dnes je 15.8.2020

Input:

012 - Nehmotné výsledky vývoje

13.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

012 – Nehmotné výsledky vývoje

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Nehmotnými výsledky vývoje se rozumí výsledky, které jsou buď vytvořeny vlastní činností k obchodování s nimi, nebo byly nabyty od jiných osob, mají dobu použitelnosti delší než 1 rok a zařazují se jako DNM až od výše ocenění stanovené účetní jednotkou.

§ 24–28 ZoÚ, § 6, § 47, § 56 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 013, 019

NÚR, JUD

Směrnice: Dlouhodobý hmotný majetek, Dlouhodobý nehmotný majetek, Drobný hmotný majetek a jeho evidence, Drobný nehmotný majetek a jeho evidence, Druhové a účelové náklady a výnosy, Změny účetních metod, Škody

Rozvaha: Aktiva: B.I.1. – Nehmotné výsledky vývoje

                                 
Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. PF,
VZ,
P
Pořízení nehmotných výsledků vývoje dodavatelsky s vedlejšími pořizovacími náklady: § 34, § 34a až 34e ZDP
Pokyn D-288 k uplatňování odpočtu výdajů na výzkum a vývoj.
a) cena pořízení podle dodavatelské faktury 041 321
b) vedlejší náklady při pořízení, které jsou součástí pořizovací ceny (pořízení dodavatelsky, event. ve vlastní režii) 041 321,
211,
586,
587
§ 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
2. VZ Zařazení – převod dokončených nehmotných výsledků vývoje v celkové pořizovací ceně do užívání 012 041 § 6 odst. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb. – věci vzniklé při pořizování – podrobněji u účtu 013.
3. VZ,
Na pořízení nehmotných výsledků vývoje byla poskytnuta dotace 221
(378),
346,
012
346,
041,
041
Ocenění se snižuje o dotaci – podrobněji u účtu 013.
4. VZ Aktivace nákladů vynaložených na tvorbu nehmotných výsledků vývoje ve vlastní režii (za účelem obchodování s nimi):
a) aktivace vynaložených vlastních nákladů 041 587 § 23 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
b) zařazení do DNM v ocenění vlastními náklady nebo v reprodukční pořizovací ceně – pokud vlastní náklady nelze zjistit 012 041 § 25 odst. 5 písm. d) ZoÚ – vlastní náklady – podrobněji u účtu 013.
5. PF,
P
Pořízení nehmotných výsledků vývoje bez vedlejších pořizovacích nákladů a přímé zařazení do DNM:
a) dodavatelsky 012 321
b) za hotové 012 211
6. VZ Pořízení dokončených nehmotných výsledků vývoje darem 012 648 Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
§ 25 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
§ 25 ZoÚ
§ 23 odst. 3 písm. c) ZDP bod 9 (peněžní dar)
7. VZ Pořízení dokončených nehmotných výsledků vývoje převedením z osobního užívání individuálního podnikatele do podnikání  012 491
8. VZ Pořízení dokončených nehmotných výsledků vývoje při nepeněžitém vkladu do obchodní korporace při jejím založení nebo při zvýšení základního kapitálu 012 379,
353
§ 15–24, 143, 251, 573 ZOK
Ocenění nepeněžitého vkladu – podrobněji u účtu 013.
9. VZ Účtování o nově zjištěných (v účetnictví dosud neevidovaných) nehmotných výsledcích vývoje 012 072 Ocenění je reprodukční pořizovací cenou, což je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
§ 25 ZoÚ
10. VZ Účetní odpisy nehmotných výsledků vývoje 551 072 Stanovení účetních odpisů je v pravomoci účetní jednotky a musí být upraveno vnitřní směrnicí o odpisování – odpisovým plánem.
§ 28 odst. 6 ZoÚ
Daňové odpisy – § 32a ZDP
11. VZ Vyřazení nehmotných výsledků vývoje, které jsou plně odepsány, z účetní evidence 072 012
12. VZ Nehmotné výsledky vývoje nebyly 100% odepsány: Jde o účetní zápisy, které předcházejí vyřazení majetku z evidence 072/012.
a) jednorázový odpis zůstatkové ceny nehmotných výsledků vývoje vyřazených z důvodu další neupotřebitelnosti 551 072
b) jednorázový odpis zůstatkové ceny nehmotných výsledků vývoje vyřazených z důvodu odcizení 549 072 § 24 odst. 2 písm. c), l) ZDP
§ 25 odst. 1 písm. n) ZDP
c) jednorázový odpis zůstatkové ceny nehmotných výsledků vývoje vyřazených z důvodu daru 543 072 § 25 odst. 1 písm. o) ZDP
§ 15 odst. 1 ZDP
§ 20 odst. 8 ZDP
Plátce DPH odvede daň na výstupu 543/343.
d) jednorázový odpis zůstatkové ceny nehmotných výsledků vývoje vyřazených z důvodu prodeje 541 072
e) převod nehmotných výsledků vývoje z podnikání do osobního užívání individuálního podnikatele 491 072 Plátce DPH odvede daň na výstupu 491/343.
f) vnesení nepeněžitého vkladu (nehmotných výsledků vývoje) do jiné obchodní korporace 367,
378
072 viz bod 8

Podle ZDP patří činnosti prováděné poplatníkem při realizaci projektů, které lze zahrnout mezi činnosti výzkumu a vývoje, např.:

  • experimentální či teoretické práce prováděné s cílem získat znalosti o základech či podstatě pozorovaných jevů, vysvětlení jejich příčin a možných dopadů,

  • systematické tvůrčí využití poznatků výzkumu nebo jiných námětů k navržení nebo zavedení nových či zlepšených technologií, systémů nebo k produkci nových či zlepšených materiálů, výrobků nebo zařízení,

  • výroba funkčního vzorku či prototypu produktu nebo jeho části,

  • zkušební provozy a zkušební výroba, pokud jsou prováděny za účelem vyhodnocení hypotéz, sestavení vzorce a specifikace nového