dnes je 21.5.2019
Input:

Zaúčtování dohadných položek

7.12.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.2.8
Zaúčtování dohadných položek

prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.

Dohadné položky jsou existující, avšak dokladem dosud nepotvrzené pohledávky (dohadné položky aktivní) nebo závazky (dohadné položky pasivní). Jedná se o případy, kdy je znám účel, kterého se pohledávka nebo závazek týká, je známo období, do kterého patří, ale není známa přesná částka pohledávky či závazku (není doklad).

Smyslem dohadných položek je ke dni účetní závěrky co nejvěrněji vyjádřit finanční a majetkovou situaci účetní jednotky. Proto se na základě vnitřních dokladů proúčtují dohadné položky aktivní proti výnosům a dohadné položky pasivní proti nákladům nebo majetkovým účtům do období, kam věcně patří, i když jejich výši nelze prokázat externím účetním dokladem. Až bude tento doklad k dispozici (tj. v příštím účetním období), dohadné položky se stornují nebo přeúčtují z dohadných účtů na účty příslušných pohledávek či závazků.

Podkladem pro účtování dohadných položek je vnitřní účetní doklad. Dohadné položky aktivní se účtují na vrub účtu 388 souvztažně ve prospěch výnosů, dohadné položky pasivní se účtují ve prospěch účtu 389 souvztažně na vrub nákladů nebo majetkových účtů v závislosti na tom, čeho se dohadná položka týká

Jakým způsobem bude účetní jednotka o zrušení dohadných položek účtovat, by měla upravit vnitřní směrnicí. V podstatě lze použít jeden ze dvou možných způsobů:

  1. dohadnou položku vystornovat a pohledávku či závazek zaúčtovat běžným způsobem na základě externího dokladu,
  2. externí doklad zaúčtovat proti dohadné položce, případný rozdíl zúčtovat výsledkově.

Příklady dohadných položek aktivních (účet 388):

  • pohledávka za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí v případě, kdy do data uzavření účetních knih nebyla potvrzena výše pojistné náhrady,

  • pohledávky za zaměstnanci z titulu nároku na úhradu mank a škod v případech, kdy spor nebyl uzavřen a výše náhrady stanovena,

  • výnosové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za běžné účetní období (není-li přesně známa částka),

  • odhad částek poplatků za pronajímání licencí nebo jiných majetkových práv, pokud není ještě známa výše poplatků.

Příklady dohadných položek pasivních (účet 389):

  • neuzavřený závazek k úhradě např. za způsobenou škodu, která bude muset být uhrazena, avšak dosud není známa výše úhrady,

  • nevyfakturované dodávky za investice, za zásoby nebo za služby,

  • nákladové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního