činnosti. Náklady na prodej se do těchto nákladů nezahrnují. Volbu metody ocenění provede účetní jednotka s ohledem na povinnosti stanovené zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.”

Reprodukční pořizovací cenou se oceňují zásoby vložené fyzickou osobou do obchodního majetku – tyto zásoby podléhají zvláštnímu způsobu ocenění. Přestože při ocenění zásob v účetnictví by se mělo postupovat podle účetních předpisů, uplatňuje se právní názor, podle něhož se při oceňování zásob postupuje i podle ustanovení ZDP, a to zejména § 5 odst. 7 ZDP (zásoby pořízené v období kalendářního roku před zahájením činnosti se oceňují pořizovací cenou) a § 29 odst. 1 ZDP (ocenění reprodukční pořizovací cenou na základě ocenění soudním znalcem). Způsob ocenění je tedy závislý na způsobu původního nabytí i na době, která uplynula od původního pořízení zásob do okamžiku jejich vložení do obchodního majetku. Reprodukční pořizovací cena – cena zjištěná – se použije i v případě zásob nabytých děděním nebo darem.

Oceňování úbytků zásob

Jiné než výše uvedené omezující podmínky pro oceňování zásob zákon o daních z příjmů nestanoví. Podle našeho názoru v praxi nelze jinak než i nadále používat ocenění stejného druhu zásob metodou FIFO (First In First Out – česky: první dovnitř – první ven), kdy první cena pro ocenění přírůstku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob, nebo ocenění metodou váženého aritmetického průměru, kdy se aritmetický průměr počítá po každém pohybu nebo alespoň jednou za měsíc. Hodnotu zásob je pak v průběhu roku možné vést jak v hmotných, tak i v korunových hodnotách. U zásob, u kterých není technicky možné vést tuto evidenci, je nutno sledovat pohyb zásob jiným možným způsobem, kterým poplatník prokáže stav a pohyb zásob, např. kontrolu korunou (viz dále). Tyto způsoby evidence a ocenění současně platný zákon o daních z příjmů sice nezná, ale vzhledem k důkaznímu břemeni poplatníka se domníváme, že jinak evidenci zásob a jejich ocenění vést nelze a nevedení evidence zásob by vedlo k neprokázání jejich stavu a pohybu.

Připomínka správce daně

Použití metody FIFO a váženého aritmetického průměru při oceňování stejného druhu zásob lze akceptovat.

4. Evidence zásob

V ustanovení § 7b ZDP je stanoveno, že daňová evidence musí obsahovat údaje o majetku a dluzích, přičemž žádné další konkrétní povinnosti pro poplatníka, který vede daňovou evidenci, pokud jde o obsah a formu, zákon nestanoví. Z daňové evidence však musejí být zjistitelné údaje pro potřeby fyzické osoby, pro zjištění základu daně z příjmů a skutečného stavu majetku a dluhů. Vzhledem k tomu, že poplatník má povinnost vedení evidence o majetku, to znamená, že je povinen prokázat pohyb majetku, lze jedině doporučit evidenci pomocí knihy zásob, karet zásob nebo evidence zakázky. ZDP dále v uvedeném ustanovení uvádí, že zjištění skutečného stavu zásob provede poplatník k poslednímu dni zdaňovacího období. O tomto zjištění provede zápis a o případné rozdíly upraví základ daně podle §§ 24 a 25 ZDP. Poplatník je dále povinen uschovávat daňovou evidenci za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně stanovená ZDP nebo zvláštním právním předpisem (daňový řád).

Kontrola korunou

Pokud podnikatel provozuje maloobchodní činnost, může i v případě daňové evidence použít při prokazování skutečného stavu zásob již zmíněnou tzv. kontrolu korunou. Zde je třeba uvést, že způsob evidence zásob v daňové evidenci není stanoven. Vzhledem k tomu, že § 7b odst. 4 ZDP stanoví, že poplatník provede zjištění stavu zásob k poslednímu dni zdaňovacího období, jeví se tento způsob evidence jako optimální, neboť představuje značné zjednodušení administrativy.

Principem kontroly korunou je oceňování zásob v prodejních cenách. Přírůstek zboží se ocení v prodejní

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz