dnes je 4.6.2020

Input:

§ 92f ZDPH - Dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu

30.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.13.920006
§ 92f ZDPH - Dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu

Ing. Olga Hochmannová

Úplné znění

Související ustanovení

  • § 92a – § 92c

  • § 92g

  • § 26 – § 35a

  • § 108

Vztah k dalším souvisejícím předpisům

Směrnice Rady 2006/112/ES čl. 199

K § 92f odst. 1

Odst. 1 stanoví plátci povinnost, aby při dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k zákonu plátci použil režim přenesení daňové povinnosti, pokud tak stanoví vláda nařízením. Důležité je, že k uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti je nezbytné i vyhlásit vládním nařízením, která z plnění uvedených v příloze č. 6, mají režimu přenesení daňové povinnosti podléhat.

Text nařízení vlády uvádíme níže pod komentářem k § 92f.

K § 92f odst. 2

Podle odst. 2 se plnění považuje za podléhající režimu přenesení daňové povinnosti, pokud mají plátce, který zdanitelné plnění uskutečnil i plátce, pro kterého bylo uskutečněno, důvodně za to, že režimu přenesení daňové povinnosti plnění podléhá a tento režim k tomuto plnění použijí.

Toto ustanovení poskytuje plátcům alespoň určitou míru právní jistoty, v situaci, kdy výčet položek, které mají režimu přenesení daňové povinnosti podléhat podle přílohy č. 6 k zákonu a podle nařízení vlády (viz níže), je dosti obecný.

Bohužel je toto ustanovení zařazeno do § 92f k dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k zákonu o DPH, takže patrně nelze toto ustanovení odst. 2 aplikovat i na jiná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti než právě jen zboží a služby v příloze č. 6. Pokud by mělo mít toto ustanovení všeobecnou platnost pro všechna plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti, což by plátcům poskytlo tolik potřebnou právní jistotu ohledně použití či nepoužití režimu přenesení daňové povinnosti u všech plnění, která režimu přenesení podléhají (aniž by museli podstupovat administrativně náročnou a nákladnou formu dotazu prostřednictvím závazného posouzení), bylo by vhodnější jeho zařazení do obecných ustanovení § 92a zákona. Jestliže je režim přenesení daňové povinnosti ochranou státního rozpočtu před možnými daňovými úniky, pak by mělo být jeho používání jednoduché a jednoznačné ve všech oblastech činnosti, na které má být uplatňován.

Rozdíly ve srovnání s úpravou před novelou

Novelou byl do zákona od r. 2015 vložen zcela nový § 92f, který stanoví rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti na dodání dalšího zboží a poskytnutí dalších služeb oproti dosavadnímu znění zákona.

Novým prvkem je také skutečnost, že režim přenesení daňové povinnosti se u těchto plnění uvedených v příloze č. 6 k zákonu použije, pokud tak stanoví vláda nařízením.

361/2014 Sb.

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. prosince 2014

o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

Vláda nařizuje podle § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 360/2014 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti.

§ 2

Stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby uvedených v příloze č. 6 k zákonu o dani z přidané hodnoty pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti

(1) Režim přenesení daňové povinnosti se použije při převodu povolenek na emise skleníkových plynů podle zákona upravujícího podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

(2) Režim přenesení daňové povinnosti se použije u zdanitelného plnění, kterým je dodání vybraného zboží, pokud celková částka základu daně veškerého dodávaného vybraného zboží překračuje částku 100000 Kč.

(3) Vybraným zbožím se pro účely odstavce 2 rozumí

a) obiloviny a technické plodiny, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1207 50, 1207 91, 1209 10 00 nebo 1212 91,

b) kovy, včetně drahých kovů, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitole 71 a třídě XV, s výjimkou zboží,

1. které je uvedeno pod kódy nomenklatury celního sazebníku 7101 až 7105, 7108 20 00, 7113 až 7118, 7302, 7309 00 až 7312 00 00, 7315 až 7326, 7415 až 7419, 7507, 7508, 7611 až 7616, 7806 00, 7907 00 00, 8007 00 80, 8101 99 90, 8102 99 00, 8103 90 90, 8104 90 00, 8105 90 00, 8106 00 90, 8107 90 00, 8108 90 60, 8108 90 90, 8109 90 00, 8110 90 00, 8111 00 90, 8112 19 00, 8112 29 00, 8112 59 00, 8112 99, 8113 00 90,

2. kterým je odpad a šrot z hafnia (celtia), který je uveden pod kódy nomenklatury celního sazebníku 8112 92 10,

3. které je uvedeno pod kódy nomenklatury celního sazebníku v kapitolách 82 a 83,

4. na které se vztahuje zvláštní režim podle § 90 ZDPH,

5. na které se použije režim přenesení daňové povinnosti podle § 92c zákona o dani z přidané hodnoty,

c) mobilní telefony, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 8517 12 00 nebo 8517 18 00,

d) integrované obvody, jako jsou mikroprocesory a centrální procesorové jednotky, uvedené pod kódem nomenklatury celního sazebníku 8542 31 a desky plošných spojů osazené těmito obvody, které jsou dodávány ve stavu před zabudováním do výrobků pro konečné uživatele,

e) přenosná zařízení pro automatizované zpracování dat, která jsou uvedena pod kódy nomenklatury celního sazebníku 8471 30 00,

f) videoherní konzole, které jsou uvedeny pod kódy nomenklatury celního sazebníku 9504.

(4) Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely tohoto nařízení rozumí číselné označení zboží uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení (nařízení č. 361/2014 Sb.,) nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2015, s výjimkou

a) ustanovení § 2 odst. 2 až 4, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2015, a

b) ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), pokud jde o cukrovou řepu, které nabývá účinnosti dnem 1. září 2015.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

1. místopředseda vlády a ministr financí:

Ing. Babiš v. r.

1) Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty.

Směrnice Rady 2010/23/EU ze dne 16. března 2010, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů.

Směrnice Rady 2013/43/EU ze dne 22. července 2013, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů.

Vládním nařízením č. 361/2014 Sb. se stanoví výčet zboží a služeb, které by v souladu s § 92f ZDPH (novelizovaného) měly podléhat režimu přenesení daňové povinnosti.

V úvodu je nutné upozornit především na chybně uvedenou účinnost v § 3 tohoto nařízení. Jak bylo zveřejněno krátce po zveřejnění tohoto nařízení ve Sbírce zákonů (na internetových stránkách MF ČR a v Parlamentních listech), ve Sbírce zákonů došlo k tiskové chybě, neboť účinnost v