dnes je 23.1.2019
Input:

Zdanění finančních poradců

15.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2018.10.1
Zdanění finančních poradců

Ing. Ivan Macháček

VYŠLO V ČÍSLE 10/2018

V článku se zaměříme na stanovení výše procenta při uplatnění paušálních výdajů u zprostředkování pojištění, doplňkového penzijního spoření a stavebního spoření. Vždy si vymezíme zprostředkovatelskou činnost dle příslušného právního předpisu a dále si uvedeme daňové hledisko, přičemž budeme vycházet rovněž ze zdroje Finanční správy ze dne 26. 1. 2017 „Aktuálně k dani z příjmů FO za zdaňovací období 2016 – Aktuální dotazy a odpovědi k DzPFO”.

1. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

Právní úprava

Podle § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (dále „ŽZ”), v platném znění, není činnost pojišťovacích zprostředkovatelů živností. Tato činnost je upravena zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 38/2004 Sb. upravuje nabízení pojištění a zprostředkování pojištění a zajištění. Zprostředkovatelskou činností v pojišťovnictví rozumíme dle § 3 písm. a) tohoto zákona odbornou činnost prováděnou fyzickými a právnickými osobami, spočívající v:

1. předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv nebo zajišťovacích smluv,

2. provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistných nebo zajišťovacích smluv,

3. uzavírání pojistných nebo zajišťovacích smluv jménem a na účet pojišťovny nebo zajišťovny, pro kterou je tato činnost vykonávána, nebo

4. pomoci při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných nebo zajišťovacích smluv.

Pojišťovacím zprostředkovatelem se rozumí dle § 3 písm. b) zákona právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví. V § 4 odst. 1 zákona se uvádí, že zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví může za podmínek stanovených tímto zákonem provozovat na území ČR právnická nebo fyzická osoba jako:

a) vázaný pojišťovací zprostředkovatel,

b) podřízený pojišťovací zprostředkovatel,

c) pojišťovací agent,

d) výhradní pojišťovací agent,

e) pojišťovací makléř, nebo

f) pojišťovací zprostředkovatel, jehož domovským členským státem není Česká republika.

Pojišťovací zprostředkovatelé jsou evidováni (vedeni) ve zvláštním registru, který vede Česká národní banka. Zápis do registru je podmínkou výkonu zprostředkovatelské činnosti pro všechny typy pojišťovacích zprostředkovatelů.

Vázaný pojišťovací zprostředkovatel je oprávněn vykonávat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jménem a na účet jedné nebo více pojišťoven, nesmí inkasovat pojistné ani zprostředkovávat výplatu pojistného plnění; při zprostředkování pojištění je povinen řídit se písemnou smlouvou (např. smlouvou o obchodním zastoupení) uzavřenou s tou pojišťovnou, pro kterou konkrétní pojištění zprostředkovává a kterou je též odměňován, a pokyny této pojišťovny. Musí být jako tento typ zprostředkovatele zapsán do registru, ve kterém jsou vedeni pojišťovací zprostředkovatelé.

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel spolupracuje s pojišťovacím agentem nebo výhradním pojišťovacím agentem nebo pojišťovacím makléřem. Tato spolupráce je založena na písemné smlouvě (např. smlouva o obchodním zastoupení). Neinkasuje pojistné a nezprostředkovává plnění z pojistných nebo zajišťovacích smluv. Je odměňován pojišťovacím zprostředkovatelem, jehož jménem a na jehož účet jedná. Musí být jako tento typ zprostředkovatele zapsán do registru, ve kterém jsou vedeni pojišťovací zprostředkovatelé.

Pojišťovací agent je oprávněn vykonávat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro jednu nebo více pojišťoven. Na základě dohody s pojišťovnou je oprávněn přijímat pojistné nebo zprostředkovávat plnění z pojistných smluv. S pojišťovnou spolupracuje na základě písemné smlouvy (např. smlouvy o obchodním zastoupení) a při své činnosti je vázán též vnitřními předpisy této pojišťovny. Je odměňován pojišťovnou, pro kterou zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví vykonává. Po celou dobu výkonu zprostředkovatelské činnosti musí být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem této činnosti účinnou na celém území EHP. Do registru, ve kterém jsou vedeni pojišťovací zprostředkovatelé, musí být zapsán jako pojišťovací agent.

Výhradní pojišťovací agent je oprávněn vykonávat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jménem a na účet jedné pojišťovny (s více pojišťovnami jako výhradní pojišťovací agent nesmí spolupracovat, i kdyby neprodával vzájemně konkurenční pojistné produkty). Na základě dohody s pojišťovnou je oprávněn vybírat pojistné nebo zprostředkovávat plnění z pojistných smluv. Při zprostředkování pojištění je povinen řídit se písemnou smlouvou s pojišťovnou (např. smlouvou o obchodním zastoupení) a pokyny pojišťovny, pro kterou zprostředkovatelskou činnost vykonává a kterou je též odměňován. Do registru, ve kterém jsou vedeni pojišťovací zprostředkovatelé, musí být zapsán jako výhradní pojišťovací agent.

Pojišťovací makléř vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví pro zájemce o pojištění nebo zajištění (tj. klienta), a to na základě smlouvy s ním uzavřené; přitom spolupracuje s různými pojišťovnami. Pojišťovací makléř zpracovává komplexní analýzy pojistných rizik, návrhy pojistných nebo zajistných programů, poskytuje poradenskou a konzultační činnost, provádí správu již uzavřených pojistných nebo zajišťovacích smluv, spolupracuje při likvidaci pojistných událostí, a to v závislosti na tom, co je dohodnuto v jeho smlouvě s klientem. I přesto, že má smluvní vztah s klientem, je – pokud si s klientem a pojišťovnou nedohodl něco jiného – odměňován pojišťovnou nebo zajišťovnou, se kterou klient pojistnou smlouvu uzavřel. Na základě dohody s pojišťovnou může být zmocněn přijímat od pojistníka pojistné nebo od pojišťovny výplaty pojistného plnění. Po celou dobu výkonu zprostředkovatelské činnosti je povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem této činnosti účinnou na celém území EHP. Musí být jako tento typ zprostředkovatele zapsán do registru, ve kterém jsou vedeni pojišťovací zprostředkovatelé.

Pojišťovací zprostředkovatelé jsou podnikateli ve smyslu § 420 NOZ (občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění). Proto se jejich smluvní vztahy s pojišťovnami řídí též občanským zákoníkem. Ze zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí nevyplývá, jaký typ smlouvy by měl zprostředkovatel s pojišťovnou, resp. s dalším zprostředkovatelem uzavřít. Ve většině případů to bude smlouva o obchodním zastoupení podle § 2483 a násl. NOZ, kterou uzavírají zpravidla pojišťovací agenti, podřízení a vázaní pojišťovací zprostředkovatelé. U pojišťovacích makléřů půjde o tzv. nepojmenovanou smlouvu podle § 1746 odst. 2 NOZ, která se často označuje jako „Smlouva o spolupráci”.

Daňové řešení

Z hlediska daňového jde u zprostředkovatelů pojištění o příjem zařazený pod § 7 odst. 1 písm. c) ZDP jako příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění. Podle znění § 7 odst. 7 písm. d) ZDP lze k těmto příjmům uplatnit paušální výdaje ve výši 40 % z těchto příjmů, v roce 2018 s omezením maximální výše paušálních výdajů 400 000 Kč, neuplatní-li si poplatník výdaje ve skutečné výši.

Příklad

Příklad 1.

Pojišťovací zprostředkovatel dosáhne za rok 2018 příjmy ze zprostředkování pojištění majetku a soukromého životního pojištění, tvořené odměnou (provizí) za sjednané pojištění, ve výši 750 000 Kč. Vzhledem k tomu, že skutečné výdaje související se zajištěním těchto příjmů, jsou nízké, poplatník uplatňuje k příjmům paušální výdaje.

Poplatník zahrne příjmy ke zdanění v rámci dílčího základu daně ze samostatné činnosti jako příjmy zdaněné dle § 7 odst. 1 písm. c), tedy uplatní v souladu s § 7 odst. 7 písm. d) ZDP paušální výdaje ve výši 40 % z dosažených příjmů, tedy částku 300 000 Kč. Pokud poplatník nemá jiné zdanitelné příjmy, jeho základ daně činí 450 000 Kč, od kterého budou odečteny nezdanitelné části dle § 15 ZDP a následně z vypočtené daně příslušné slevy na

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz