dnes je 5.10.2022

Senát posvětil novelu, která rodinám zpřístupní dětské skupiny

26.8.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Rodiče malých dětí do tří let budou mít možnost využít dostupných služeb dětských skupin. Senátoři totiž schválili novelu zákona, která zajišťuje na jedné straně stabilní a předvídatelné financování pro samotné dětské skupiny, ale na druhé straně obsahuje i…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Dar manželce v době rozvodového řízeníArchiv

14.7.2020, Ing. Milena Grygarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Manželé jsou v rozvodovém řízení a manžel chce darovat manželce dům. Bude manželka z tohoto daru (domu) platit daň, když jsou v rozvodovém řízení?

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 709Garance

27.4.2017, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 921Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verzích: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 696 - Vzájemné zastupování manželůGarance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Červená, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedná se o základní právo manžela zastupovat ve výlučných záležitostech druhého manžela, tzv. zástupčí právo, které bylo obsaženo rovněž v předchozí právní úpravě. Manžel nejedná za sebe, ale zastupuje druhého manžela.    Je zřejmé, že v běžných,…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 665Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázku prohlášení snoubenců, jež předchází samotnému sňatečnému projevu vůle v rámci sňatečného obřadu, upravuje toto ustanovení. Tuto problematiku dosud upravoval § 6 ZoR.    Před samotným sňatečným projevem vůle snoubenců v rámci sňatečného…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 767Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Toto ustanovení dopadá na případy, kdy se rodinná domácnost manželů nachází v domě či bytě, k němuž svědčí jednomu z manželů výhradní právo jiného charakteru, než je právo závazkové, a druhý manžel má v domě či bytě pouze odvozené…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 701Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení vychází ze zásady, že životní úroveň členů rodiny musí být v zásadě srovnatelná. Na zisku z rodinného závodu, na věcech nabytých z tohoto zisku a přírůstcích závodu se však členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 699Garance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Červená, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě trvalého opuštění rodinné domácnosti jedním z manželů, tedy pokud tento opustí rodinnou domácnost v úmyslu trvalém a odmítá se již vrátit, může se tento manžel domáhat, aby mu z obvyklého vybavení domácnosti bylo vydáno to, co patří…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 703Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přenést účast rodinného příslušníka na provozu rodinného závodu na třetí osobu není možné, neboť účast člena rodiny na provozu závodu má ryze osobní povahu. Přenos účastenství je možný opět pouze v rámci rodiny, přičemž okruh osob, na něž může…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 693 - Obstarávání záležitostí rodinyGarance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Červená, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 693 NOZ uvádí, že záležitosti rodiny obstarávají manželé společně, nebo je obstarává jeden z nich. Manželé tedy nemusejí a ani nemohou vykonávat všechna právní jednání spojená se záležitostmi rodiny společně, každý manžel může jednat…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 769Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobně jako v předchozím paragrafu i toto ustanovení upravuje situaci, jejíž podstatou je neshoda rozvedených manželů o tom, který z nich bude po rozvodu bydlet v bytě nebo domě, ve kterém se nacházela jejich rodinná domácnost. Oproti …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 722Garance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Vymezení pravidel pro smluvní modifikaci správy společného jmění manželů je v právní úpravě novinkou, neboť dosud bylo sice možné takovou smlouvu uzavřít, zákon však její obsah neupravoval a nebyla ani řešena dostatečně ochrana…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 707Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rodinný závod může vzniknout i bez výslovného ujednání členů rodiny, a to faktickým výkonem. Takové rodinné závody se řídí především zvyklostmi a praxí v ní zavedenými, pokud ovšem tyto zvyklosti či praxe neodporují ustanovením § 700 až § 706…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 713Garance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení o správě společného jmění manželů jsou převzata ze stávající právní úpravy. Obsahují pouze určitá upřesnění ohledně nakládání se společným jměním manželů, jejich původní význam ovšem zůstává zachován.    K odst. 1    Citované…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 708Garance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Pod pojem manželské majetkové právo řadí zákon právní úpravu společného jmění manželů. Úpravu majetkových vztahů mezi manželi nalezneme též na jiných místech nového občanského zákoníku. Jedná se o další majetkové záležitosti manželů, …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 716Garance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Manželé si mohou kdykoliv v průběhu manželství ujednat jiný majetkový režim, než který pro ně vyplývá ze zákona. Odlišný majetkový režim jsou oprávněni si pro dobu po uzavření manželství dohodnout též muž a žena, kteří do manželství…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 656Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení upravuje vznik manželství, sňatek a tzv. sňatečný proces.    NOZ v odst. 1 tohoto ustanovení zakotvuje výraz snoubenci, který je v dalších ustanoveních NOZ používán. Tento pojem užíval i zákon o rodině.    K uzavření, respektive vzniku …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 658Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ačkoliv se při přípravě NOZ počítalo s tím, že nová právní úprava bude propříště statusové a jiné právní důsledky v rovině soukromoprávní i veřejnoprávní spojovat pouze s občanským sňatkem, NOZ počítá i nadále se sňatkem občanským i církevním, …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 666Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak vyplývá z ustanovení § 657 NOZ, i nadále počítá NOZ jak se sňatkem občanským, tak i církevním, přičemž oba druhy sňatků staví na roveň a s oběma spojuje i nadále statusové účinky.    Státní dozor nad zákonností církevních sňatků je i nadále…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 761Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Dohoda o výživném    Dané ustanovení předpokládá, že na rozsahu a způsobu plnění vyživovací povinnosti se rozvedení manželé v prvé řadě dohodnou. Pro tuto dohodu zákon nestanoví povinně písemnou formu, tudíž může být sjednána…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 726Garance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Citované ustanovení navazuje na výše uvedené ustanovení § 725 NOZ. Obsahuje výčet možností, jak může soud postupovat pro případ, že svým dřívějším rozhodnutím založil soudní režim společného jmění manželů. V případě, že…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 910Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Obecně k vyživovací povinnosti]    Dosavadní právní úprava    Dosavadní právní úprava výživného a vyživovací povinnosti byla obsažena v ustanovení § 85 a násl. ZoR. Od 1. ledna 2014 v souvislosti s nabytím účinností NOZ doznala právní úprava…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 912Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení bezprostředně navazuje na § 911 NOZ, který jako základní předpoklad pro přiznání výživného stanoví neschopnost oprávněné osoby se sama živit. Zákonodárce se rozhodl výslovně regulovat, že neschopnost sám se živit může…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 922Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Právo na výživné může být zásadně přiznáno jen pro futuro, a to ode dne zahájení soudního řízení. Tím však není vyloučeno, aby navrhovatel v návrhu na zahájení řízení uvedl, že výživné požaduje ode dne pozdějšího, například až…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 913Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Základní kritéria pro určení rozsahu výživného    NOZ vymezuje tři základní hlediska, podle kterých se určí výše výživného. Jsou jimi za prvé odůvodněné potřeby oprávněného, za druhé majetkové poměry oprávněného a za třetí schopnosti,…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 923Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Při rozhodování o výživném vychází soud ze stavu, který existuje v době vyhlášení rozhodnutí. To však neznamená, že tento stav bude v budoucnu trvalý a že nedojde k jeho změně. Naopak je zcela běžné, že poměry oprávněné i…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 773Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Stupeň příbuzenství]    Komentovaná ustanovení se zabývají pojmem příbuzenství, přičemž tento pojem definují jako vztah osob založený buď:  na pokrevním poutu; jedná se o případ, kdy dvě osoby mají nějakého společného předka, nebona osvojení;…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 673Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 673 NOZ upravuje jednu ze zákonných překážek uzavření manželství ve smyslu § 671 NOZ, a to konkrétně překážku omezení svéprávnosti.    Dosavadní právní úprava uzavření manželství ve vztahu k duševní poruše byla v ustanovení …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 655Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Manželství, jeho vznik, zánik, neplatnost, jakož i tzv. zdánlivé manželství a dále i vztahy mezi manžely upravoval doposud zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině. Právní úprava manželství podle NOZ přináší několik změn.    Nově jsou tedy otázky…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 742Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Toto ustanovení obsahuje pravidla, na jejichž základě společné jmění vypořádá soud v případě, že některý z manželů podá ve lhůtě tří let ode dne zrušení, zániku či zúžení společného jmění žalobu o vypořádání k soudu.    Výchozí…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 705Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účastenství na rodinném závodu může zaniknout:  smrtí člena rodiny – blíže § 704 NOZ,v případě, kdy člen rodiny přestanevykonávat práci pro rodinu nebo v rodinném závodě – musí se jednat o dobrovolné opuštění od práce pro rodinný závod,v…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 697 - Výživné mezi manželyGarance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Červená, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení rozvíjí obecné zásady práv a povinností mezi manželi, a to zejména zásadu rovnosti mezi mužem a ženou v manželství a povinnost vzájemně se podporovat, pomáhat si a být si oporou, pokud je jeden z manželů v jakékoliv nouzi.    Základním…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 671 - Způsobilost uzavřít manželstvíGarance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Způsobilost uzavřít manželství    Ustanovení obdobné § 671 NOZ jsme dosud v zákoně o rodině neregistrovali. Podle důvodové zprávy bylo ustanovení tohoto znění zařazeno s úmyslem, aby ,, další zákonný text byl srozumitelnější“.    Komentované…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 694Garance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Červená, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 694 NOZ rozděluje jednání v záležitostech běžných a v záležitostech podstatných. Podstatné záležitosti jsou všechny ostatní než běžné. Výklad pojmu běžná záležitost však není právním předpisem definován, je však za ni třeba…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 663Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětné ustanovení pojednává o místě uskutečnění sňatku, tj. o tom, na kterém konkrétním místě může být sňatečný obřad konán, a to jak v případě sňatku občanského, tak i církevního. O této problematice dosud pojednával § 4 odst. 4 a § 4a…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 659Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení upravuje průběh samotného sňatečného procesu, který sestává v podstatě ze dvou základních částí. První fází je položení otázky snoubencům osobou jednající za orgán veřejné moci nebo osobou jednající za orgán oprávněné církve, zda spolu …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 698Garance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Červená, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení uvádí obecnou definici obvyklého vybavení rodinné domácnosti, což je soubor věcí movitých, sloužící k běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů, není rozhodné, zda patří jednotlivé věci oběma manželům nebo pouze…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 724Garance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Z dosavadní právní úpravy je převzato oprávnění soudu změnit rozsah společného jmění manželů, jsou-li pro to závažné důvody. Soud byl podle dřívější právní úpravy oprávněn společné jmění manželů zúžit až na věci tvořící obvyklé …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 757Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nesporný rozvod    Komentované ustanovení obsahuje právní úpravu tzv. nesporného rozvodu. Tento typ rozvodu bývá také označovaný jako rozvod smluvený či rozvod dohodou. Je třeba zdůraznit, že přízviska tomuto typu rozvodu dávaná mohou být někdy…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 770Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zatímco předchozí ustanovení stanovící pravidla pro vypořádání bydlení manželů po zániku manželství upravují práva a povinnosti primárně mezi bývalými manželi, ustanovení § 770 NOZ zakládá právo třetí osoby domáhat se vystěhování bývalého…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 763Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení je de facto převzato z úpravy obsažené v ZoR, a to pouze s tím rozdílem, že nově výslovně zohledňuje institut registrovaného partnerství zavedený zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství. Smyslem tohoto ustanovení je…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 739Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Na rozdíl od dosavadní právní úpravy, která stanovila obligatorní písemnou formu dohody o vypořádání společného jmění bez výjimky, je NOZ méně formální a stanoví, že písemnou formu musí mít dohoda o vypořádání společného jmění…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 771Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Příbuzenství]    Komentovaná ustanovení se zabývají pojmem příbuzenství, přičemž tento pojem definují jako vztah osob založený buď:  na pokrevním poutu; jedná se o případ, kdy dvě osoby mají nějakého společného předka, nebona osvojení; jedná se o…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 764Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Režimy majetkového práva manželů    Oproti úpravě v ObčZ doznalo manželské majetkové právo v NOZ řady změn. Základem majetkového práva manželů je i nadále společné jmění manželů. NOZ však rozšiřuje možnosti manželů, jak uspořádat…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 661Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení upravuje otázku příjmení manželů. Dosavadní právní úprava je v této problematice respektována, s tím, že změna nastala pouze v podrobnějším zpracování tzv. připojovaného příjmení, a to i s ohledem na fakt, že je zde patrný jistý…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 670Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

NOZ v § 657 upravuje dva druhy sňatku – občanský a církevní. Snoubenci si často přejí oba obřady. Na tento případ pamatuje právě ustanovení § 670 NOZ.    Ustanovení § 670 NOZ upravuje vzájemný vztah občanského a církevního sňatku. Toto…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 768Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Na rozdíl od ustanovení § 766 a § 767, která se uplatní v případě smrti jednoho z manželů, řeší komentované ustanovení vypořádání otázky bydlení v důsledku rozvodu manželství. Primárním způsobem vypořádání práv …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 914Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Není vyloučena situace, kdy vyživovací povinnost vůči určité osobě bude mít hned několik jejích příbuzných. Naopak s ohledem na ustanovení § 910 odst. 1 NOZ, podle kterého platí, že všichni příbuzní v řadě přímé mají vzájemnou vyživovací …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 687Garance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Červená, Zdroj: Verlag Dashöfer

Díl čtvrtý NOZ se dotýká úpravy osobních a majetkových povinností a práv manželů. V předchozí právní úpravě byla obsažena jednak v občanském zákoníku a taktéž a zejména v zákoně o rodině. Úprava rodinného práva bývá většinou na počátku zákonné…

Přístupné pro: Právo | Super
Nahrávám...
Nahrávám...