dnes je 16.12.2019
Nejnovější

Spojené osoby v daňové problematiceGarance

16.12.2019, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu se přesvědčíte, že problematika týkající se spojených osob ve vazbě na daňové souvislosti je aktuální a často komplikovaná nejen u právnických osob, ale týká se i osob fyzických, a to i těch OSVČ, které neúčtují, ale vedou pouze daňovou evidenci.…

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zůstatky nákladových účtů k 31. 12. 2019 v Kč - vazba na výkaz zisku a ztráty, výkaz zisku a ztráty za rok 2019Garance

16.12.2019, Ing. Dagmar Procházková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zůstatky nákladových účtů k 31. 12. 2019 v Kč Náklady   Výnosy   Provozní činnost   501 - Spotřeba materiálu   15.600.000   601 - Tržby za vlastní výrobky   20.000.000   502 - Spotřeba energie   420.000   602 - Tržby z prodeje služeb   ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Předmět daně silniční - vozidla dočasně vyřazená z evidenceGarance

16.12.2019, Ing. Karel Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

§ 2 odst. 1 ZDSIL - Předmět daně Pokyny Ministerstva financí D-205 a D-241 (do roku 2008) Rozsudek NSS č. j. 7 Afs 64/2008 § 13, § 14 zákona č. 56/2001 Sb. , o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a o změně zákona č. 168/ ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daňové dopady práce z domova

16.12.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Finanční správa nalezla shodu se zástupci Komory daňových poradců ohledně daňových dopadů práce z domova V příspěvku na Koordinační výbor jsou rozlišeny tyto druhy kompenzací: Pokud jde o opotřebení vlastního majetku zaměstnance používaného pro výkon práce, ...

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Vznik a skončení pracovního poměru a postupy zaměstnavatele ve zdravotním pojištěníGarance

15.12.2019, Ing. Antonín Daněk, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Jak se přihlašují (a odhlašují) zaměstnanci ke zdravotní pojišťovně u pracovní smlouvy a u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr? Může být dnem nástupu do zaměstnání i den pracovního klidu? Musíme oznamovat zdravotní pojišťovně ...

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Darování plazmy z pohledu posuzování překážek v práci na straně zaměstnanceGarance

15.12.2019, Mgr. Jan Vácha, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Dovoluji si Vás požádat o výklad zákona týkající se darování plazmy za úplatu. V naší společnosti dochází k situacím, že zaměstnanci dochází na odběr plazmy za úplatu každých 14 dnů a požadují volno s náhradou mzdy (pomineme-li povinnost ...

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Pracovnělékařské prohlídky z pohledu cestovních náhradGarance

14.12.2019, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotaz Náš pracovní lékař nám vypověděl smlouvu a do doby, než seženeme jiného stálého pracovního lékaře, nám prováděli pracovní prohlídky jiní pracovní lékaři, ale kteří nemají ordinaci v místě, kde je firma. Zaměstnanci museli jezdit do ...

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve výdajích podnikatelůGarance

13.12.2019, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Postavení BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále také jen BOZP) je neoddělitelnou součástí pracovního práva, neboť jejím základním cílem je ochrana zaměstnanců v pracovním procesu, ochrana ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zavedení eNeschopenek od 1. 1. 2020Garance

13.12.2019, JUDr. Jan Přib, Zdroj: Verlag Dashöfer

V nemocenském pojištění dochází od 1. ledna 2020 k zavedení elektronického procesu uznávání dočasné pracovní neschopnosti, a to tzv. elektronické neschopenky (zkráceně eNeschopenky). Tato elektronizace nastává na základě změn, které přinesly zákon č. 259/2017…

Přístupné pro: Práce a mzdy | Super

DUZP u kreditu v elektronické peněženceGarance

13.12.2019, Ing. Zdeněk Kuneš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kdy mohu uplatnit odpočet DPH u faktury od firmy poskytující on-line služby, je-li vyfakturováno navýšení kreditu v peněžence základ daně 10 000 Kč + DPH 2 100 Kč a není uvedeno datum uskutečnitelného plnění?

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
více článků
Nejčtenější

Datum uskutečnění zdanitelného plnění a vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí službyArchiv

22.2.2018, Ing. Olga Hochmannová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plátce DPH dodal zboží, které bylo objednáno konkrétně dle katalogu zboží za 100 000 Kč dne 5. července. Při dodání vyúčtoval zálohu ve výši 40 000 Kč, kterou mu odběratel uhradil 27. června. Kdy má povinnost přiznat DPH?

Dostupné v časových verzích: 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zůstatková cena dlouhodobého majetkuGarance

9.1.2018, Ing. Otakar Machala, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující rozbor je věnován daňovým aspektům zůstatkové ceny dlouhodobého majetku. Úvod Vstupní cena hmotného majetku a nehmotného majetku vymezeného zákonem o daních z příjmů (dále „ZDP”) neovlivní daňové náklady při pořízení, ale až ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Režim přenesení daňové povinnosti v tuzemskuGarance

26.4.2019, Ing. Miroslava Nováková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Režim přenesení daňové povinnosti je založen na principu, že v případě poskytnutí plnění plátcem jinému plátci daň z přidané hodnoty nepřiznává osoba, která plnění poskytla, ale příjemce daného plnění. Funguje to obdobně jako při pořízení zboží z jiného…

Dostupné v časových verzích: 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Oblečení v nákladech firmyGarance

31.10.2016, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto textu se budeme blíže zabývat otázkou daňové uznatelnosti nákladů spojených s pořízením a údržbou pracovního oblečení, a to jak u zaměstnanců, tak u podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných).

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daňové odpisy hmotného majetkuGarance

21.8.2019, Ing. Blanka Jindrová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ZDP se odpisy počítají jednou ze 4 metod: odpisy rovnoměrné (lineární), odpisy zrychlené (degresivní), odpisy tzv. „rovnoměrné časové” nebo výkonové u konkrétně vymezeného majetku, odpisy hmotného majetku využívaného k výrobě ...

Dostupné v časových verzích: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 320/2019 Sb. aktualizace Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků (vyšlo dne: 4.12.2019 v částce č. 136)
  • 321/2019 Sb. o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů nařízení o úpravě náhrady (vyšlo dne: 6.12.2019 v částce č. 137)
  • 322/2019 Sb. novela nař. vl. č. 59/2015 Sb. (vyšlo dne: 6.12.2019 v částce č. 137)
  • 323/2019 Sb. novela vyhl. č. 245/2002 Sb. (vyšlo dne: 6.12.2019 v částce č. 137)
  • 324/2019 Sb. novela vyhl. č. 245/2016 Sb. (vyšlo dne: 10.12.2019 v částce č. 138)
  • 325/2019 Sb. novela vyhl. č. 346/2013 Sb. (vyšlo dne: 10.12.2019 v částce č. 138)
  • 326/2019 Sb. novela vyhl. č. 426/2013 Sb. (vyšlo dne: 10.12.2019 v částce č. 138)
  • 327/2019 Sb. novela vyhl. č. 424/2017 Sb. (vyšlo dne: 10.12.2019 v částce č. 138)
  • 328/2019 Sb. o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí (vyšlo dne: 10.12.2019 v částce č. 138)
  • 329/2019 Sb. o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb (vyšlo dne: 10.12.2019 v částce č. 139)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Elektronický svět účetních a daňařů

16.1.2020, Praha, MVDr. Milan Vodička

Posluchači se seznámí s hlavními trendy vývoje digitalizace státní správy (eGovernment) a s novinkami v oblasti elektronizace daní a účetnictví. Budeme se zabývat se otázkami, jak lze elektronicky komunikovat se správcem daně a dalšími orgány veřejné moci, ale i v soukromoprávním styku. Náplní budou dále požadavky na elektronické písemnosti a doklady (účetní, daňové), jejich vystavování, zpracování a ukládání, zmíněny budou aktuální otázky zachování věrnosti, spolehlivosti a průkaznosti digitálních písemností, ale také rizika vyplývající z používání informačních technologií.

Účetní a daňové doklady - fakturace 2019

14.2.2020, Praha, Tomáš Líbal

Praktický průvodce změnami při vystavování, zpracování a úschově daňových dokladů u DPH.

Specialista na účetnictví - 1. stupně

24.2. – 27.2.2020, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Začínajícím účetním pomůžeme zvládnout základní problematiku účetnictví. Vícedenní seminář zachycuje komplexní přehled vedení účetnictví. Informuje o základních povinnostech účetních jednotek, o vedení účetní agendy, o soustavě metodických prvků a postupů, mezi něž například patří bilanční princip, podvojnost účetních zápisů, souvztažnost účtů, účet a soustava účtů, účetní dokumentace, oceňování a inventarizace majetku. Dále se zaměříme na účtování jednotlivých druhů majetku, závazků, pohledávek, kurzových rozdílů, mezd, DPH a jiných daní. Ke snadnému pochopení dané problematiky jsou ke každé oblasti přidány příklady z praxe.

Mzdový specialista

1.4. – 23.4.2020, Praha, Ing. Ivana Zatloukalová

Cílem Akademie Mzdový specialista je připravit účastníky formou prezenčního studia i samostatné přípravy ke zvládání samostatného vedení mzdové agendy v celé její šíři, tj. od přijetí zaměstnance, po vedení agendy v průběhu roku, na konci roku a při odchodu zaměstnance. Kombinovaná forma prezenčního a domácího studia ve vícedenním semináři poskytne solidní základ pro samostatné vedení mzdové agendy.

Daňový kalendář
prosinec 2019
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
 
Nejbližší daňová povinnost
17.12.2019 - podání výkazu Intrastat elektronicky více k tomuto tématu
DU profi LIVE
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
17.12.2019 - podání výkazu Intrastat elektronicky více k tomuto tématu
Kurzy měn 13.12.2019
 1 EUR25,51 CZK (-0)
 1 USD22,83 CZK (-0,08)
 1 GBP30,55 CZK (+0,37)
 100 RUB36,45 CZK (+0,05)
 100 JPY20,84 CZK (-0,26)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní

Rychlé seznámení s on-line knihovnou DU profi 

Praktické informace

Hledání problematiky - dle typu informace 

Hledání problematiky  - zadáním slov do hledacího řádku 

Hledání problematiky - dle tématu

Práce s filtry 

Právní předpisy 

Ukládání dokumentů do oblíbených 

OČEKÁVANÉ ZMĚNY ZÁKONŮ

Daně a účetnictví 

Právo

Zdravotní a sociální pojištění

Předpověď počasí