dnes je 5.10.2022

Zůstatková cenaGarance

4.10.2022, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poplatníci daně z příjmů se nejvíce zajímají u daňově odpisovaného hmotného majetku o optimalizaci výše odpisů (viz komplex článků k odpisování a  technickému zhodnocení ), která vychází ze správně stanovené  vstupní ceny . Neméně důležitá je však také…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Vstupní cenaGarance

30.9.2022, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pro většinu poplatníků daně z příjmů představuje významnou nákladovou položku částka daňových odpisů, která se zjistí ze správně stanovené vstupní ceny, které se věnuje tento článek.…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Územní působnost zákona o DPHGarance

15.9.2022, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Územní působnost ZDPH je řešena v § 3 ZDPH a odpovídající ustanovení Směrnice najdeme v článcích 5–8. Vymezení územní působnosti je důležité z mnoha důvodů. Plátce musí znát přesný rozsah území, které je pro účely ZDPH považováno za území Evropského…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Elektronické služby, telekomunikace, rozhlasové a televizní vysíláníGarance

13.9.2022, Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při určování místa plnění u vybraných služeb, kterými v tomto textu rozumíme telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby, je potřeba vzít v úvahu následující kritéria:Je příjemcem služby  osoba povinná k…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Sazby DPH ve stavebnictvíGarance

8.9.2022, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uplatňování daně z přidané hodnoty ve stavebnictví vychází z požadavků evropských předpisů. Sníženou sazbu při výstavbě nebo dodání staveb lze uplatnit jenom u sociální výstavby, u technického zhodnocení a oprav ji lze aplikovat rovněž u dokončených staveb pro…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Přeměny obchodních korporací z pohledu daně z příjmů právnických osobGarance

6.9.2022, Ing. Josef Medek, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku bude vysvětleno, co jsou to přeměny společností a jaké jsou jejich dopady z pohledu daně z příjmů právnických osob. Vzhledem k tomu, že budou rozebrány daňové souvislosti z pohledu daně z příjmů právnických osob, také se dotkneme oblasti…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daňové subjekty a jejich role v DPHGarance

30.8.2022, Ing. Lydie Musilová, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Klasifikace osob v zákoně o DPH určuje rozsah jejich práv a povinností pro účely DPH. Orientace v pojmosloví a rozdělení osob v zákoně o DPH znamená znalost těchto práv a povinností a snižuje riziko chyby. Daňovým subjektem se podle § 20 DŘ rozumí poplatník,…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Pořízení dlouhodobého hmotného majetkuGarance

25.8.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak napovídá sám název tohoto textu, budeme se zabývat daňovou uznatelností částek vynaložených na pořízení dlouhodobého hmotného majetku (poznámka: nehmotný majetek je řešen v článku  Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku ). V souvislosti s pořízením…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetkuGarance

25.8.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak napovídá sám název tohoto textu, budeme se zabývat daňovou uznatelností částek vynaložených na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku. Čtenář jistě může namítat, že jeho pořizovací cenu lze do nákladů uplatnit až prostřednictvím odpisů. S tím lze…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zvýhodnění věřitele - definiceGarance

25.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýhodnění věřitele je trestným činem, jehož se může dopustit dlužník neschopný plnit své splatné dluhy tím, že místo uspokojení jednoho věřitele zvýhodní věřitele…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Dočasné přidělení pracovní síly a DPHGarance

25.8.2022, Ing. Jana Kolářová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Od roku 2012 je do zákoníku práce vloženo ustanovení § 43a, podle kterého lze sjednat dočasné přidělení zaměstnance k jinému (tzv. ekonomickému) zaměstnavateli. Ve smyslu uvedeného ustanovení mohou zaměstnavatel a osoba, ke které je zaměstnanec dočasně…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Technické zhodnoceníGarance

24.8.2022, Ing. Martin Děrgel, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pojem „technické zhodnocení” (dále TZ) je čistě daňový, účelově zavedený termín, který nenajdeme v právní normě upravující soukromoprávní vztahy (jako je občanský zákoník). Nejedná se ani o věc, o právo ani o jinou majetkovou hodnotu, také to pochopitelně není…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zisk před úroky a zdaněním (EBIT - Earnings before Interests and Taxes) - definiceGarance

24.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zisk před úroky a zdaněním (EBIT – Earnings before Interests and Taxes) je zisk obchodní korporace před kalkulací splatné a odložené daně, který abstrahuje od nákladových úroků. Ve finanční praxi se často používá provozní zisk obchodní korporace.…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zisk hrubý (EBT - Earnings before Taxes) - definiceGarance

23.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zisk hrubý (EBT – Earnings before Taxes) je zisk obchodní korporace před kalkulací splatné a odložené daně.

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Účetnictví - možnosti daňové optimalizaceGarance

23.8.2022, Ing. Ivana Pilařová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedním ze základních daňových pravidel je návaznost základu daně na účetní výsledek hospodaření. Toto pravidlo je stanoveno v § 23 odst. 10 ZDP, kde je uvedeno, že pro zjištění základu daně se vychází z účetnictví (vedeného v souladu se zákonem o účetnictví),…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zisk čistý (EAT - Earnings after Taxes) - definiceGarance

22.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zisk čistý (EAT – Earnings after Taxes) je disponibilní zisk, tedy zisk po zdanění.

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Dluh (Cizí zdroj) - definiceGarance

20.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dluh (Cizí zdroj) – jedná se o současnou povinnost obchodní korporace, která vznikla na základě minulých událostí. Vypořádání této povinnosti bude mít za následek odtok podnikových prostředků. Mezi dluhy řadíme rovněž…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zánik obchodní korporace - definiceGarance

19.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zánik obchodní korporace je okamžik, kdy dochází k výmazu obchodní korporace z veřejného rejstříku.

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zatímní list - definiceGarance

18.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zatímní list je cenný papír na řad, který akciová společnost vydá upisovateli, který nesplatil celý emisní kurs upsané akcie před zápisem do veřejného rejstříku. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upsaných akcií v době určené stanovami, nejpozději…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zánik obchodní korporace s likvidacíGarance

17.8.2022, Ing. Pavla Strakošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zakladatelský projekt - definiceGarance

17.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zakladatelský projekt – tento komplexně řeší, co se bude vyrábět, jak a na jakém zařízení se bude vyrábět a dále reálnost a dostupnost všech potřebných zdrojů. Obsahuje vymezení základních cílů podnikání, specifikaci trhu, na nějž obchodní korporace vstupuje,…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Rezerva na restrukturalizaciGarance

16.8.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Výsledek hospodaření - definiceGarance

16.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výsledek hospodaření – jedná se o rozdíl mezi výnosy a náklady v akruálním účetnictví, resp. příjmy a výdaji v jednoduchém účetnictví. Je-li tento rozdíl kladný, potom obchodní korporace realizovala zisk; je-li záporný, potom obchodní korporace realizovala…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Abeceda daňových nákladůGarance

16.8.2022, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku Vám nabízíme v abecedním pořadí přehled vybraných položek, které posuzujeme, jestli jsou nebo nejsou daňovým nákladem. Nebo se jedná o pojmy běžně používané při testování nákladů, dále je nazýváme jako kategorie. Doplňujeme, že jsme pod písmeno…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Rezerva na opravy hmotného majetkuGarance

15.8.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

V současné době upravuje způsob tvorby a výši rezerv, které jsou nákladem vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů u poplatníků daní z příjmů, uvedený zákon o rezervách pro zjištění základu daně z…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Výroční zpráva - definiceGarance

15.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výroční zpráva – tato by měla uceleně, vyváženě a komplexně informovat o vývoji výkonnosti obchodní korporace, jejích činnostech a stávajícím hospodářském postavení. Obchodní korporace, které jsou povinny nechat si ověřit účetní závěrku auditorem, ji vyhotovují…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Výrobní kapacita - definiceGarance

14.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výrobní kapacita určuje maximální množství výrobků, které obchodní korporace může vyrobit za optimálních podmínek. Využití výrobní kapacity lze sledovat zvlášť časové (extensivní) a zvlášť výkonové…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Výnosová míra akcie - definiceGarance

13.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výnosová míra akcie – jedná se o součet dividendové a kapitálové výnosnosti.

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Stálá provozovna z hlediska daňovéhoGarance

12.8.2022, Ing. Otakar Machala, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při vymezení a popsání tohoto tématu a daňových nákladů k němu se vážících je třeba zařadit si pojem stálá provozovna v rámci daňové soustavy a podnikání vůbec, aby se nezaměňoval např. s pojmem provozovna podle živnostenského zákona nebo dle zákona o DPH.…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelůGarance

12.8.2022, Ing. Michala Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Tato rezerva je daňově uznatelná pouze pro nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů uvedených na trh do dne 1. ledna 2013.Zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.), přijal s účinností od 1. 1. 2013 úpravu uvedenou v § 37p – Financování nakládání s elektroodpadem…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Výnosová křivka: teorie preferovaných tržních segmentů - definiceGarance

12.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výnosová křivka: teorie preferovaných tržních segmentů – teorie vysvětluje pozitivní sklon výnosové křivky tím, že různí investoři preferují rozdílné doby splatnosti, většina z nich pak obvykle kratší doby. Vyšší poptávka po krátkodobých dluhopisech tak má za…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Rezerva na daň z příjmůGarance

11.8.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rezerva na daň z příjmů se vykazuje v případě, kdy okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku řádného vyčíslení daně a zaúčtuje se ve výši předpokládané…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Výnosová křivka: teorie preference likvidity - definiceGarance

11.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výnosová křivka: teorie preference likvidity – dlouhodobé dluhopisy jsou spojeny s vyšším rizikem pro investora, a tudíž by investor měl být odměněn vyšším výnosem z těchto dluhopisů.

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daň jako daňový nákladGarance

11.8.2022, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Navazujeme na výklad v obecném textu  Daňově uznané náklady  a v tomto článku se zaměříme na složitější problematiku, kterou je posuzování daně, jestli může být daňově účinnou…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

RezervyGarance

10.8.2022, Ing. Michal Šindelář, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Rezervy jsou jedním ze základních nástrojů zásady opatrnosti v pasivech rozvahy. Zásada opatrnosti je definována v zákoně o účetnictví následovně:

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Výnosová křivka: čistá teorie očekávání - definiceGarance

10.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výnosová křivka: čistá teorie očekávání – spotová (aktuální) výnosová křivka plně odráží tržní očekávání ohledně budoucího vývoje sazeb po celé délce výnosové křivky. Rostoucí křivka naznačuje růst sazeb do budoucna, klesající naopak determinuje pokles…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Příslušenství DHMGarance

9.8.2022, RNDr. Ivan Brychta, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příslušenstvím věci ve smyslu občanského zákoníku je vedlejší věc vlastníka u věci hlavní, je-li účelem této vedlejší věci, aby se jí trvale užívalo společně s hlavní věcí v rámci jejich hospodářského určení. Součást věci je vymezena jako vše, co k věci podle…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Výnosová křivka - definiceGarance

9.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výnosová křivka je graficky vyjádřená časová struktura sazeb dluhopisů podle jejich splatnosti. Jedná se o závislost výnosu do doby splatnosti na době do splatnosti dluhopisu. V praxi se lze nejčastěji setkat s výnosovými křivkami na bázi státních dluhopisů.…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daň silničníGarance

9.8.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základní normou je zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, který byl od své účinnosti již několikrát novelizován.

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Daň silničníGarance

8.8.2022, Jaroslava Pfeilerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Silniční daň je přímá majetková daň, její výnosy jsou na rozdíl od daně z příjmů nebo daně z přidané hodnoty malé (tvoří cca jedno procento příjmů státního rozpočtu) a z toho důvodu lze tuto daň označit za doplňkovou. V minulosti byla předmětem diskuze i…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Výnosnost kapitálová - definiceGarance

8.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výnosnost kapitálová je poměrem mezi ziskem z prodeje akcie oproti pořizovací ceně akcie.

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Výnosnost dividendová - definiceGarance

7.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výnosnost dividendová je poměrem podílu na zisku oproti pořizovací ceně akcií.

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Výnos - definiceGarance

6.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výnos – jedná se o zvýšení ekonomického prospěchu, které se projeví buď zvýšením aktiv, nebo eventuálně snížením dluhů. Konečným důsledkem je pak zvýšení vlastního kapitálu jinak než formou vkladů do kapitálu učiněných…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Dary, darováníGarance

5.8.2022, Ing. Vlasta Martišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V souvislosti se zrušením daně dědické a darovací se příjmy získané v souvislosti s děděním nebo darováním dostaly do režimu zákona o daních z příjmů. Příjmy získané v souvislosti s děděním nebo darováním se zdaňují v režimu zákona o daních…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Výkaz zisku a ztráty - definiceGarance

5.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výkaz zisku a ztráty – tokový účetní výkaz sledující náklady a výnosy obchodní korporace. Tyto samostatně vykazujeme za oblast provozní a finanční.

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Vnitřní výnosové procento - definiceGarance

4.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnitřní výnosové procento je taková míra výnosnosti, při níž je čistá současná hodnota investičního projektu rovna nule. Jinými slovy diskontované peněžní příjmy jsou stejné jako diskontované kapitálové výdaje, které s realizací projektu souvisí. Metodu…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Zvláštní způsob zajištění DPHGarance

4.8.2022, Mgr. Radmila Kulková, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

Více než deset let lze podle zákona o dani z přidané hodnoty uplatňovat specifický daňový institut, tzv. zvláštní způsob zajištění DPH, tj. ustanovení § 109a ZDPH, který nabízí odběratelům v obchodních vztazích možnost vyhnout se případnému riziku ručení za…

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Vlastní náklady - definiceGarance

3.8.2022, prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastní náklady jsou veškeré přímé náklady vynaložené na výrobu či jinou činnost, a dále část nepřímých nákladů, která je s danou výrobou či jinou činností spojená. Tuto oceňovací bázi aplikujeme na zásoby vlastní výroby, a to včetně příchovků zvířat a dále…

Přístupné pro: Registrovaní | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Převodní (transferové) ceny a související cena obvykláGarance

3.8.2022, Ing. Jan Ambrož, Zdroj: Verlag Dashöfer

V tomto článku rozebíráme aktuální problematiku použití správných hodnot (cen) ve vztazích mezi  spojenými osobami . V titulku jsme použili běžně používaný pojem cena obvyklá, neboť si téma rozebereme nejvíce právě z pohledu, jak určit základ…

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Svěřenský fondGarance

2.8.2022, Ing. Vlasta Martišková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super
Nahrávám...
Nahrávám...