dnes je 1.6.2023

Input:

341 - Daň z příjmů

21.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

341 – Daň z příjmů

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Účtují se zde zaplacené zálohy na daň z příjmů právnických a fyzických osob, které vedou účetnictví. Od roku 2023 i zálohy na daň z neočekávaných zisků. Ke konci rozvahového dne se na tomto účtu zaúčtuje závazek účetní jednotky ze splatné daně k finančnímu orgánu za zdaňovací období podle daňového přiznání. Není-li k okamžiku sestavení účetní závěrky známa skutečná daňová povinnost, postupuje se podle ČÚS 004.

Směrnice: Evidence valutových a devizových operací, Druhové a účelové náklady a výnosy, Vzájemné zúčtování, Zásady pro tvorbu a použití rezerv, Odložená daň

§ 18, § 19 ZoÚ, § 11, § 18, § 58 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 004, 017, 019

NÚR, KDP

Rozvaha: Aktiva: C.II.2.4.3. – Stát – daňové pohledávky, Pasiva: C.II.8.5. – Stát – daňové závazky a dotace

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
1. VZ Zaúčtování povinnosti daně z příjmů 591 341 Sazba daně v roce 2023 činí pro právnické osoby 19 % (není-li v § 21 ZDP uvedeno jinak) a 15 % nebo 23 % pro fyzické osoby (§ 16 ZDP).
§ 17c, § 20ba až § 20be, § 38aa, § 38ab ZDP *) Daň z neočekávaných zisků
ČÚS 019
2. VZ Doměrky daně z příjmů 595 341 ČÚS 019
3. VZ,
P,
Zaúčtování pokut a penále v souvislosti s porušením daně z příjmů:


a) předpis 545 341 § 25 odst. 1 písm. f) ZDP
b) úhrada 341 211,
221

4. P,
Úhrada záloh na daň z příjmů 341 211,
221

5. P,
Úhrada nedoplatků na dani z příjmů 341 211,
221

6. Příjem přeplatku na dani z příjmů 221 341
7. VZ Předpis povinnosti odvodu daně z příjmů na základě dodatečného daňového přiznání 595 341
8. VZ Vratka daně z titulu uplatnění pravomocné daňové ztráty, která vznikla za rok 2022 341 595 Zpětné uplatnění pravomocné daňové ztráty za předcházející období podle § 34 odst. 1 ZDP, (současně se proúčtuje odložená daňová pohledávka 481/592. **).

Poznámka:

Výkaz zisku a ztráty neobsahuje mimořádnou oblast, daň z příjmů z mimořádné činnosti se nezjišťuje.

Podle § 36 odst. 1 písm. c) ZDP se uplatňuje zvláštní sazba daně 35 % z příjmů uvedených v písmenech § 36 odst. 1 písm. a), b), např. příjmy ze služeb s výjimkou provádění stavebně-montážních projektů, příjmy z obchodního, technického nebo jiného poradenství, řídicí a zprostředkovatelské činnosti a obdobných činností poskytovaných na území České republiky, z nezávislé činnosti, např. architekta, lékaře, inženýra, právníka, náhrady za poskytnutí práva na užití nebo za užití předmětu průmyslového vlastnictví, počítačových programů, podíly na zisku, vypořádací podíly atd. pro poplatníky, kteří nejsou daňovými rezidenty jiného členského státu Evropské unie nebo dalšího státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než České republiky nebo Švýcarské konfederace, se kterými má Česká republika

Nahrávám...
Nahrávám...