Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny v účetních předpisech 2018

19.2.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.6 Změny v účetních předpisech 2018

RNDr. Ivan Brychta

Přehled novel

I pro rok 2018 jsme zaznamenali několik změn v účetních předpisech pro podnikatele, i když nutno říci, že nejsou tak zásadní, jako byly např. v roce 2016. Následující text přináší jejich stručný přehled.

Změny v zákonu o účetnictví

Zákon o účetnictví byl v průběhu roku novelizován dvakrát, přičemž se nejedná o významné změny:

  • novela zákonem č. 183/2017 Sb., který měnil některé zákony v souvislosti s přijetím nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon č. 250/2016 Sb.) a nového zákona o některých přestupcích (zákon č. 251/2016 Sb.), provedla s účinností od 1. 7. 2017 čistě formální změny, když v ustanoveních § 37, § 37a, § 37aa, § 37ab ZÚ nahradila správní delikty pojmem přestupky,

  • novela zákonem č. zákon č. 377/2015 Sb., přijatým v souvislosti se zrušením důchodového spoření (tj. II. pilíře důchodové reformy) odstraňuje s účinností od 1. 1. 2018 z výčtu účetních jednotek v § 2 odst. 1 písm. j) ZÚ zmínku o fondech obhospodařovaných penzijní společností podle zákona upravujícího důchodové spoření coby účetních jednotkách.

Změny v prováděcí vyhlášce k ZÚ

Změny ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se provádí ZÚ pro účetní jednotky, které jsou podnikateli (PVZÚ), které přinesla vyhláška č. 441/2017 Sb. a které jsou účinné od 1. 1. 2018, jsou již podstatnější:

  • Účetním jednotkám je dána nově možnost alternativního vykazování položek časového rozlišení, a to:

    • - na straně aktiv buď dosavadním způsobem v položce „D. Časové rozlišení aktiv”, anebo nově v rámci položky „C.II. Pohledávky” jako položku „C.II.3. Časové rozlišení aktiv”, a
    • - na straně pasiv buď dosavadním způsobem v položce „D. Časové rozlišení pasiv”, anebo v rámci položky „C. Závazky” jako položku „C.III. Časové rozlišení pasiv”.

Pozor na to, že volba způsobu vykázání (postaru nebo nově) musí být v aktivech stejná jako v pasivech.

  • V rozvaze v aktivech byl dále změněn název položky „B. Dlouhodobý majetek” na nové označení „B. Stálá aktiva”, a dále byl v aktivech upraven název položky „B.I.1. Nehmotné výsledky vývoje”, když z něj byla vypuštěna zmínka o nehmotných výsledcích výzkumu. Podle novelizovaných postupů se totiž nově vzniklé náklady na výzkum nebudou evidovat jako dlouhodobý majetek, ale budou (za dodržení patřičné časové souvislosti) ovlivňovat náklady účetní jednotky. Pokud k 31. 12. 2017 evidujete nehmotné výsledky výzkumu jako dlouhodobý majetek, budete v tom pokračovat i nadále podle dřívějších předpisů.

  • Další změnou v rozvaze (tentokrát na straně pasiv) je sloučení původních položek „A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let” a „A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-)”do jediné nové položky „A.IV.1. Nerozdělený zisk