dnes je 9.12.2018
Input:

Změny v zákoně o DPH

26.7.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.2
Změny v zákoně o DPH

RNDr. Ivan Brychta

Z oblasti DPH připomeneme změny zákona o DPH platné od 1. 1. 2018 či později a také upozorňujeme na výklady správce daně. Zmíníme i připravované změny v DPH (daňový balíček 2019 a další novinky).

1. Připomenutí dřívějších změn

V úvodu nejprve připomeneme ještě několik dopadů změn provedených v roce 2017, resp. zákonem č. 170/2017 Sb. (daňovým balíčkem) od 1. 7. 2017.

Společnost versus DPH

K těm nejzásadnějším změnám patří změna postupu v případě společnosti bez právní osobnosti (dřívějšího sdružení bez právní subjektivity). Od 1. 7. 2017 by si měl každý společník plnit povinnosti samostatně. Změny jsou ve více ustanoveních - např. v § 4a odst. 3 ZDPH, § 6a ZDPH, § 13 odst. 4 písm. d) ZDPH, § 14 odst. 3 písm. c) ZDPH, § 73 odst. 7 ZDPH, § 95 ZDPH, § 100 odst. 4 ZDPH, § 101b odst. 2 ZDPH, § 102 odst. 4 ZDPH, § 106c ZDPH a dalších.

Každý společník společnosti bez právní osobnosti tedy plní povinnosti vůči DPH samostatně sám za sebe, nikoliv prostřednictvím určeného společníka, jak to bylo před novelou. To mj. znamená, že každý ze společníků si z pohledu DPH sleduje obrat jen sám za sebe (pochopitelně vč. jeho podílu z podnikání ve společnosti), a také se může stát, že někteří společníci budou plátci DPH a jiní nikoliv.

Je zřejmé, že to není pro mnohé společnosti vůbec jednoduché. Proto přechodné ustanovení hovoří o tom, že bude možnost zachovat postup podle úpravy platné do 30. 6. 2017 až do 31. 12. 2018. Pozor však na to, že se zmíněné přechodné ustanovení týká jen takových společností, v nichž se členové stali plátci do 30. 6. 2017. Pokud by se jednalo o společnost, v níž byli všichni členové k 1. 7. 2017 neplátci, pak se dané přechodné ustanovení využít nedá a povinnost vůči DPH v roce 2018 musí být řešena podle nových pravidel.

Dané problematice se podrobně věnuje a uvádí příklady Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků společnosti od 1. 7. 2017, která byla zveřejněna 25. 8. 2017.

Informace GFŘ ke změnám od 1. 7. 2017

Připomínáme také další informace GFŘ ke změnám platným od 1. 7. 2017:

 • Informace GFŘ k aplikaci ustanovení § 20a zákona o DPH z 15. 6. 2017,

 • Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně a úpravy odpočtu z 15. 6. 2017,

 • Informace GFŘ k režimu přenesení daňové povinnosti u vybraných plnění s účinností od 1. 7. 2017, zveřejněné 15. 6. 2017, a

 • Informace GFŘ k institutu ručení podle zákona o DPH ve znění po novele zákona od 1. 7. 2017, která již má i Dodatek č. 1 (z 2. 8. 2017).

Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba

Novela účinná od 1. 7. 2017 přinesla též nový institut nespolehlivé osoby a rozšířila pravidla pro označování nespolehlivého plátce také na následující případy:

 • registrací nespolehlivé osoby coby plátce se tato stává současně nespolehlivým plátcem,

 • stane-li se nespolehlivá osoba nebo nespolehlivý plátce členem skupiny, stává se současně tato skupina nespolehlivým plátcem, a

 • dojde-li ke zrušení registrace nespolehlivého plátce, který je skupinou, stávají se členové této skupiny nespolehlivými plátci.

Blíže změnu okomentoval správce daně, a to v Informaci GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky, publikované 15. 6. 2017.

Navíc od 1. 1. 2018 dochází k rozšíření podmínek, za kterých správce daně rozhodne o nespolehlivosti plátce, a to konkrétně o situaci, kdy dojde ke zvýšení plátcem tvrzené daně na výstupu minimálně o více než 500 tisíc korun a doměřenou daň plátce neuhradí ve lhůtě dané platebním výměrem. Více viz Informace GFŘ k aplikaci § 106a ZDPH (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení (ve znění dodatku č. 4) z 19. 12. 2017.

2. Změny ZDPH v roce 2018

Změna zákonem č. 225/2017 Sb.

Zákon o DPH byl novelizován zákonem č. 225/2017 Sb. (dle sněmovního tisku č. 927), kterým se měnil hlavně stavební zákon. Jde o dvě změny v § 56 ZDPH, tedy pro dodání vybrané nemovité věci, a obě jsou účinné od 1. 1. 2018:

 • První z nich je pouze technického charakteru, když se v definici stavebního pozemku (§ 56 odst. 2 ZDPH) doplňuje, že jím může být též pozemek v případě existence společného povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje, což je nový institut ze stavebního zákona, platný také od 1. 1. 2018 (jehož cílem má být zrychlení stavebních řízení v některých případech).

 • Druhá změna je mnohem podstatnější. Z § 56 odst. 3 ZDPH, který řeší osvobozené dodání vybrané nemovité věci, totiž novela vypustila testování v návaznosti na započetí užívání. Rozhodující tak je jen první kolaudace nebo kolaudace po podstatné změně (bohužel ani tato novela definici podstatné změny nepřináší).

Tato změna je doplněna přechodným ustanovením, podle něhož se použije staré znění zákona v situaci, kdy počátek lhůty pro osvobození podle úpravy účinné do 31. 12. 2017 nastane také do 31. 12. 2017.

Změna zákonem č. 371/2017 Sb.

Další novelou ZDPH je zákon č. 371/2017 Sb. (dle sněmovního tisku č. 1060), přinášející změnu některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku. V ZDPH novela provedla dvě změny:

 • Od 1. 1. 2018 je opět obsahem § 101d odst. 1 ZDPH úprava náležitostí kontrolního hlášení (připomeňme, že nález Ústavního soudu č. 40/2017 Sb. toto ustanovení v původním tvaru pro neústavnost zrušil k 31. 12. 2017). Zda se však něco změnilo, to posuďte sami (my se domníváme, že bylo víceméně jen naplněno ustanovení ve smyslu „vlk se nažral a koza zůstala celá”):

Původní znění (zrušené Ústavním soudem)   Nové ustanovení (doplněné novelou)  
V kontrolním hlášení je plátce povinen uvést předepsané údaje potřebné pro správu daně.   V kontrolním hlášení je plátce povinen kromě obecných náležitostí podání uvést:
 1. identifikační a kontaktní údaje plátce,
 2. údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat kontrolní hlášení,
 3. údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet daně,
 4. identifikační údaje odběratele nebo dodavatele.
 
 • Od 13. 1. 2018 platí úprava § 54 ZDPH - Finanční činnosti (osvobozené bez nároku na odpočet), kdy byly pozměněny v odst. 1 písmena d) a e) tak, aby vyhovovaly terminologii nového zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku.

3. Další výklady správce daně

Aktuality v oblasti DPH doplňujeme upozorněním na zajímavé informace vydané v poslední době správcem daně. Konkrétně jde o:

 • Informaci k problematice registrace k DPH z 19. 12. 2017, obsahující základní přehled o problematice registrace k DPH zaměřený na registraci plátce a registraci identifikované osoby,

 • Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů

.
 1. Smlouva o poskytnutí užívacích práv k On-line produktu (dále také jen   "smlouva") se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu předplatného uvedenou v objednávce a ve faktuře. 
 2. Dojde-li k objednání On-line produktu nakladatelství přes internet, vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím okamžikem odeslání objednávky učiněné v internetovém obchodu nakladatelství. Podmínkou odeslání objednávky je odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek pro On-line produkty (dále také "VOP-O"), které se tak stávají právně závazné pro obě smluvní strany. 
 3. V případě objednání On-line produktu jakýmkoli jiným způsobem vzniká smlouva mezi objednatelem a nakladatelstvím zaplacením zálohové faktury. Úhradou zálohové faktury se stávají VOP-O právně závaznými pro obě smluvní strany. 
 4. Ke vzniku smlouvy mezi nakladatelstvím a objednatelem dojde vždy s výhradou ztráty schopnosti nakladatelství smlouvu plnit. 
 5. Objednateli vzniká právo užívat On-line produkt po uzavření smlouvy, zaplacení ceny (předplatného) On-line produktu  a aktivaci přístupu objednatele do On-line produktu provedené nakladatelstvím.
  O aktivaci přístupu do On-line produktu je objednatel nakladatelstvím informován emailem a současně jsou mu zaslány pokyny k přihlášení do On-line produktu. Rozhodne-li se objednatel svého práva na užívání On-line produktu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost objednatele platit cenu On-line produktu (předplatné). 
 6. Smlouva se vždy automaticky prodlužuje o další předplatné období, jehož délka je shodná s délkou předcházejícího  předplatného období, nedoručí-li nejpozději 6 týdnů před uplynutím předplaceného období uvedeného na faktuře jakákoli ze smluvních stran druhé smluvní straně emailem nebo dopisem učiněné oznámení, že o automatické prodloužení předplatného nemá zájem. V případě jednoměsíčního předplatného se šestitýdenní lhůta pro doručení oznámení zkracuje na 15 dní a ust. čl. 8 VOP-O se nepoužije. Obě smluvní strany s automatickým prodlužováním smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel je povinen platit nakladatelství předplatné navýšené o DPH po celou dobu platnosti smlouvy. 
 7.  Nakladatelství je s ohledem na nárůst průměrného indexu spotřebitelským cen oprávněno zvýšit jednou ročně ceny předplatného na další předplatné období, maximálně však vždy o 3 % z  ceny předplatného předcházejícího předplatného období. 
 8. Nakladatelství odešle objednateli zálohovou fakturu na další předplatné období vždy nejpozději 4 týdny před koncem stávajícího předplaceného období. 
 9. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení se zaplacením ceny předplatného, je nakladatelství oprávněno požadovat od objednatele zaplacení nákladů spojených s vymáháním každé pohledávky ve výši 1200 Kč v souladu s nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 
 10. Objednatel je povinen nakladatelství bez zbytečného odkladu oznámit jakékoli změny údajů, které  uvedl při uskutečnění objednávky. 
 11. On-line produkt podléhá autorskoprávní ochraně. On-line produkt nesmí být objednatelem ani nikým jiným bez předchozího souhlasu nakladatelství jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. 
 12. Právo užívat On-line produkt je nepřenosné. Není-li mezi stranami smlouvy ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat On-line produkt
  a) v případě objednatelů - fyzických osob pouze tato jedna fyzická osoba a b) v případě objednatelů - právnických osob pouze jedna fyzická osoba u objednatele. 
 13. Poruší-li objednatel toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je nakladatelství oprávněno od smlouvy s    okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup objednatele k On-line produktu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla objednatele. 
 14. Nakladatelství nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu On-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu On-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost nakladatelství neuplatní. 
 15. Nakladatelství odpovídá za to, že dostupnost On-line produktu nebude v průměru měsíčně nižší než 90%. Tato odpovědnost se však nevztahuje na kvalitu internetového připojení poskytovaného objednateli třetími osobami. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy s účinky do budoucna, bude-li alespoň dva po sobě následující měsíce dostupnost On-line produktu nižší než 90 %. 
 16. V případě potřeby (oznámení, reklamace, stížnosti atp.) může objednatel kontaktovat nakladatelství na emailové adrese info@dashofer.cz nebo prostřednictvím kontaktů uvedených na www.dashofer.cz.  
 17. Není-li uvedeno jinak, mohou být veškerá oznámení adresovaná objednateli nakladatelstvím činěna ve formě elektronické zprávy adresované na emailovou adresu objednatele. Nakladatelství je dále oprávněno zasílat zálohové faktury a daňové doklady objednateli elektronicky, případně poštou. 
 18. Není-li v objednávce výslovně uvedeno jinak, má se za to, že objednatel je podnikatel a objednávku činí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V těchto případech se na právní vztah mezi objednatelem a nakladatelstvím neuplatní ustanovení § 1799 a § 1800 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zákonná práva objednatelů - spotřebitelů nejsou tímto ustanovením dotčena. 
 19. Případné soudní spory vyplývající z právních vztahů mezi objednatelem a nakladatelstvím  bude rozhodovat obecný soud místně příslušný podle sídla nakladatelství. 
 20. Tyto všeobecné obchodní podmínky pro On-line produkty tvoří nedílnou součást smlouvy. Nakladatelství je oprávněno v případě potřeby tyto VOP-O jednostranně změnit. O takovéto změně bude objednatel vždy s dostatečným časovým předstihem písemně, elektronicky emailem anebo na internetových stránkách nakladatelství informován a bude mít možnost změnu VOP-O odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu ukončit. 
 21. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy a těmito VOP-O má příslušné ustanovení smlouvy před VOP-O přednost . 
 22. Společnost Verlag Dashöfer, nakladatelství,spol.s r.o. se sídlem Praha 6 - Vokovice, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČ: 45245681, je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7702.


Tyto obchodní podmínky si můžete vytisknout kliknutím na následující odkaz:
http://www.dashofer.cz/vop/online/vop-online.pdf.

.

Ochrana osobních údajů a jejich používání

Ochrana soukromí je záležitostí  důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaše soukromí a při zpracování vašich osobních údajů dodržujeme zákonná právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů, zejména tzv. GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) (dále jen "Nařízení").

Chtěli bychom vás tímto informovat o našem nakládání s osobními údaji pro zajištění vaší informovanosti příp. pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

Verlag Dashöfer, nakladatelství spol s r.o. jakožto Správce zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

 

 

 

 

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu aktivní objednané služby a po dobu 5 let od ukončení objednané služby nebo nákupu singulárního produktu, nepožaduje-li právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu po dobu 5 let od udělení souhlasu.

Aktuální seznam našich zpracovatelů můžete nalézt zde.

2. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

 

3. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování a informace o tom, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, na opravu, výmaz (pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů), omezení zpracování, přenos osobních údajů, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu(ÚOOÚ), na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu máte také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na info@dashofer.cz