Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Zrušení rezervy na opravy hmotného majetku

12.4.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.3 Zrušení rezervy na opravy hmotného majetku

Ing. Miloš Hovorka

Pojem   Vysvětlení   Poznámka, tip, doporučení  
Zrušení rezervy   Nebude-li oprava zahájena nejpozději ve zdaňovacím období následujícím po zdaňovacím období, ve kterém se při výpočtu výše rezervy předpokládalo zahájení opravy, rezerva se zruší v tomto následujícím zdaňovacím období.   Za zahájení opravy se považuje termín, ve kterém se fyzicky začnou provádět práce přímo na věci, která je předmětem opravy.
Pokud se provádí oprava mimo provozovnu poplatníka jinou osobou, rozumí se zahájením opravy převzetí věci do opravy touto osobou.  
Pokud nebyla vyčerpána nejpozději ve zdaňovacím období, které následuje po zdaňovacím období, ve kterém byla oprava zahájena (v případě zůstatku se zruší její zůstatek).   V obou případech se to nevztahuje na poplatníky, kteří doloží, že k překročení těchto lhůt došlo zásahem orgánu státní správy nebo orgánů samosprávy.

§ 7 odst. 6 ZoR  
Pokud nebudou peněžní prostředky v plné výši rezervy připadající na jedno zdaňovací období převedeny na samostatný účet nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání, rezerva se zruší ve zdaňovacím období, za které se toto daňové přiznání podává.   Podle přechodných ustanovení zákona č. 346/2010 Sb. platí, že se toto ustanovení použije na tvorbu rezervy, která započala ve zdaňovacím období, které započalo ve zdaňovacím období v roce 2010 a později. U rezervy započaté ve zdaňovacím období, které započalo v roce 2009, to je příznivější a rezerva se zruší o jedno zdaňovací období později, než u rezervy započaté v roce 2010 a později.

§ 7 odst. 4 ZoR  
Rezerva se zruší i ve výše uvedených případech platných pro všechny druhy rezerv (například ke dni předcházejícímu den vstupu do likvidace podle § 4 ZoR).    
Příklad

Obchodní korporace (plátce DPH) se rozhodla ve zdaňovacím období 2018 tvořit rezervu na opravu stroje zařazeného v odpisové skupině 2. Rozpočet nákladů na opravu činí 600 000 Kč bez DPH a předpokládaný termín zahájení opravy bude v roce 2021. Jaká bude výše tvorby rezervy připadající na zdaňovací období 2018?

Bude ve výši 200 000 Kč (600 000 / 3) podle výše uvedeného vzorce. Do počtu zdaňovacích období se zahrnují zdaňovací období 2018, 2019