dnes je 23.2.2019
Input:

Záznamy o zpracování osobních údajů zaměstnanců dle GDPR

29.3.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.311
Záznamy o zpracování osobních údajů zaměstnanců dle GDPR

Ing. Růžena Klímová

Záznamy o činnostech zpracování jsou záznamy, které budou správci osobních údajů podle GDPR povinni vést o jejich zpracování a na žádost je zpřístupnit dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. U kamerového systému jsou jakousi náhradou za oznamovací povinnost, která byla Obecným nařízením zrušena.

Vést záznamy o činnostech zpracování se netýká správců zaměstnávajících méně než 250 osob, ledaže zpracování, které provádí, pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování zvláštních kategorií údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech.

GDPR vymezuje, jaké konkrétní údaje musí být součástí takové dokumentace o zpracování osobních údajů. Jsou to jméno a kontaktní údaje správce, účely zpracování, rozsah zpracovávaných osobních údajů, informace o příjemcích daných osobních údajů, o předávání údajů do třetích zemí, lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií údajů a popis přijatých technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti údajů.

Jsou-li osobní údaje zpracovávány zpracovatelem, je možné tuto povinnost přenést na zpracovatele. GDPR uvádí výjimky, kdy není správce povinen vést dokumentaci o zpracování (správce s méně než 250 osobami). Ovšem i menší organizace mohou zpracovávat velký objem dat a provádět vysoce rizikové zpracování, při kterém hrozí únik či zneužití osobních údajů. Výjimka je tudíž omezena jen na taková zpracování, která není možné považovat za riziková a závažným způsobem nezasáhnou do práv a svobod jednotlivců. V případě, že zpracování je možné považovat za rizikové a současně se jedná o správce s méně než 250 osobami, a zpracování není výjimečné, je nutné záznamy o zpracování vést.

Kamerový systém, který je aplikován z důvodu ochrany majetku zaměstnavatele a předmětů a věcí zaměstnanců, které se obvykle do zaměstnání nosí, a dále z důvodu ochrany a bezpečnosti zdraví zaměstnanců, představuje určité riziko pro práva a svobody fyzických osob. Navíc se jedná o zpracování osobních údajů, které není příležitostné, ale permanentní. Z uvedených důvodů bude nutné, aby provozovatel kamerového systému vedl vždy záznamy o činnosti zpracování bez ohledu na počet osob.

Záznamy o zpracování osobních údajů v oblasti mzdové a personální oblasti, jedná-li se o správce s alespoň 250 osobami, jsme diferencovali podle druhu a povahy osobních údajů.

Je-li správce osobních údajů povinen jmenovat pověřence, je vhodné tuto skutečnost uvést v záznamu o zpracování pouze v obecné rovině, neboť s ohledem na možné budoucí změny v osobě pověřence by bylo vždy nutné záznamy aktualizovat.

Záznam o zpracování osobních údajů týkajících se srážek ze mzdy dle § 146 ZP a souvisejících právních předpisů

Správce osobních údajů   Etona, s. r. o., Kolmá 555, 110 00 Praha 1
IČ: 89555551
Kontaktní osoba: …………………………

Je-li správce povinen jmenovat pověřence, je vhodné tuto skutečnost v záznamu uvést pouze obecně s ohledem na případné změny v osobě pověřence.
 
Účel zpracování   Provádění srážek ze mzdy na základě exekučních titulů, usnesení insolvenčních soudů, dohod o srážkách ze mzdy, žádosti člena odborové organizace týkající se srážky členského příspěvku  
Právní důvod   Plnění právní povinnosti dle zákonů č. 99/1993 Sb., č. 182/2006 Sb., § 144a až 150 zákona č. 262/2006 Sb., § 2045 až 2047 zákona č. 89/2012 Sb. a oprávněných zájmů správce v případě dohody o srážkách ze mzdy  
Popis kategorií subjektu údajů   Zaměstnanci  
Popis kategorie osobních údajů   Pořadí závazku, výše závazku, druh závazku zaměstnance, zůstatek závazku, počet vyživovaných osob  
Informace poskytované subjektům údajů   Výše provedených srážek se uvádí na výplatním lístku. Ostatní údaje jsou k dispozici ve mzdové účtárně. Jedná se o pořadí srážek, výše splacených závazků atd.  
Příjemci osobních údajů   Orgán, který vydal exekuční titul, insolvenční správce, okresní správa sociálního zabezpečení, souběžný plátce na základě žádosti, následující plátce (viz povinné náležitosti zápočtového listu).  
Lhůta pro výmaz osobních údajů   Doba uchování údajů o srážkách ze mzdy se řídí § 150 ZP – 30 let po roce, kterého se záznam týká.  
Organizační opatření   Osobní údaje týkající se srážek ze mzdy jsou zavedeny v softwaru pro zpracování mezd, doklady obsahující tyto osobní údaje jsou uloženy ve mzdové účtárně.  
Pověřenec pro ochranu osobních údajů   Správce není/je povinen mít pověřence.
Správce jmenoval pověřence a jeho kontaktní údaje jsou zveřejněny samostatným dokumentem: „Pověřenec pro ochranu osobních údajů”.  


Záznam o zpracování osobních údajů týkajících se zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Správce osobních údajů   Etona, s. r. o., Kolmá 555, 110 00 Praha 1
IČ: 89555551
Kontaktní osoba: …………………………

Je-li správce povinen jmenovat pověřence, je vhodné tuto skutečnost v záznamu uvést pouze obecně s ohledem na případné změny v osobě pověřence.
 
Účel zpracování   Povinná evidence osob se zdravotním postižením dle § 80 odst. c) zákona č. 435/2004 Sb., dle § 81 ZZ jde o zaměstnávání osob ZTP pro účely naplňování 4% podílu osob ZTP, dle § 71a jde o příspěvek na chráněné pracovní místo, na zřízení pracovního místa pro osobu ZTP.  
Právní důvod   Plnění právní povinnosti dle zákona č. 435/2004 Sb., vyhlášky č. 518/2004 Sb.  
Popis kategorií subjektu údajů   Zaměstnanci  
Popis kategorie osobních údajů   Zaměstnanci, kteří jsou orgánem sociálního zabezpečení uznáni osobami
 1. invalidními ve třetím stupni,
 2. invalidními v prvním nebo druhém stupni, nebo
 3. zdravotně znevýhodněnými.
 
Informace poskytované subjektům údajů   Individuálním přizpůsobováním pracovních míst a pracovních podmínek a vyhrazováním pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením naplňovat povinnosti dle § 80 a násl. zákona č. 435/2004 Sb.  
Příjemci osobních údajů   Příslušný úřad práce, poskytovatel pracovnělékařských služeb  
Lhůta pro výmaz osobních údajů   Doba uchování údajů – 10 let po roce, kterého se záznam týká (viz § 96 zákona č. 187/2006 Sb.)  
Organizační opatření   Osobní údaje o osobách ZTP jsou uloženy v softwaru pro zpracování personálních údajů (HR info), dokumenty o osobách ZTP jsou uloženy v jednotlivých osobních spisech zaměstnanců.  
Pověřenec pro ochranu osobních údajů   Správce není/je povinen mít pověřence.
Správce jmenoval pověřence a jeho kontaktní údaje jsou zveřejněny samostatným dokumentem: „Pověřenec pro ochranu osobních údajů”.  


Záznam o zpracování osobních údajů týkajících se pracovnělékařských služeb

Správce osobních údajů   Etona, s. r. o., Kolmá 555, 110 00 Praha 1
IČ: 89555551
Kontaktní osoba: …………………………

Je-li správce povinen jmenovat pověřence, je vhodné tuto skutečnost v záznamu uvést pouze obecně s ohledem na případné změny v osobě pověřence.
 
Účel zpracování   Povinná evidence o pracovnělékařských službách dle zákona č. 373/2011 Sb.  
Právní důvod   Plnění právní povinnosti dle zákonů č. 258/2000 Sb., č. 373/2011 Sb., vyhlášky č. 79/2013 Sb.  
Popis kategorií subjektu údajů   Osoby ucházející se o zaměstnání (jen vstupní prohlídky), zaměstnanci (všechny pracovnělékařské prohlídky).  
Popis kategorie osobních údajů   Posuzování zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci formou povinných a mimořádných prohlídek (vstupní, periodické, výstupní, následné, mimořádné).  
Informace poskytované subjektům údajů   Hodnocení zdravotního stavu zaměstnance, zjišťování vlivu pracovního prostředí na zdraví, sledování rizikových faktorů, poradenství v oblasti ergonomie, fyziologie práce, psychologie práce.  
Příjemci osobních údajů   Poskytovatel pracovnělékařských služeb, orgán veřejného zdraví.  
Lhůta pro výmaz osobních údajů   Archivační lhůta 10 let, v případě soudního sporu z důvodu nemoci z povolání i déle.  
Organizační opatření   Osobní údaje týkající se pracovnělékařských prohlídek jsou uloženy v softwaru pro zpracování personálních dat a doklady s těmito údaji jsou uloženy v osobním spisu zaměstnance.  
Pověřenec pro ochranu osobních údajů   Správce není/je povinen mít pověřence.
Správce jmenoval pověřence a jeho kontaktní údaje jsou zveřejněny samostatným dokumentem: „Pověřenec pro ochranu osobních údajů”.  


Záznam o zpracování osobních údajů týkajících se zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí

Správce osobních údajů   Etona, s. r. o., Kolmá 555, 110 00 Praha 1
IČ: 89555551
Kontaktní osoba: …………………………

Je-li správce povinen jmenovat pověřence, je vhodné tuto skutečnost v záznamu uvést pouze obecně s ohledem na případné změny v osobě pověřence.
 
Účel zpracování   Evidenční a ohlašovací povinnost při zaměstnávání občanů Evropské unie a cizinců  
Právní důvod   Plnění právní povinnosti – informační povinnost dle § 86 a násl. zákona č. 435/2004 Sb., evidenční povinnost dle § 102 zákona č. 435/2004 Sb., ohlašovací povinnosti dle bodů 8 až 13 § 107 zákona č. 326/1999 Sb.  
Popis kategorií subjektu údajů   Zaměstnanci  
Popis kategorie osobních údajů   Identifikační údaje – jméno, příjmení, adresa v zemi trvalého pobytu a adresa pro doručování zásilek, číslo cestovního dokladu a název orgánu, který jej vydal, druh práce, místo výkonu práce a doba, po kterou by mělo být zaměstnání vykonáváno, pohlaví těchto fyzických osob, nejvyšší dosažené vzdělání, vzdělání požadované pro výkon povolání, doba, na kterou jim bylo vydáno povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta a na kterou jim byl povolen pobyt, den nástupu a den skončení zaměstnání nebo vyslání zahraničním zaměstnavatelem.  
Informace poskytované subjektům údajů   Této kategorii subjektů údajů jsou poskytovány veškeré informace jako ostatním zaměstnancům.  
Příjemci osobních údajů   Příslušný úřad práce, Ministerstvo vnitra ČR  
Lhůta pro výmaz osobních údajů   Dokumenty prokazující oprávněnost pobytu cizince – 3 roky od skončení zaměstnávání (viz § 102 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb.), ostatní osobní údaje jako u ostatních zaměstnanců.  
Organizační opatření   Osobní údaje o cizincích a občanech EU jsou uloženy v softwaru pro zpracování personálních dat, dokumenty o cizincích a občanech EU jsou uloženy v osobních spisech zaměstnanců.  
Pověřenec pro ochranu osobních údajů   Správce není/je povinen mít pověřence.
Správce jmenoval pověřence a jeho kontaktní údaje jsou zveřejněny samostatným dokumentem: „Pověřenec pro ochranu osobních údajů”.  


Záznam o zpracování osobních údajů týkajících se evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání

Správce osobních údajů   Etona, s. r. o., Kolmá 555, 110 00 Praha 1
IČ: 89555551
Kontaktní osoba: …………………………

Je-li správce povinen jmenovat pověřence, je vhodné tuto skutečnost v záznamu uvést pouze obecně s ohledem na případné změny v osobě pověřence.
 
Účel zpracování   Povinné vedení evidence o pracovních úrazech a nemocí z povolání, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání  
Právní důvod   Plnění právní povinnosti podle nařízení vlády č. 201/2010 Sb., zákonů č. 258/2000 Sb., č. 373/2011 Sb., vyhlášky č. 79/2013 Sb., nařízení vlády č. 276/2015 Sb., § 269 a násl. zákona č. 262/2006 Sb.  
Popis kategorií subjektu údajů   Zaměstnanci  
Popis kategorie osobních údajů   Jméno zaměstnance ohroženého nemocí z povolání, nebo trpící nemocí z povolání, jde-li o pracovní úraz, zaznamenává se v knize úrazů:
 1. jméno úrazem postiženého zaměstnance,
 2. datum a hodinu úrazu,
 3. místo, kde k úrazu došlo,
 4. činnost, při níž k úrazu došlo,
 5. počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu,
 6. celkový počet zraněných osob,
 7. druh zranění a zraněná část,
 8. popis úrazového děje,
 9. druh úrazu,
 10. zdroj úrazu,
 11. příčiny úrazu.
 
Informace poskytované subjektům údajů   Hodnocení zdravotního stavu zaměstnance, zjišťování vlivu pracovního prostředí na zdraví, sledování rizikových faktorů, poradenství v oblasti ergonomie, fyziologie práce, psychologie práce, nárok na náhradu škody dle zákoníku práce.  
Příjemci osobních údajů   V případě nemoci z povolání – poskytovatel pracovnělékařských služeb, orgán veřejného zdraví, pojišťovna.Jde-li o pracovní úraz:
 1. příslušný útvar Policie ČR, byl-li v souvislosti s pracovním úrazem spáchán trestný čin,
 2. odborová organizace a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 3. příslušný oblastní inspektorát práce, trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat,
 4. příslušný báňský úřad, podléhá-li činnost vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, jde-li o závažný pracovní úraz podle jiného právního předpisu,
 5. zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil.
Smrtelný pracovní úraz se ohlašuje bez zbytečného odkladu:
 1. příslušnému útvaru Policie ČR,
 2. odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 3. inspektorátu práce,
 4. báňskému úřadu, podléhá-li činnost vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,
 5. zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,
 6. zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.
Záznam o úrazu se zasílá za uplynulý kalendářní měsíc nejpozději do pátého dne následujícího měsíce:
 1. útvaru Policie ČR, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,
 2. inspektorátu práce,
 3. báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,
 4. zdravotní pojišťovně, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.
 
Lhůta pro výmaz osobních údajů   Archivační lhůta 10 let, v případě soudního sporu z důvodu nemoci z povolání nebo odškodňování pracovních úrazů i déle.  
Organizační opatření   Osobní údaje týkající se nemocí z povolání, ohrožení nemocí z povolání, záznamů o pracovních úrazech jsou v softwaru pro zpracování personálních dat, doklady o těchto osobních údajích jsou uloženy v osobním spisu zaměstnance.  
Pověřenec pro ochranu osobních údajů   Správce není/je povinen mít pověřence.
Správce jmenoval pověřence a jeho kontaktní údaje jsou zveřejněny samostatným dokumentem: „Pověřenec pro ochranu osobních údajů”.  


Záznam o zpracování osobních údajů týkajících nároků a čerpání dovolené

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz