dnes je 4.6.2020

Input:

§ 92a ZDPH - Základní ustanovení

1.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.920001
§ 92a ZDPH - Základní ustanovení

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

§ 92a ZDPH

Související ustanovení

  • - Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  • - § 92b – 92g - Režim přenesení daňové povinnosti
  • - § 26 – 35a – Daňové doklady
  • - § 108 - Osoby povinné přiznat nebo zaplatit daň

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES čl. 199

V § 92a jsou stanovena obecná pravidla režimu přenesení daňové povinnosti, který se uplatňuje u vybraných zdanitelných plnění uskutečněných v tuzemsku.

K § 92a odst. 1

Režim přenesení daňové povinnosti se uplatní u zdanitelných plnění uvedených v § 92b – 92e zákona o DPH, uskutečněných s místem plnění v tuzemsku, pokud tato plnění dodává plátce jinému plátci. Při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti vzniká povinnost přiznat a zaplatit daň plátci, pro kterého se zdanitelné plnění uskutečnilo.

Pokud plátce dodává v tuzemsku uvedená zdanitelná plnění osobě, která není plátcem, zvláštní režim se neuplatní. Plátce, pro kterého se zdanitelné plnění uskutečnilo, je povinen přiznat daň ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Nevzniká tedy povinnost přiznat daň ke dni přijetí, resp. Poskytnutí úplaty (zálohy), přijaté před uskutečněním plnění.

K § 92a odst. 2

Plátce, pro kterého se zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečnilo, vypočítá a doplní v evidenci pro účely DPH výši daně, za správnost vypočtené daně také odpovídá.

K § 92a odst. 3

Pokud poskytovateli nebo příjemci plnění, které podléhá v tuzemsku režimu přenesení daňové povinnosti, vznikne povinnost registrovat se jako plátce DPH, avšak nepodá ve stanovené lhůtě přihlášku k registraci, zaregistruje jej podle nových pravidel § 6 správce daně zpětně, avšak režim přenesení daňové povinnosti se použije až ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je registrován jako plátce.

Je-li poskytovatel či příjemce po zjištění správce daně registrován jako plátce DPH zpětně, uplatní za období do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým je registrován, na plnění uvedená v § 92a – 92e zákona běžný režim, tzn. poskytovatel uplatní daň na výstupu, takže příjemci plnění nevznikne povinnost zpětně přiznávat z přijatého plnění daň a příjemce si uplatní nárok na odpočet daně, pokud jej má podle podmínek § 72 ad. zákona.

K § 92a odst. 4

Odst. 4 řeší