dnes je 28.5.2023

Senát posvětil novelu, která rodinám zpřístupní dětské skupiny

26.8.2021, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Rodiče malých dětí do tří let budou mít možnost využít dostupných služeb dětských skupin. Senátoři totiž schválili novelu zákona, která zajišťuje na jedné straně stabilní a předvídatelné financování pro samotné dětské skupiny, ale na druhé straně obsahuje i…

Přístupné pro: Registrovaní | Mini | Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Dar manželce v době rozvodového řízeníArchiv

14.7.2020, Ing. Milena Grygarová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Manželé jsou v rozvodovém řízení a manžel chce darovat manželce dům. Bude manželka z tohoto daru (domu) platit daň, když jsou v rozvodovém řízení?

Přístupné pro: Start | Plus | Práce a mzdy | Právo | Slovensko | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 921Garance

27.4.2017, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 709Garance

27.4.2017, JUDr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 722Garance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Vymezení pravidel pro smluvní modifikaci správy společného jmění manželů je v právní úpravě novinkou, neboť dosud bylo sice možné takovou smlouvu uzavřít, zákon však její obsah neupravoval a nebyla ani řešena dostatečně ochrana…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 762Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Podle ustanovení § 760 odst. 1 NOZ platí, že rozvedenému manželovi náleží výživné pouze v přiměřeném rozsahu. Komentované ustanovení obsahuje výjimku z tohoto pravidla, když stanoví, že za splněných daných podmínek má bývalý…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 723Garance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Citované ustanovení obsahuje vymezení rozsahu správy společného jmění manželů. Manžel, který spravuje společné jmění manželů nebo jeho část, smí ve vztahu ke spravovanému majetku vykonávat veškeré hmotněprávní úkony, tj. je…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 700Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava rodinného závodu byla inspirována italským Code civil. Jedná se o ustanovení, která řeší případy, kdy fakticky či na základě dohody společně podniká více rodinných příslušníků. Koncepce vychází z úvahy, že takový závod pak slouží…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 687Garance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Červená, Zdroj: Verlag Dashöfer

Díl čtvrtý NOZ se dotýká úpravy osobních a majetkových povinností a práv manželů. V předchozí právní úpravě byla obsažena jednak v občanském zákoníku a taktéž a zejména v zákoně o rodině. Úprava rodinného práva bývá většinou na počátku zákonné…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 917Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobně jako u předchozího ustanovení i zde je obsaženo speciální pravidlo, které se vztahuje pouze 1) na řízení o vyživovací povinnosti rodiče k dítěti a 2) na řízení o vyživovací povinnosti jiného předka k nezletilému dítěti, které nenabylo…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 918Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Postup popsaný v komentovaném ustanovení se označuje jako tzv. tezaurace výživného. Umožňuje soudu stanovit, aby v případech hodných zvláštního zřetele uložil rodiči povinnost složit zálohu na výživné splatné v budoucnu. Tuto povinnost lze…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 915Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Podle § 913 odst. 1 NOZ jsou pro určení rozsahu výživného na straně oprávněného rozhodné jeho majetkové poměry a dále jeho odůvodněné potřeby. Toto pravidlo platí obecně pro výživné. Ve vztahu k vyživovací povinnosti rodičů vůči…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 736Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dosavadní právní úprava    Dosavadní právní úprava vypořádání společného jmění manželů byla obsažena v ust. § 149 ObčZ. NOZ přebírá základní způsoby vypořádání společného jmění (tj. dohoda manželů, vypořádání soudem či uplatnění zákonné domněnky…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 767Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Toto ustanovení dopadá na případy, kdy se rodinná domácnost manželů nachází v domě či bytě, k němuž svědčí jednomu z manželů výhradní právo jiného charakteru, než je právo závazkové, a druhý manžel má v domě či bytě pouze odvozené…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 766Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Společné nájemní právo manželů    Společný nájem manželů je upraven v ustanovení § 745 NOZ. Podle tohoto ustanovení vzniká společné nájemní právo manželů k domu nebo bytu v okamžiku uzavření manželství, a to za podmínky, že…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 696 - Vzájemné zastupování manželůGarance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Červená, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jedná se o základní právo manžela zastupovat ve výlučných záležitostech druhého manžela, tzv. zástupčí právo, které bylo obsaženo rovněž v předchozí právní úpravě. Manžel nejedná za sebe, ale zastupuje druhého manžela.    Je zřejmé, že v běžných,…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 769Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obdobně jako v předchozím paragrafu i toto ustanovení upravuje situaci, jejíž podstatou je neshoda rozvedených manželů o tom, který z nich bude po rozvodu bydlet v bytě nebo domě, ve kterém se nacházela jejich rodinná domácnost. Oproti …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 910Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Obecně k vyživovací povinnosti]    Dosavadní právní úprava    Dosavadní právní úprava výživného a vyživovací povinnosti byla obsažena v ustanovení § 85 a násl. ZoR. Od 1. ledna 2014 v souvislosti s nabytím účinností NOZ doznala právní úprava…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 673Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 673 NOZ upravuje jednu ze zákonných překážek uzavření manželství ve smyslu § 671 NOZ, a to konkrétně překážku omezení svéprávnosti.    Dosavadní právní úprava uzavření manželství ve vztahu k duševní poruše byla v ustanovení …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 771Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Příbuzenství]    Komentovaná ustanovení se zabývají pojmem příbuzenství, přičemž tento pojem definují jako vztah osob založený buď:  na pokrevním poutu; jedná se o případ, kdy dvě osoby mají nějakého společného předka, nebona osvojení; jedná se o…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 697 - Výživné mezi manželyGarance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Červená, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení rozvíjí obecné zásady práv a povinností mezi manželi, a to zejména zásadu rovnosti mezi mužem a ženou v manželství a povinnost vzájemně se podporovat, pomáhat si a být si oporou, pokud je jeden z manželů v jakékoliv nouzi.    Základním…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 657Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ačkoliv se při přípravě NOZ počítalo s tím, že nová právní úprava bude propříště statusové a jiné právní důsledky v rovině soukromoprávní i veřejnoprávní spojovat pouze s občanským sňatkem, NOZ počítá i nadále se sňatkem občanským i církevním, …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 668Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Státní občan České republiky může uzavřít manželství i mimo území České republiky. (Sňatek mimo území České republiky v případě přímého ohrožení života snoubence upravuje § 667 NOZ.)    Státní občan České republiky může uzavřít manželství v…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 728 - Správa v režimu založeném rozhodnutím souduGarance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Soud má pravomoc rozhodnout o správě společného jmění manželů jen v případě, že správa společného jmění manželů nebyla mezi manželi upravena smlouvou. Může tak učinit, pokud jeden z manželů jedná při správě společného jmění manželů tak, že jsou…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 660Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení upravuje otázku příjmení manželů. Dosavadní právní úprava je v této problematice respektována, s tím, že změna nastala pouze v podrobnějším zpracování tzv. připojovaného příjmení, a to i s ohledem na fakt, že je zde patrný jistý…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 715Garance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Souhlas druhého z manželů s použitím součásti společného jmění manželů k podnikání se vyžaduje při splnění dvou podmínek. První z nich je, že se jedná o majetek ve výši přesahující míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů. Druhá…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 911Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení stanoví základní podmínku pro přiznání výživného, kterou je neschopnost oprávněného sám se živit.    Oprávněný    Pojmem oprávněný je myšlen každý, komu ze zákona svědčí právo na výživné, například dítě, rodič, prarodič,…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 713Garance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení o správě společného jmění manželů jsou převzata ze stávající právní úpravy. Obsahují pouze určitá upřesnění ohledně nakládání se společným jměním manželů, jejich původní význam ovšem zůstává zachován.    K odst. 1    Citované…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 739Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Na rozdíl od dosavadní právní úpravy, která stanovila obligatorní písemnou formu dohody o vypořádání společného jmění bez výjimky, je NOZ méně formální a stanoví, že písemnou formu musí mít dohoda o vypořádání společného jmění…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 742Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Toto ustanovení obsahuje pravidla, na jejichž základě společné jmění vypořádá soud v případě, že některý z manželů podá ve lhůtě tří let ode dne zrušení, zániku či zúžení společného jmění žalobu o vypořádání k soudu.    Výchozí…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 912Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentované ustanovení bezprostředně navazuje na § 911 NOZ, který jako základní předpoklad pro přiznání výživného stanoví neschopnost oprávněné osoby se sama živit. Zákonodárce se rozhodl výslovně regulovat, že neschopnost sám se živit může…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 772Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Linie přímá, linie vedlejší]    Komentovaná ustanovení se zabývají pojmem příbuzenství, přičemž tento pojem definují jako vztah osob založený buď:  na pokrevním poutu; jedná se o případ, kdy dvě osoby mají nějakého společného předka, nebona…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 770Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zatímco předchozí ustanovení stanovící pravidla pro vypořádání bydlení manželů po zániku manželství upravují práva a povinnosti primárně mezi bývalými manželi, ustanovení § 770 NOZ zakládá právo třetí osoby domáhat se vystěhování bývalého…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 707Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rodinný závod může vzniknout i bez výslovného ujednání členů rodiny, a to faktickým výkonem. Takové rodinné závody se řídí především zvyklostmi a praxí v ní zavedenými, pokud ovšem tyto zvyklosti či praxe neodporují ustanovením § 700 až § 706…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 738Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Na rozdíl od ObčZ nová úprava exaktně stanoví, k jakému okamžiku nastávají účinky vypořádání společného jmění dohodou. Rozhodné není uzavření dohody o vypořádání společného jmění, nýbrž okamžik, kdy bylo společné jmění negativně …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 664Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Předmětné ustanovení ustanovuje o žádosti o provedení sňatečného obřadu.    Občanskému i církevnímu sňatku předchází tzv. předoddavkové řízení, tedy určitý úřední postup příslušného orgánu veřejné moci.    Snoubenci, kteří hodlají uzavřít občanský…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 768Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Na rozdíl od ustanovení § 766 a § 767, která se uplatní v případě smrti jednoho z manželů, řeší komentované ustanovení vypořádání otázky bydlení v důsledku rozvodu manželství. Primárním způsobem vypořádání práv …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 773Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

[Stupeň příbuzenství]    Komentovaná ustanovení se zabývají pojmem příbuzenství, přičemž tento pojem definují jako vztah osob založený buď:  na pokrevním poutu; jedná se o případ, kdy dvě osoby mají nějakého společného předka, nebona osvojení;…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 708Garance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Pod pojem manželské majetkové právo řadí zákon právní úpravu společného jmění manželů. Úpravu majetkových vztahů mezi manželi nalezneme též na jiných místech nového občanského zákoníku. Jedná se o další majetkové záležitosti manželů, …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 681Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 681 NOZ navazuje na § 680 NOZ upravující otázku prohlášení manželství za neplatné v důsledku existence zákonné překážky.    Předmětné ustanovení sestává ze dvou vět, přičemž věta první stanoví, že manželství se považuje za…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 740Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě, že se manželům nepodaří dosáhnout shody ohledně vypořádání jejich společného jmění a neuzavřou v této věci dohodu, může kterýkoliv z manželů podat k soudu žalobu o vypořádání společného jmění. V takovém případě o vypořádání …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 680Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení § 672 až § 676 NOZ taxativně vymezují zákonné překážky uzavření manželství, tzv. impedimenta matrimonii. V případě uzavření manželství navzdory existenci zákonné překážky je důsledkem, sankcí takového vadně uzavřeného manželství …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 704Garance

13.7.2014, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavním účelem komentovaného ustanovení je zachování provozu rodinného závodu pro ty členy rodiny, kteří se na provozu podílejí, a to jak pro případ smrti některého z členů rodiny, tak i pro případ, kdy dochází ke zcizení závodu nebo…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 737Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Toto ustanovení obsahuje důležitou změnu oproti dosavadní právní úpravě. ObčZ v ust. § 150 odst. 2 stanovil, že práva věřitelů nesmějí být dohodou manželů zkrácena. Naproti tomu podle NOZ platí, že vypořádáním společného jmění…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 656Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ustanovení upravuje vznik manželství, sňatek a tzv. sňatečný proces.    NOZ v odst. 1 tohoto ustanovení zakotvuje výraz snoubenci, který je v dalších ustanoveních NOZ používán. Tento pojem užíval i zákon o rodině.    K uzavření, respektive vzniku …

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 665Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Otázku prohlášení snoubenců, jež předchází samotnému sňatečnému projevu vůle v rámci sňatečného obřadu, upravuje toto ustanovení. Tuto problematiku dosud upravoval § 6 ZoR.    Před samotným sňatečným projevem vůle snoubenců v rámci sňatečného…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 764Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Režimy majetkového práva manželů    Oproti úpravě v ObčZ doznalo manželské majetkové právo v NOZ řady změn. Základem majetkového práva manželů je i nadále společné jmění manželů. NOZ však rozšiřuje možnosti manželů, jak uspořádat…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 922Garance

13.7.2014, Mgr. Silvie Koubíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

K odst. 1    Právo na výživné může být zásadně přiznáno jen pro futuro, a to ode dne zahájení soudního řízení. Tím však není vyloučeno, aby navrhovatel v návrhu na zahájení řízení uvedl, že výživné požaduje ode dne pozdějšího, například až…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 710Garance

13.7.2014, Mgr. Zuzana Kittrichová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Společné jmění manželů tvoří vedle majetku též dluhy. Jedná se pouze o dluhy manželi převzaté v mezích soukromého práva, tj. vzniklé na základě právních úkonů učiněných některým z manželů. To znamená, že se ke splnění těchto dluhů některý z…

Přístupné pro: Právo | Super

Komentář zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 661Garance

13.7.2014, Mgr. Petra Kejvalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Toto ustanovení upravuje otázku příjmení manželů. Dosavadní právní úprava je v této problematice respektována, s tím, že změna nastala pouze v podrobnějším zpracování tzv. připojovaného příjmení, a to i s ohledem na fakt, že je zde patrný jistý…

Přístupné pro: Právo | Super
Nahrávám...
Nahrávám...