dnes je 4.6.2020

Input:

§ 78d ZDPH

19.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.11.780004
§ 78d ZDPH

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení ZDPH

§ 72 až § 77 – Odpočet daně

§ 78a až § 78c – Úprava odpočtu daně

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES, čl. 173 - 175

Ustanovení § 78d stanoví postup úpravy odpočtu daně v případě, kdy v průběhu lhůty pro úpravu odpočtu dojde k prodeji dlouhodobého majetku (nebo jeho jinému dodání).

Ustanovení § 78d obsahuje kromě běžné úpravy odpočtu daně při odlišném použití, než by odpovídalo uplatněnému odpočtu v následujících letech také část, která se týká úpravy odpočtu daně, když dojde k uplatnění odpočtu daně a prodeji majetku ve stejném kalendářním roce (odst. 3), a část, která stanoví postup v případě prodeje majetku, u něhož byl uplatněn odpočet daně v poměrné výši (odst. 4).

K § 78d odst. 1

Změnou účelu použití může být i prodej dlouhodobého majetku v průběhu stanoveného období pro úpravu odpočtu, pokud tento prodej podléhá jinému režimu DPH, než odpovídá uplatněnému odpočtu daně (např. prodej nemovité věci po uplynutí lhůty 5 let jako osvobozené od daně). Při úpravě se postupuje obdobně podle ustanovení § 78a až § 78c, avšak provede se za celé zbývající období do konce lhůty pro úpravu odpočtu daně jednorázově za zdaňovací období, ve kterém se uskutečnilo dodání.

Na tuto úpravu odpočtu daně je nutno pamatovat zejména při převodu staveb či jiných nemovitých věcí, jestliže je převod osvobozený od daně bez nároku na odpočet daně, ale při pořízení nemovité věci nebo provedení jejího technického zhodnocení byl uplatněn nárok na odpočet daně.

K § 78d odst. 2

Při úpravě odpočtu daně, k níž dochází z důvodu prodeje majetku, se částka úpravy odpočtu vypočtená za kalendářní rok násobí počtem roků zbývajících do konce lhůty pro úpravu odpočtu daně.

Do počtu zbývajících roků se započítává i rok, ve kterém je úprava odpočtu daně prováděna. Např. je-li stavba pořízena v červnu 2011 a prodána v říjnu 2014, do konce období pro úpravu odpočtu zbývá ještě 7 let.

K § 78d odst. 3

Úprava odpočtu daně se provede také v případě, kdy k uplatnění odpočtu daně z dlouhodobého majetku a k prodeji tohoto majetku (nebo jeho jinému dodání) dojde ve stejném kalendářním roce.

K § 78d odst. 4

Ustanovení odst. 4 upravuje postup pro případy, kdy plátce prodává (nebo jinak dodává) dlouhodobý majetek, u něhož uplatnil odpočet daně pouze v poměrné výši, tj. postupem podle § 75 zákona o DPH, protože majetek byl určen pro účely související i nesouvisející s ekonomickou činností. U dlouhodobého majetku