dnes je 25.5.2024

Vyšší státní podpora pro individuální spoření na stáří

14.6.2023, Zdroj: Ministerstvo financí

Vláda schválila novelu zákonů v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří s účinností od 1. ledna 2024.

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Senát posvětil novelu, která rodinám zpřístupní dětské skupiny

26.8.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Rodiče malých dětí do tří let budou mít možnost využít dostupných služeb dětských skupin. Senátoři totiž schválili novelu zákona, která zajišťuje na jedné straně stabilní a předvídatelné financování pro samotné dětské skupiny, ale na druhé straně obsahuje i…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Dar manželce v době rozvodového řízeníArchiv

14.7.2020, Ing. Milena Grygarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Manželé jsou v rozvodovém řízení a manžel chce darovat manželce dům. Bude manželka z tohoto daru (domu) platit daň, když jsou v rozvodovém řízení?

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 921Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 709Garance

27.4.2017, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 663Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětné ustanovení pojednává o místě uskutečnění sňatku, tj. o tom, na kterém konkrétním místě může být sňatečný obřad konán, a to jak v případě sňatku občanského, tak i církevního. O této problematice dosud pojednával § 4 odst. 4 a § 4a…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 668Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Státní občan České republiky může uzavřít manželství i mimo území České republiky. (Sňatek mimo území České republiky v případě přímého ohrožení života snoubence upravuje § 667 NOZ.)    Státní občan České republiky může uzavřít manželství v…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 717Garance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Citované ustanovení upravuje jednak okamžik, ke kterému si manželé mohou smluvený režim dohodnout, jednak rozsah, v němž se lze od zákonného režimu společného jmění manželů odchýlit.    Manželé si mohou smluvený režim ujednat…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 696 - Vzájemné zastupování manželůGarance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Červená, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedná se o základní právo manžela zastupovat ve výlučných záležitostech druhého manžela, tzv. zástupčí právo, které bylo obsaženo rovněž v předchozí právní úpravě. Manžel nejedná za sebe, ale zastupuje druhého manžela.    Je zřejmé, že v běžných,…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 765Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oproti předchozímu ustanovení, které se vztahuje na situace, kdy k zániku manželství došlo na základě smrti jednoho z manželů či prohlášením jednoho z manželů za mrtvého, komentovaná ustanovení stručně upravují případ, kdy k zániku manželství…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 661Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení upravuje otázku příjmení manželů. Dosavadní právní úprava je v této problematice respektována, s tím, že změna nastala pouze v podrobnějším zpracování tzv. připojovaného příjmení, a to i s ohledem na fakt, že je zde patrný jistý…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 714Garance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Základem pro správu společného jmění manželů je vzájemná dohoda manželů. Každý z manželů může samostatně spravovat běžné záležitosti rodiny. Svým jednáním přitom opravňuje či zavazuje oba manžele společně a nerozdílně (§ 694…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 705Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účastenství na rodinném závodu může zaniknout:  smrtí člena rodiny – blíže § 704 NOZ,v případě, kdy člen rodiny přestanevykonávat práci pro rodinu nebo v rodinném závodě – musí se jednat o dobrovolné opuštění od práce pro rodinný závod,v…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 701Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení vychází ze zásady, že životní úroveň členů rodiny musí být v zásadě srovnatelná. Na zisku z rodinného závodu, na věcech nabytých z tohoto zisku a přírůstcích závodu se však členové rodiny zúčastnění na provozu rodinného…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 769Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobně jako v předchozím paragrafu i toto ustanovení upravuje situaci, jejíž podstatou je neshoda rozvedených manželů o tom, který z nich bude po rozvodu bydlet v bytě nebo domě, ve kterém se nacházela jejich rodinná domácnost. Oproti …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 758Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Definice odděleného žití manželů    Ustanovení § 687 odst. 2 NOZ mj. stanoví, že manželé jsou povinni spolu žít. Porušení této povinnosti samozřejmě není stíháno žádnou sankcí. Může však mít určité důsledky. Komentované ustanovení zavádí oproti ObčZ…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 918Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup popsaný v komentovaném ustanovení se označuje jako tzv. tezaurace výživného. Umožňuje soudu stanovit, aby v případech hodných zvláštního zřetele uložil rodiči povinnost složit zálohu na výživné splatné v budoucnu. Tuto povinnost lze…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 671 - Způsobilost uzavřít manželstvíGarance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Způsobilost uzavřít manželství    Ustanovení obdobné § 671 NOZ jsme dosud v zákoně o rodině neregistrovali. Podle důvodové zprávy bylo ustanovení tohoto znění zařazeno s úmyslem, aby ,, další zákonný text byl srozumitelnější“.    Komentované…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 713Garance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení o správě společného jmění manželů jsou převzata ze stávající právní úpravy. Obsahují pouze určitá upřesnění ohledně nakládání se společným jměním manželů, jejich původní význam ovšem zůstává zachován.    K odst. 1    Citované…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 923Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Při rozhodování o výživném vychází soud ze stavu, který existuje v době vyhlášení rozhodnutí. To však neznamená, že tento stav bude v budoucnu trvalý a že nedojde k jeho změně. Naopak je zcela běžné, že poměry oprávněné i…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 666Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak vyplývá z ustanovení § 657 NOZ, i nadále počítá NOZ jak se sňatkem občanským, tak i církevním, přičemž oba druhy sňatků staví na roveň a s oběma spojuje i nadále statusové účinky.    Státní dozor nad zákonností církevních sňatků je i nadále…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 922Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Právo na výživné může být zásadně přiznáno jen pro futuro, a to ode dne zahájení soudního řízení. Tím však není vyloučeno, aby navrhovatel v návrhu na zahájení řízení uvedl, že výživné požaduje ode dne pozdějšího, například až…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 911Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení stanoví základní podmínku pro přiznání výživného, kterou je neschopnost oprávněného sám se živit.    Oprávněný    Pojmem oprávněný je myšlen každý, komu ze zákona svědčí právo na výživné, například dítě, rodič, prarodič,…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 711Garance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    S výjimkou vymezení toho, co patří do společného jmění manželů, a zvláštní úpravy pro nakládání s majetkem a závazky ve společném jmění manželů, se právní úprava nakládání se společným jměním manželů řídí obecnými ustanoveními…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 662Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení upravuje otázku příjmení manželů. Dosavadní právní úprava je v této problematice respektována, s tím, že změna nastala pouze v podrobnějším zpracování tzv. připojovaného příjmení, a to i s ohledem na fakt, že je zde patrný jistý…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 917Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobně jako u předchozího ustanovení i zde je obsaženo speciální pravidlo, které se vztahuje pouze 1) na řízení o vyživovací povinnosti rodiče k dítěti a 2) na řízení o vyživovací povinnosti jiného předka k nezletilému dítěti, které nenabylo…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 723Garance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Citované ustanovení obsahuje vymezení rozsahu správy společného jmění manželů. Manžel, který spravuje společné jmění manželů nebo jeho část, smí ve vztahu ke spravovanému majetku vykonávat veškeré hmotněprávní úkony, tj. je…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 726Garance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Citované ustanovení navazuje na výše uvedené ustanovení § 725 NOZ. Obsahuje výčet možností, jak může soud postupovat pro případ, že svým dřívějším rozhodnutím založil soudní režim společného jmění manželů. V případě, že…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 657Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ačkoliv se při přípravě NOZ počítalo s tím, že nová právní úprava bude propříště statusové a jiné právní důsledky v rovině soukromoprávní i veřejnoprávní spojovat pouze s občanským sňatkem, NOZ počítá i nadále se sňatkem občanským i církevním, …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 727Garance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Účelem prvního odstavce je ochrana manžela, který je slabší stranou, a ostatních členů rodiny. Obvyklé vybavení rodinné domácnosti představuje zvláštní soubor majetku, konkrétně movitých věcí. Ustanovení § 698 a § 699 NOZ,…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 768Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Na rozdíl od ustanovení § 766 a § 767, která se uplatní v případě smrti jednoho z manželů, řeší komentované ustanovení vypořádání otázky bydlení v důsledku rozvodu manželství. Primárním způsobem vypořádání práv …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 704Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavním účelem komentovaného ustanovení je zachování provozu rodinného závodu pro ty členy rodiny, kteří se na provozu podílejí, a to jak pro případ smrti některého z členů rodiny, tak i pro případ, kdy dochází ke zcizení závodu nebo…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 766Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Společné nájemní právo manželů    Společný nájem manželů je upraven v ustanovení § 745 NOZ. Podle tohoto ustanovení vzniká společné nájemní právo manželů k domu nebo bytu v okamžiku uzavření manželství, a to za podmínky, že…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 719Garance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Při uzavírání smlouvy o manželském majetkovém režimu je třeba vzít v úvahu schopnost manželů zabezpečovat potřeby rodiny. Obsah smlouvy o manželském majetkovém režimu nesmí některého z manželů natolik znevýhodnit, aby nemohl …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 690 - Uspokojování potřeb rodinyGarance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Červená, Zdroj: Verlag Dashöfer

Uspokojování potřeb rodiny upravuje § 690 NOZ, který stanoví, že každý z manželů přispívá na potřeby života rodiny a potřeby rodinné domácnosti podle svých osobních a majetkových poměrů, schopností a možností tak, aby životní úroveň všech členů…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 772Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Linie přímá, linie vedlejší]    Komentovaná ustanovení se zabývají pojmem příbuzenství, přičemž tento pojem definují jako vztah osob založený buď:  na pokrevním poutu; jedná se o případ, kdy dvě osoby mají nějakého společného předka, nebona…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 756Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příčiny rozvratu manželství    Dané ustanovení stanoví vyšetřovací povinnost soudu, aby zjišťoval nejen existenci rozvratu manželství (tedy existenci jediného zákonného rozvodového důvodu ve smyslu ustanovení § 755 odst. 1 NOZ), ale i jeho příčiny.…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 656Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení upravuje vznik manželství, sňatek a tzv. sňatečný proces.    NOZ v odst. 1 tohoto ustanovení zakotvuje výraz snoubenci, který je v dalších ustanoveních NOZ používán. Tento pojem užíval i zákon o rodině.    K uzavření, respektive vzniku …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 915Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Podle § 913 odst. 1 NOZ jsou pro určení rozsahu výživného na straně oprávněného rozhodné jeho majetkové poměry a dále jeho odůvodněné potřeby. Toto pravidlo platí obecně pro výživné. Ve vztahu k vyživovací povinnosti rodičů vůči…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 684Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení se vztahuje k náležitostem projevu vůle snoubenců o vstupu do manželství, přičemž takové právní jednání musí být zejména svobodné prosté omylu.    NOZ zde nově kumuluje vis a metus, tedy násilí vůči snoubenci a omyl do jediného…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 700Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava rodinného závodu byla inspirována italským Code civil. Jedná se o ustanovení, která řeší případy, kdy fakticky či na základě dohody společně podniká více rodinných příslušníků. Koncepce vychází z úvahy, že takový závod pak slouží…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 729Garance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Režim oddělených jmění znamená, že každý z manželů vlastní svůj majetek a společné jmění manželů vůbec neexistuje.    Režim oddělených jmění může být založen dohodou manželů podle § 716 a násl. NOZ nebo rozhodnutím soudu, kterým bude…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 665Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázku prohlášení snoubenců, jež předchází samotnému sňatečnému projevu vůle v rámci sňatečného obřadu, upravuje toto ustanovení. Tuto problematiku dosud upravoval § 6 ZoR.    Před samotným sňatečným projevem vůle snoubenců v rámci sňatečného…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 718Garance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Citované ustanovení navazuje na stávající právní úpravu. Zakotvuje širokou smluvní volnost manželů či snoubenců upravit si vzájemné majetkové vztahy dle jejich vůle odlišně od zákona. Tato smluvní volnost je omezena pouze…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 755Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Důvod rozvodu    Rozvod manželství je základní způsob, kterým lze zrušit manželství za života obou manželů. Český právní řád zná jediný rozvodový důvod, tím je existence tzv. objektivního kvalifikovaného rozvratu manželství. Tímto…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 702Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodování o závodu    Pro rozhodování o:  použití zisku z rodinného závodu,použití přírůstků rodinného závodu,rozhodnutí týkající se záležitostí mimo obvyklé hospodaření,rozhodnutí týkající se základních zásad závodního provozu,rozhodnutí o zastavení…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 920 - Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matceGarance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Obecně k výživnému neprovdané matky]    Ustanovení § 920 NOZ upravuje zvláštní typ výživného, a to tzv. výživné neprovdané matky, tj. nárok na výživu matky dítěte, která není s otcem dítěte ve svazku manželském. Výživné provdaných matek a…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 736Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosavadní právní úprava vypořádání společného jmění manželů byla obsažena v ust. § 149 ObčZ. NOZ přebírá základní způsoby vypořádání společného jmění (tj. dohoda manželů, vypořádání soudem či uplatnění zákonné domněnky…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 706Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Po zániku účastenství na provozu podniku je třeba se vypořádat s členem rodiny, kterému účastenství zaniklo. K zániku účastenství blíže viz § 705 NOZ.    Vypořádání se provede podle pravidel stanovených v dohodě členů rodiny, kteří se na…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 759 - Příjmení rozvedeného manželaGarance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dané ustanovení umožňuje rozvedenému manželovi, který přijal příjmení druhého manžela, aby mohl znovu užívat své dřívější příjmení. Dřívějším příjmením se podle tohoto ustanovení rozumí takové příjmení, které manžel užíval v době uzavření manželství.…

Přístupné pro: Právo | Super
Nahrávám...
Nahrávám...