dnes je 29.5.2023

Inventarizácia v účtovníctve v roku 2023 (3. časť)Garance

11.5.2023, doc. Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD., Ing. Eva Mihalíková, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Inventarizácia zisťuje skutočný stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovnej jednotke ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nielen v jednotkách množstva, ale aj v peňažných jednotkách. Účtovná jednotka je povinná oceňovať majetok…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022
Přístupné pro: Slovensko | Super

Účet 552 - Rezervy podle zvláštních předpisůGarance

9.5.2023, Ing. Blanka Jindrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

391 Opravné položky k pohľadávkamGarance

8.5.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Slovensko | Super

Účtovanie pozemkov v podvojnom účtovníctveGarance

19.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pozemok ako nehnuteľnosť je definovaná v Občianskom zákonníku č. 40/1964 Zb. (ďalej len OZ), ktorý v § 119 ods. 2 uvádza, že ,,nehnuteľnosťami sú pozemky a stavby spojené so zemou pevným…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Slovensko | Super

663 - Kurzové ziskyGarance

13.4.2023, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na daném účtu se zachycují výnosové kurzové rozdíly vznikající k okamžiku uskutečnění účetního případu a při ocenění ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Tuzemské pracovní cestyGarance

12.4.2023, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Pracovnoprávne vzťahy - zúčtovacie vzťahy so zamestnancami z pohľadu účtu 331Garance

12.4.2023, Ing. Eva Gášpárová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ivana Glazelová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami tvoria samostatnú oblasť účtovania. Účtujú sa v účtovej skupine 33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Slovensko | Super

646 Výnosy z odpísaných pohľadávokGarance

12.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na predmetnom účte sa účtujú výnosy z odpísaných pohľadávok, výnosy z postúpenia pohľadávok.

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

648 - Jiné provozní výnosyGarance

12.4.2023, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na výše uvedeném účtu se zachycují výnosy neuvedené na předcházejících účtech, které mají vztah k provozní oblasti, rovněž se zde účtují nároky na náhradu škody z mank…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

595 - Dodatečné odvody daně z příjmůGarance

11.4.2023, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na tomto účtu se účtují doměrky a vratky daně za minulá léta, dodatečné odvody daně z příjmů, kterými se opravují chyby a dodatečně zjištěné skutečnosti v přiznání k dani za předcházející zdaňovací období po podání…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2020
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

512 CestovnéGarance

10.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cestovné náhrady pre rok 2023 určuje Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  č. 432/2022 Z. z. o sumách stravného, ktoré je účinné od…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022
Přístupné pro: Slovensko | Super

606 Výnosy zo zákazkyGarance

7.4.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluvnými výnosmi sú odhadované výnosy zo zákazkovej výroby dohodnuté v zmluve a zvyčajne stanovené na základe:

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

592 Odložená daň z príjmovGarance

7.4.2023, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odložená daň z príjmov sa účtuje v súlade s § 73 postupov účtovania na účet 592 súvzťažne s účtom 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka. O odloženej dani z príjmov účtujú len účtovné jednotky, ktorým táto povinnosť plynie z § 19 ZoÚ zákona,…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

256 Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnostiGarance

6.4.2023, Ing. Jozej Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podľa §14 ods. 4 Postupov účtovania v PÚ dlhové cenné papiere sú cenné papiere, ktoré majú určenú splatnosť a účtovná jednotka má úmysel a zámer držať ich do doby splatnosti jedného roka. Medzi dlhové cenné papiere svojim charakterom patria všetky druhy…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

376 Nakúpené opcieGarance

6.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

377 Predané opcieGarance

6.4.2023, Ing Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

592 - Daň z příjmů - odloženáGarance

6.4.2023, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

O odložené dani účtují a vykazují ji účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek, a účetní jednotky, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu (§ 18 odst. 3 ZoÚ). Ostatní účetní jednotky stanoví, zda budou účtovat o odložené dani a vykazovat ji.…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

667 Výnosy z derivátových operáciíGarance

5.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na uvedenom účte sa účtuje zmena reálnej hodnoty derivátov určených na obchodovanie na tuzemskej a zahraničnej burze alebo inom verejnom trhu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

366 Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnostiGarance

5.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spoločníkovi môže spoločnosť vyplácať mzdu za výkon jeho pracovnej činnosti na základe pracovno-právneho vzťahu uzatvoreného podľa zákonníka práce, čo je jedna z foriem odmeňovania.…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

481 Odložený daňový záväzok a odložená pohľadávkaGarance

5.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

O odloženej dani z príjmov účtujú povinne účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť mať overenú účtovnú závierku audítorom a účtujú o nej aj po zániku tejto povinnosti. Ostatné účtové jednotky môžu účtovať o odloženej dani z príjmov…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

567 Náklady na derivátové operácieGarance

5.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uvedený účet slúži na účtovanie zmeny reálnej hodnoty derivátov určených na obchodovanie v súlade s ustanovením §16 postupov účtovania.

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

563 - Kurzové ztrátyGarance

5.4.2023, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na tomto účtu se zachycují kurzové rozdíly, které vznikají v průběhu i na konci účetního období při ocenění pohledávek a závazků, podílů na obchodních korporacích, práv z cenných papírů a derivátů, cenin, peněžních prostředků na účtech a v pokladně, pokud jsou…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

373 Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operáciíGarance

4.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

531 Daň z motorových vozidielGarance

4.4.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

544 - Smluvní pokuty a úroky z prodleníGarance

4.4.2023, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na účtu 544 se zachycují částky dluhů z dodavatelsko-odběratelských vztahů bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv, a to smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení NOZ s výjimkou úroků z prodlení podle smlouvy o úvěru, poplatky…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

364 Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní ziskuGarance

3.4.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

323 Krátkodobé rezervyGarance

31.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rezervy sa tvoria vtedy, keď má účtovná jednotka v dôsledku minulých udalostí záväzok, je pravdepodobné, že z dôvodu potreby jeho vyrovnania dôjde k úbytku ekonomických úžitkov a dá sa spoľahlivo odhadnúť výška tohto…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

524 Zákonné sociálne poistenieGarance

31.3.2023, Ing. Miroslava Vlkolačková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na ťarchu tohto účtu účtuje účtovná jednotka ako zamestnávateľ náklady na zákonné zdravotné poistenie a sociálne poistenie, ktoré uhrádza zamestnávateľ v zákonom stanovenej výške za zamestnancov, spoločníkov a členov družstva so súvzťažným zápisom v prospech…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

531 - Daň silničníGarance

31.3.2023, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na tomto účtu se účtuje o předpisu a úhradě silniční daně.

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

532 Daň z nehnuteľnostiGarance

29.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spoločnosť sídli v Bratislave, kde vlastní administratívnu budovu a výrobnú halu. Uvedený majetok používa na podnikanie. V súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach prijala rozhodnutie od Bratislavského magistrátu na zaplatenie dane…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

566 Náklady na krátkodobý finančný majetokGarance

29.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uvedený účet slúži na účtovanie podľa §14 ods.9 opatrenia pre podvojné účtovníctvo – pri dlhových cenných papieroch určených na obchodovanie.

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

025 Pestovateľské celky trvalých porastovGarance

29.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na účte 025 – Pestovateľské celky trvalých porastov sa účtujú bez ohľadu na cenu pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky. Keďže trvalé celky porastov súvisia s pozemkom, postupy účtovania ich nevymedzujú ale odvolávajú sa zákon…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

521 - Mzdové nákladyGarance

29.3.2023, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na tomto účtu se zachycují veškeré pracovněprávní nároky zaměstnanců z pracovního poměru nebo z dohod konaných mimo pracovní poměr. Mzdy se účtují zásadně v hrubých částkách, do kterých musí být zahrnuta také naturální mzda, je-li součástí mzdy. Nepeněžní…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

525 Ostatné sociálne poistenieGarance

28.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na ťarchu tohto účtu účtuje účtovná jednotka ako zamestnávateľ doplnkové dôchodkové poistenie za zamestnancov, spoločníkov a členov družstva. Výška príspevkov zamestnávateľa , ktorý platí príspevky za svojich zamestnancov - účastníkov - je súčasťou…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

345 Ostatné dane a poplatkyGarance

28.3.2023, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 345 sa v účtovníctve používa v súvislosti s účtovaním spotrebných daní, daní za ubytovanie, rôznych poplatkov obciam a ostatných daňových záväzkov, na ktoré nie je možné použiť ostatné účty z účtovnej osnovy. Spotrebné dane patria medzi nepriame dane a na…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

513 - Náklady na reprezentaciGarance

28.3.2023, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na tomto účtu se zachycují výdaje na reprezentaci, kterými jsou zejména výdaje na pohoštění, občerstvení a dary; za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen jménem nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

413 Ostatné kapitálové fondyGarance

27.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ostatné kapitálové fondy sú definované v postupoch účtovania pre podnikateľov a opatrení k účtovnej závierke podnikateľov (ďalej len „Postupy účtovania”) ako fondy, ktoré sa účtujú na účte 413 a na ktorých sa účtujú ostatné peňažné kapitálové vklady aj…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

563 Kurzové stratyGarance

27.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Spoločnosť vykazuje záväzok z titulu nákupu stroja k 31. 12. 2022 vo výške 100 000 CZK. Pri prijatí faktúry 1. 11. 2022 bol použitý kurz na prepočet 25,514 CZK/€. K 31. 12. 2022 bol kurz ECB vo výške 25,408…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

522 Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnostiGarance

27.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

512 - CestovnéGarance

27.3.2023, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na tomto účtu se zachycují všechny náhrady související s pracovními cestami v tuzemsku i v zahraničí – jízdné všemi druhy dopravních prostředků, použití osobního automobilu, stravné, náklady na ubytování, vedlejší náklady, kapesné…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

414 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkovGarance

24.3.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na uvedenom účte sa účtuje oceňovací rozdiel z precenenia majetku a záväzkov podľa §14 a §16 postupov účtovania.

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

343 Daň z pridanej hodnotyGarance

24.3.2023, Ing. Miroslava Muchová, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z pridanej hodnoty je jednou z najdôležitejších nepriamych daní daňového systému SR, zároveň je to tá najzložitejšia daň. Platia ju všetci vo väčšine nakupovaného tovaru, odvádzať ju však musia len platitelia s prideleným IČ DPH. Daň z pridanej hodnoty sa…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021
Přístupné pro: Slovensko | Super

501 - Spotřeba materiálu (při způsobu účtování A, B)Garance

24.3.2023, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na tomto účtu se účtuje v závislosti na zvoleném způsobu účtování o zásobách.

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

527 - Zákonné sociální nákladyGarance

24.3.2023, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet používají účetní jednotky, které hradí zaměstnancům další náklady na zlepšení pracovních a sociálních podmínek, které jsou daňově uznatelným nákladem z hlediska daně z příjmů v plné výši nebo v rámci limitu stanoveného ZDP či dalšími právními…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

342 Ostatné priame daneGarance

23.3.2023, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na účet 342 Ostatné priame dane sa účtujú dane zo závislej činnosti podľa § 52 ods.3 postupov účtovania. Povinnosť odvádzať daň zo závislej činnosti má každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá vypláca príjmy zo závislej činnosti. Za príjmy zo závislej…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

259 Obstaranie krátkodobého finančného majetkuGarance

23.3.2023, Ing. Eva Mihalíková, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Krátkodobý finančný majetok je likvidný, bezprostredne obchodovateľný majetok, u ktorého predpokladaná držba je najviac jeden rok odo dňa uskutočnenia účtovného prípadu.

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

316 Čistá hodnota zákazkyGarance

23.3.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cieľom účtovania zákazkovej výroby na rozdiel od účtovania nedokončenej výroby je vykázanie príslušného podielu zisku v jednotlivých účtovných obdobiach už počas trvania zákazkovej výroby.

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

384 - Výnosy příštích obdobíGarance

23.3.2023, Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zachycují se zde příjmy běžného účetního období, jež se týkají výnosů v příštích obdobích, a to konkrétních výnosových účtů v 6. účtové třídě, například nájemné přijaté předem, přijaté předplatné, částky předem přijatých paušálů na zajištění servisních služeb.…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

711 Začiatočný účet nákladov a výnosovGarance

22.3.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účet 711 bol vytvorený z dôvodu prechodu na menu EURO (v roku 2009) pre použitie u účtovných jednotiek, ktorých účtovné obdobie nekončilo k 31. 12. 2008, t. j. mali hospodársky rok (účtovné obdobie začínalo v roku 2008 a končilo v roku…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super

564 Náklady na precenenie cenných papierovGarance

22.3.2023, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Přístupné pro: Slovensko | Super
Nahrávám...
Nahrávám...