Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zboží v EU - dodání

24.5.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.91 Zboží v EU – dodání

Ing. Jan Ambrož, Mgr. Radmila Kulková

Základní informace o pohybu zboží v rámci Evropského společenství jsou uvedeny v obecném článku Zboží v EU. Související problematika je též obsažena v textu Zboží v EU - pořízení.


Právní úprava

V zákoně o dani z přidané hodnoty jsou k tomuto tématu nejdůležitější ustanovení: obecně určení místa plnění (§ 7 ZDPH), stanovení dne D pro osvobozená dodání (§ 22), pro vystavování daňových dokladů (§ 27 a násl.), obecně pro základ daně (§ 36 a násl.) a osvobození (§ 64).

V případě, že by dodání zboží do EU nebylo v tuzemsku od daně osvobozeno, tj. vztahovala by se na ně tuzemská DPH, uplatní se na takové dodání pravidla v zásadě shodně jako na běžné tuzemské dodání.


Proto mj. došlo v rámci tzv. daňového balíčku pro rok 2017 1ke změně v některých ustanoveních zákona o DPH, která dříve reagovala specificky na dodání do EU nepodléhající osvobození (např. změny v § 22 ZDPH).

Na doplnění lze uvést, že specifická pravidla platí při uskutečnění dodání zboží s instalací (s montáží) nebo soustavami či sítěmi mimo tuzemsko – je-li místo plnění mimo tuzemsko. To znamená i takovéto dodání do EU, které není předmětem daně v ČR, nemůže být tudíž ani osvobozeno, nicméně podle ZDPH existuje povinnost přiznat jeho uskutečnění – viz § 24a ZDPH.

Vymezení dodání zboží do JČS

Dodání zboží do JČS je v podstatě zrcadlovou situací vůči pořízení zboží z JČS (jde o tutéž transakci jednou z pohledu dodavatele, jednou pořizovatele).


Z pohledu tuzemského plátce realizujícího dodání do JČS půjde tedy o prodej zboží osobě registrované v JČS s tím, že toto zboží bylo v bezprostřední souvislosti s prodejem odesláno nebo přepraveno z tuzemska do JČS pro kupující osobu registrovanou v jiném členském státě. Charakteristický pro toto tzv. intrakomunitární dodání zboží je pohyb zboží mezi dvěma odlišnými členskými státy EU.

Pokud dodáváme zboží do jiného členského státu EU, hovoříme o dodání zboží a na schématu je zřejmé, že zboží je odesláno z tuzemska:

Princip

Plátci daně, který dodává zboží osobě registrované v JČS a v souvislosti s tímto dodáním zboží zašle nebo přepraví do JČS, nevzniká, při splnění dále uvedených podmínek, daňová povinnost v tuzemsku,


Povinnost přiznat daň z takto uskutečněného plnění (dodání) se přenáší na pořizovatele zboží v JČS. U dodavatele hovoříme o osvobozeném plnění – dodání zboží do jiného členského státu EU.

Plátce daně dodává zboží za cenu v úrovni bez DPH, nemá tedy daň na výstupu, ale současně toto osvobozené plnění nezakládá povinnost krátit nárok na odpočet DPH, resp. jde o osvobozené plnění s nárokem na odpočet daně.


Měsíční plátce DPH, společnost Export, „vyváží” (dodává) zboží do Rakouska plátci registrovanému k dani v Rakousku. Pro rakouského plátce je dodané zboží předmětem daně z pořízení. Nejde zde o klasický vývoz zboží, ale výše uvedené osvobozené dodání zboží. Je-li sjednána cena například 200 000 Kč, rakouský partner-pořizovatel zboží, osoba registrovaná k dani, musí přiznat daň. Uplatní sazbu daně platnou v Rakousku.

Podmínky pro osvobození

Aby nebylo nutné odvádět daň z přidané hodnoty v České republice, resp. aby šlo skutečně o osvobozené plnění, jak je výše uvedeno, musíme splnit podmínky dané § 64 ZDPH.

1. Platí, že dodání zboží do jiného členského státu je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud je dodáno plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě.


Osvobození nelze uplatnit, jestliže by zboží bylo dodáno osobě, pro kterou pořízení zboží v jiném členském státě není předmětem daně (i kdyby to byl registrovaný plátce).

2. Zboží musí být odesláno nebo přepraveno z tuzemska do jiného členského státu, přičemž tuto dopravu musí zabezpečovat (sám nebo dodavatelsky) někdo z účastníků obchodu, tj. dodávající plátce nebo pořizovatel a nebo třetí osoba na základě zmocnění od dodavatele či pořizovatele.


Není podmínkou, že zboží musí být „dodáno” (přepraveno) do státu pořizovatele (musí však být odesláno nebo přepraveno z tuzemska do jiného členského státu).

Spotřební daň

Dodání zboží, které je předmětem spotřební daně, do jiného členského státu plátcem osobě povinné k dani neregistrované k dani v JČS nebo právnické osobě, která není registrovaná k dani v jiném členském státě, může být též osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud povinnost platit spotřební daň vzniká pořizovateli v členském státě ukončením odeslání nebo přepravy zboží. Samozřejmě i zde platí podmínka, že zboží musí být odesláno nebo přepraveno z tuzemska do JČS (viz výše bod 2.) a navíc se přeprava musí uskutečnit podle (přísnějších) podmínek vyplývajících ze zákona o spotřebních daních (zjednodušeně jde o přepravu „pod dohledem”).

Přemístění obchodního majetku

Osvobozeno od daně je též přemístění obchodního majetku plátce z tuzemska do jiného členského státu pro účely jeho podnikání podle § 13 odst. 6 ZDPH, jestliže prokáže, že zboží bylo přemístěno do jiného členského státu a bylo předmětem daně při pořízení zboží v tomto členském státě. Jde opět o logické pravidlo vycházející z principu revers charge u intrakomunitárních plnění (zdaněno u pořizovatele, osvobozeno u dodavatele).

Prokazování osvobození

Také při dodání zboží do JČS je povinností plátce prokázat splnění zákonných podmínek pro osvobození od daně.


Je třeba si uvědomit, že pohyb běžného zboží již není kontrolován celními orgány jako dříve a v podstatě tak neexistuje „úřední” doklad o pohybu zboží z tuzemska do JČS.

Proto je třeba při dodávání do JČS věnovat náležitou pečlivost získávání a uschování důkazů o uskutečnění přepravy či odeslání zboží z tuzemska do JČS (tj. o naplnění významné podmínky popsané výše v bodu 2).


Zákon zde upravuje, že dodání zboží do jiného členského státu lze prokázat písemným prohlášením pořizovatele nebo zmocněné třetí osoby, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu, nebo jinými důkazními prostředky.


Míru důkazní síly těchto prostředků (vč. zmíněného písemného prohlášení) je nutné hodnotit s ohledem na okolnosti konkrétního případu, spoléhat se výhradně na písemné prohlášení pořizovatele může být ošidné.


V předchozím příkladu se uskutečnilo dodání zboží v dubnu 2017. Odběratel byl se zakázkou spokojen, dodavatel inkasoval smluvní částku. Paní účetní ale zjistila, že se ztratilo písemné prohlášení pořizovatele. Byl však vystaven náhradní doklad, existuje dále doložení přepravy (mezinárodní přepravní list CMR), a tak průkaz pro osvobození společnost má.

Daňové přiznání

Osvobozené plnění při dodání do jiného členského státu zařadíme do daňového přiznání k DPH podle § 22 ZDPH. Plátce je povinen přiznat uskutečnění tohoto dodání:

  • ke dni vystavení daňového dokladu, pokud byl daňový doklad vystaven plátcem před patnáctým dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž bylo