dnes je 21.5.2019
Input:

Zdravotní pojištění OSVČ

20.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.10 Zdravotní pojištění OSVČ

Ing. Antonín Daněk

Občané podnikající na základě živnostenského listu, koncesní listiny a podobně se (nejen) pro účely zdravotního pojištění nazývají osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ). Jedná se o početnou skupinu osob, kde se způsob placení pojistného na zdravotní pojištění výrazně odlišuje od ostatních skupin pojištěnců. Za OSVČ nemůžeme v souladu s příslušnými právními normami považovat toliko osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, ale jejich okruh je daleko širší [viz § 5 písm. b) ZVZP ]. Jedná se o tyto osoby:

  • osoby podnikající v zemědělství ve smyslu zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,

  • osoby provozující živnost (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání),

  • osoby provozující podnikání podle zvláštních předpisů, např. zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, zákon č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

  • osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů (např. zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů), s výjimkou činnosti, z níž jsou příjmy podle zvláštního právního předpisu samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně – viz dále,

  • společníci veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností (ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích),

  • osoby vykonávající nezávislé povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů [ § 7 odst. 2 písm. c) ZDP ],

  • osoby vykonávající činnost mandatáře na základě mandátní smlouvy ve smyslu ustanovení § 2430 až 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

  • osoby spolupracující s OSVČ, pokud lze podle zákona o daních z příjmů na ně rozdělovat příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení.

Vyměřovacím základem je u OSVČ 50 % příjmu ze samostatné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmu. I v těchto případech platí pro OSVČ ve zdravotním pojištění minimální vyměřovací základ (§ 3a odst. 2 ZPVZP), s výjimkou osob nebo situací, uvedených v navazujícím ustanovení § 3a odst. 3.

Za OSVČ se z hlediska zdravotního pojištění považuje osoba, která má příjmy z podnikatelské činnosti, uvedené v § 7 odst. 1 a 2 ZDP.

Autorské honoráře

Jak je výše uvedeno, za OSVČ se považují i osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů. Výjimkou, kdy se osoby s příjmy autorské povahy nepovažují ve zdravotním pojištění za OSVČ a tudíž nejsou povinny platit pojistné na zdravotní pojištění a plnit související zákonné povinnosti, jsou příjmy v kalendářním měsíci ve výši maximálně 10 000 Kč. Ty jsou zdaňované u zdroje, který je vyplácí, kde je z daňového hlediska uplatněn postup podle § 36 odst. 2 písm. p) a § 7 odst. 6 ZDP.

Povinnosti OSVČ

Oznámení o zahájení a ukončení samostatné výdělečné činnosti

OSVČ je povinna nejpozději do 8 dnů provést u příslušné zdravotní pojišťovny oznámení o zahájení, případně ukončení své samostatné výdělečné činnosti. Za zahájení podnikatelské činnosti se pro účely zdravotního pojištění považuje okamžik, kdy osoba začne provozovat činnost s cílem „mít příjem” (objednávky, fakturace, uzavření smlouvy o dílo atd.). Samotné získání živnostenského listu nebo jiného oprávnění k provozování samostatné výdělečné činnosti tak nemusí nutně znamenat zahájení samostatné výdělečné činnosti pro účely zdravotního pojištění.

Placení záloh OSVČ

OSVČ je povinna odvádět pravidelně zálohy na pojistné, pokud není od placení