dnes je 14.12.2018
Input:

Změny v zákoně o DPH

16.10.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2
Změny v zákoně o DPH

RNDr. Ivan Brychta

V oblasti DPH budeme v následujícím textu probírat změny zákona přijaté v roce 2017 vč. těch, které přináší od 1. 7. 2017 daňový balíček daný zákonem č. 170/2017 Sb. (na základě sněmovního tisku č. 873). V závěru se zmíníme i o novele ZDPH platné od 1. 1. 2018.

1. Schválené změny ZDPH pro rok 2017

Nález Ústavního soudu

Začněme problematikou zákonnosti kontrolního hlášení, kterou se zabýval 6. 12. 2016 i Ústavní soud. V tomto nálezu Ústavního soudu č. 40/2017 Sb. (Pl. ÚS 32/156) soud několik námitek zamítl kvůli přijetí novely ZDPH v létě 2016. Přesto shledal neústavnost ve dvou ustanoveních a provedl nápravu následovně:

 • s okamžitou platností (od 15. 2. 2017) zrušil ustanovení § 101g odst. 5 ZDPH, podle něhož platila fikce, že výzva, která se doručuje prostřednictvím veřejné datové sítě na elektronickou adresu, se považuje za doručenou okamžikem odeslání správcem daně, a

 • dnem 31. 12. 2017 zrušil ustanovení § 101d odst. 1 ZDPH, podle něhož je v kontrolním hlášení plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně (zákonodárci tak mají necelý rok na to, aby přijali např. úpravu, která zplnomocní MF k vydání prováděcí vyhlášky, která údaje kontrolního hlášení bude vymezovat).

Novela zákonem č. 377/2015 Sb.

Čistě technickou změnou je změna, kterou s účinností od 1. 1. 2017 přináší zákon č. 377/2015 Sb. (dle sněmovního tisku č. 494), který v souvislosti se zrušením II. pilíře důchodové reformy, tj. důchodového spoření, odstraňuje z § 54a ZDPH (osvobozené penzijní činnosti) zmínku o důchodovém spoření.

Změna zákonem č. 188/2016 Sb.

V souvislosti s přijetím nového zákona o dani z hazardních her (zákon č. 187/2016 Sb., viz sněmovní tisk č. 579) se jako součást zákona č. 188/2016 Sb. (viz sněmovní tisk č. 580) dostalo do ZDPH několik nevýznamných změn, které platí od 1. 1. 2017. Od tohoto data se v ZDPH bude jako osvobozené plnění (bez nároku na odpočet) uvádět (místo provozování loterií a jiných podobných her) provozování hazardních her.

Změna zákonem č. 33/2017 Sb.

Zákon č. 33/2017 Sb. (dle sněmovního tisk č. 596) překvapivě po více než roce a půl prošel legislativním procesem a vstoupil v účinnost od 1. 3. 2017. Od tohoto dne došlo k přeřazení novin a časopisů z 15% sazby DPH do 10% sazby DPH.

2. Velká novela ZDPH zákonem č. 170/2017 Sb.

Změny zákonem č. 170/2017 Sb.

V rámci balíčku daňových změn, daných zákonem č. 170/2017 Sb. (dle sněmovního tisku č. 873), bylo s účinností od 1. 7. 2017 přijato i poměrně velké množství změn v zákoně o DPH - novela čítá celkem 124 bodů změn a 7 bodů přechodných ustanovení. Uveďme proto alespoň ty nejvýznamnější.

Novela přináší následující změny v pojmosloví a definicích:

 • mezi nový dopravní prostředek nově patří všechna motorová pozemní vozidla (nikoliv jen ta, která jsou určena k provozu na pozemních komunikacích),

 • dochází ke zpřesnění vymezení obchodního majetku v tom smyslu, že osoba povinná je oprávněna určit, zda a popř. v jaké části zařadí majetkové hodnoty do svého obchodního majetku, nebo

 • dlouhodobý majetek se rozšiřuje o případy pořizování majetku formou finančního leasingu uživatelem a o pozemek přenechaný k užití na základě smlouvy, je-li ujednáno, že vlastnické právo k užívanému pozemku bude převedeno na jeho uživatele.

Společnost versus DPH

K těm nejzásadnějším změnám patří změna postupu v případě společnosti bez právní osobnosti (dřívějšího sdružení bez právní subjektivity). Nově by si měl každý společník plnit povinnosti samostatně. Změny jsou ve více ustanoveních - např. v § 4a odst. 3 ZDPH, § 6a ZDPH, § 13 odst. 4 písm. d) ZDPH, § 14 odst. 3 písm. c) ZDPH, § 73 odst. 7 ZDPH, § 95 ZDPH, § 100 odst. 4 ZDPH, § 101b odst. 2 ZDPH, § 102 odst. 4 ZDPH, § 106c ZDPH a dalších.

Každý společník společnosti bez právní osobnosti bude plnit povinnosti vůči DPH samostatně sám za sebe, nikoliv prostřednictvím určeného společníka, jak to bylo před novelou. To mj. znamená, že každý ze společníků si bude z pohledu DPH sledovat obrat jen sám za sebe (pochopitelně vč. jeho podílu z podnikání ve společnosti), a také bude možné, aby někteří společníci byli plátci DPH a jiní nikoliv (uvidíme, zda toto bude fungovat).

Je zřejmé, že to nebude pro mnohé společnosti vůbec jednoduché. Proto přechodná ustanovení hovoří o tom, že bude možnost zachovat stávající stav ještě pro dva následující roky, tj. 2017 a 2018. Dále novela umožní, aby společníci společnosti byli součástí skupiny podle §§ 5a až 5c ZDPH (dosud to ZDPH neumožňuje).

Úplata před uskutečněním zdanitelného plnění

V novém § 20a ZDPH jsou zakotvena základní pravidla pro povinnost přiznat DPH při dodání zboží a poskytnutí služby. Na základě judikatury Soudního dvora EU je nově aplikována povinnost přiznat DPH z úplaty (zálohy) před uskutečněním zdanitelného plnění jen v situaci, kdy je zdanitelné plnění dostatečně známé. To znamená, že jsou známé alespoň tyto údaje:

 • zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta,

 • sazba daně v případě zdanitelného plnění a

 • místo plnění.

Tento postup se uplatní i v případě, kdy se budoucí plnění uskuteční nepřímo na základě poukazu, např. u dárkové poukázky na nákup čehokoliv v obchodním domě, dobíjecí kupóny mobilních operátorů apod. Více viz Informace GFŘ k aplikaci ustanovení § 20a zákona o DPH z 15. 6. 2017.

Uskutečnění zdanitelného plnění

V případě dodání zboží novela zdůrazňuje, že určujícím pro uskutečnění zdanitelného plnění je okamžik převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník a že okamžik převzetí zboží již není v zásadě rozhodující.

V případě poskytnutí služby se v základní variantě považuje i nadále zdanitelné plnění za uskutečněné:

 • dnem jejího poskytnutí nebo

 • dnem vystavení daňového dokladu s výjimkou splátkového nebo platebního kalendáře nebo dokladu na přijatou úplatu,

a to tím dnem, který nastane dříve.

Odpadla ale možnost vázaná na den uvedený ve smlouvě, ke kterému dochází k pozbytí nehmotné věci nebo přenechání zboží k užití jinému.

Ze zákona zmizela také definice opakovaných plnění spolu s tím, že se u nich považovalo zdanitelné plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období. Náhradou může být nová alternativa pro zdanitelné plnění poskytované s místem plnění v tuzemsku po dobu delší než 12 měsíců, kdy se bude považovat zdanitelné plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém bylo poskytování tohoto plnění započato (toto ustanovení ale nelze aplikovat v případech dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody, odstranění odpadních vod a telekomunikační služby, při přepravě a distribuci plynu nebo při přenosu a distribuci elektřiny).

Dodání zboží a poskytnutí služby mimo tuzemsko

Obdobný princip v případě plnění poskytovaných po dobu delší než 12 měsíců je promítnut i do určení dne uskutečnění plnění a povinnosti přiznat plnění při dodání zboží a poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko, čili do § 24a ZDPH. I v těchto situacích je přiznání plnění z přijaté úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění řešeno v návaznosti na to, zda je plnění ke dni přijetí úplaty dostatečně určité.

Opravy základu DPH

V § 42 odst. 6 ZDPH je zásadní změna, která umožňuje prodloužit lhůtu k provedení opravy ve vazbě na případné nepřevedení vlastnického práva na uživatele v případě finančního leasingu (ať již z důvodu

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz