dnes je 17.2.2019
Input:

Změny v pracovním právu 2017

31.7.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1
Změny v pracovním právu 2017

JUDr. Petr Bukovjan

Pod číslem 206/2017 byl ve Sbírce zákonů dne 14. 7. 2017 vyhlášen zákon, kterým se mění hned několik právních předpisů, s nimiž zaměstnavatelé přicházejí do styku. Jde především o zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZ”), ale také zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZP”), a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZIP”). Účinnosti nabyl zákon v převážné většině ustanovení 15. dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy dne 29. 7. 2017, některé změny (např. v oblasti náhradního plnění) nastanou ale až ke dni 1. 10. 2017.

V následujících řádcích upozorníme na změny, které novela přinesla. Pomineme přitom ty z nich, které se zaměstnavatele nijak nedotknou (např. povinnosti spojené s režimem dočasně práce neschopného uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a možnost krajských poboček Úřadu práce kontrolovat jejich dodržování).

Zákaz diskriminace (§ 4 odst. 2 ZZ a § 16 odst. 2 ZP)

 • Na základě poslaneckého pozměňovacího návrhu byly do uvedených paragrafů doplněny nad rámec právní úpravy obsažené v zákoně č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, další případy, kdy by mohlo jít o nerovné zacházení (diskriminaci) při uplatnění práva na zaměstnání nebo již v rámci existujícího pracovněprávního vztahu.

 • V obou právních předpisech se zapovídá diskriminace, a to výslovně především „z důvodu pohlaví, sexuální orientace, rasového nebo etnického původu, národnosti, státního občanství, sociálního původu, rodu, jazyka, zdravotního stavu, věku, náboženství či víry, majetku, manželského a rodinného stavu a vztahu nebo povinností k rodině, politického nebo jiného smýšlení, členství a činnosti v politických stranách nebo politických hnutích, v odborových organizacích nebo organizacích zaměstnavatelů; diskriminace z důvodu těhotenství, mateřství, otcovství nebo pohlavní identifikace se považuje za diskriminaci z důvodu pohlaví.”

Zastřené zprostředkování zaměstnání [§ 5 písm. g), § 139 odst. 1 písm. i) a odst. 3 písm. e) a § 140 odst. 1 písm. g) a odst. 4 písm. f) ZZ]

 • Novela zavedla nový pojem, totiž „zastřené zprostředkování zaměstnání”. Tím rozumí činnost právnické osoby nebo fyzické osoby, spočívající v pronájmu pracovní síly jiné právnické osobě nebo fyzické osobě, aniž by byly dodrženy podmínky pro zprostředkování zaměstnání podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. b) ZZ (zejména tedy povolení ke zprostředkování zaměstnání).

 • Subjektu, který bude pronajímat pracovní sílu pod zástěrkou něčeho jiného (zpravidla domnělé dodávky nějaké služby), hrozí nyní pokuta až do výše 5 000 000 Kč v případě fyzické osoby, a až do výše 10 000 000 Kč, nejméně však 50 000 Kč, v případě osoby právnické nebo podnikající fyzické.

Nekolidující zaměstnání (§ 25 odst. 3 ZZ)

 • Případem nekolidujícího zaměstnání (tedy možného souběhu pracovněprávního vztahu a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání za dodržení podmínky, že měsíční výdělek, resp. měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, zaměstnance a uchazeče o zaměstnání v jedné osobě nepřesáhne polovinu minimální mzdy) už není právní vztah založený dohodou o provedení práce.

 • Existence takového pracovněprávního vztahu nově brání přijetí fyzické osoby do evidence uchazečů o zaměstnání, resp. jeho vznik v průběhu takové evidence povede po uplynutí přechodného období (viz dále) k vyřazení z této evidence. 

 • Podle přechodného ustanovení novely platí, že „výkon činnosti na základě dohody o provedení práce, kterou uchazeč o zaměstnání uzavřel v souběhu s vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebrání po dobu 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vedení uchazeče o zaměstnání v evidenci uchazečů o zaměstnání”. Znamená to, že pokud chce takový uchazeč o zaměstnání v evidenci vedené Úřadem práce zůstat, musí v této době zmíněný pracovněprávní vztah ukončit.

Agenturní zaměstnávání (§ 60, 60a, 62 a 63 ZZ, § 307b ZP a § 20a a 33a ZIP)

 • Byl zpřísněn vztah mezi agenturou práce a jejím odpovědným zástupcem, který garantuje odbornou způsobilost agenturního zaměstnávání. Až na výjimky, kdy funkci odpovědného zástupce vykonává fyzická osoba, která je současně statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu agentury práce, musí agentura práce nově zajistit, aby pro ni odpovědný zástupce vykonával práci v pracovním poměru s pracovní dobou sjednanou v rozsahu nejméně 20 hodin týdně. Pokud byl odpovědný zástupce doposud v jiném vztahu, musí být tento vztah „upraven” na pracovní poměr nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti novely.

 • Novela předpokládá, že k posouzení žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání včetně jejích příloh zřídí generální ředitel Úřadu práce komisi pro udělování povolení ke zprostředkování zaměstnání jako svůj poradní orgán.

 • Ministerstvu vnitra, které na základě žádosti generálního ředitelství Úřadu práce zpracovává jako podmínku pro vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání závazné stanovisko, bylo nově svěřeno oprávnění za tímto účelem vyžadovat listiny prokazující právní důvod užívání prostor, do nichž je umístěno sídlo (budoucí) agentury práce, není-li jím bydliště fyzické osoby a jejího pracoviště, odkud má docházet ke zprostředkování zaměstnání.

 • Agenturám práce je nově uložena povinnost složit v souvislosti s žádostí o povolení ke zprostředkování zaměstnání kauci ve výši 500 000 Kč na zvláštní účet Generálního ředitelství Úřadu práce a prokázat tímto způsobem svoji finanční způsobilost. Tato povinnost přitom dopadá i na stávající agentury práce, které tak musejí dle přechodného ustanovení učinit do 3 měsíců od nabytí účinnosti zákona. Marným uplynutím této lhůty jim bohužel povolení ke zprostředkování zaměstnání zanikne (což by sice nemělo ovlivnit stávající pracovněprávní vztahy založené za účelem dočasného přidělení, ale zabrání takovému subjektu dočasně přidělovat nové zaměstnance).

 • Povolení ke zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení k jinému zaměstnavateli se i nadále vydává na dobu 3 let, ale pokud o něj bude zažádáno opakovaně a nejdříve 3 měsíce před uplynutím platnosti předchozího povolení vydaného ke zprostředkování zaměstnání touto formou, pak se až na výjimky vydává už na dobu neurčitou.

 • Novým důvodem

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz