Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Změny v zákoně o DPH

7.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2
Změny v zákoně o DPH

RNDr. Ivan Brychta

Z oblasti DPH připomeneme změny zákona o DPH platné od 1. 1. 2018 či později a také upozorňujeme na výklady správce daně.

1. Připomenutí dřívějších změn

V úvodu nejprve připomeneme ještě několik dopadů změn provedených v roce 2017, resp. zákonem č. 170/2017 Sb. (daňovým balíčkem) od 1. 7. 2017.

Společnost versus DPH

K těm nejzásadnějším změnám patří změna postupu v případě společnosti bez právní osobnosti (dřívějšího sdružení bez právní subjektivity). Od 1. 7. 2017 by si měl každý společník plnit povinnosti samostatně. Změny jsou ve více ustanoveních - např. v § 4a odst. 3 ZDPH, § 6a ZDPH, § 13 odst. 4 písm. d) ZDPH, § 14 odst. 3 písm. c) ZDPH, § 73 odst. 7 ZDPH, § 95 ZDPH, § 100 odst. 4 ZDPH, § 101b odst. 2 ZDPH, § 102 odst. 4 ZDPH, § 106c ZDPH a dalších.

Každý společník společnosti bez právní osobnosti tedy plní povinnosti vůči DPH samostatně sám za sebe, nikoliv prostřednictvím určeného společníka, jak to bylo před novelou. To mj. znamená, že každý ze společníků si z pohledu DPH sleduje obrat jen sám za sebe (pochopitelně vč. jeho podílu z podnikání ve společnosti), a také se může stát, že někteří společníci budou plátci DPH a jiní nikoliv.

Je zřejmé, že to není pro mnohé společnosti vůbec jednoduché. Proto přechodné ustanovení hovoří o tom, že bude možnost zachovat postup podle úpravy platné do 30. 6. 2017 až do 31. 12. 2018. Pozor však na to, že se zmíněné přechodné ustanovení týká jen takových společností, v nichž se členové stali plátci do 30. 6. 2017. Pokud by se jednalo o společnost, v níž byli všichni členové k 1. 7. 2017 neplátci, pak se dané přechodné ustanovení využít nedá a povinnost vůči DPH v roce 2018 musí být řešena podle nových pravidel.

Dané problematice se podrobně věnuje a uvádí příklady Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017, která byla zveřejněna 25. 8. 2017.

Informace GFŘ ke změnám od 1. 7. 2017

Připomínáme také další informace GFŘ ke změnám platným od 1. 7. 2017:

  • Informace GFŘ k aplikaci ustanovení § 20a zákona o DPH z 15. 6. 2017,

  • Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně a úpravy odpočtu z 15. 6. 2017,

  • Informace GFŘ k režimu přenesení daňové povinnosti u vybraných plnění s účinností od 1. 7. 2017, zveřejněné 15. 6. 2017, a

  • Informace GFŘ k institutu ručení podle zákona o DPH ve znění po novele zákona od 1. 7. 2017, která již má i Dodatek č. 1 (z 2. 8. 2017).

Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba

Novela účinná od 1. 7. 2017 přinesla též nový institut nespolehlivé osoby a rozšířila pravidla pro označování nespolehlivého plátce také na následující případy:

  • registrací nespolehlivé osoby coby plátce se tato stává současně nespolehlivým plátcem,

  • stane-li se nespolehlivá osoba nebo nespolehlivý plátce členem skupiny, stává se současně tato skupina nespolehlivým plátcem, a

  • dojde-li ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, který je skupinou, stávají se členové této skupiny nespolehlivými plátci.

Blíže změnu okomentoval správce daně, a to v Informaci GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky, publikované 15. 6. 2017.

Navíc od 1. 1. 2018 dochází k rozšíření podmínek, za kterých správce daně rozhodne o nespolehlivosti plátce, a to konkrétně o situaci, kdy dojde ke zvýšení plátcem tvrzené daně na výstupu minimálně o více než 500 tisíc korun a doměřenou daň plátce neuhradí ve lhůtě dané platebním výměrem. Více viz Informace GFŘ k aplikaci § 106a ZDPH (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení (ve znění dodatku č. 4) z 19. 12. 2017.

2. Změny ZDPH v roce 2018

Změna zákonem č. 225/2017 Sb.

Zákon o DPH byl novelizován zákonem č. 225/2017