dnes je 20.10.2020

Input:

Daň z pozemků

13.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Daň z pozemků

Ing. Anna Teklá

Obecné informace obsahuje text Daň z nemovitých věcí. Daň z pozemků je první částí zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (dále jen „ZDN”).

Předmět daně

Předmětem daně z pozemků jsou podle § 2 odst. 1 ZDN pozemky, které jsou na území České republiky a které jsou evidovány v katastru nemovitostí („KN”), v něm jsou pozemky evidovány v podobě parcel.

Pozemek je přirozená část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí druhů pozemků, popřípadě rozhraním způsobu využití. V KN jsou zemědělské pozemky evidovány podle druhů: orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty. Dále se rozlišují lesní pozemky, vodní plochy, zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy.

Vynětí z předmětu daně

Předmětem daně nejsou a v daňovém přiznání - k dani z nemovitých věcí se neuvádí:

a) pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb;

Z výměry pozemku uvedené ve výpisu z katastru nemovitostí se odečítá plocha zastavěná zdanitelnou stavbou.

Příklad
Z výpisu z katastru nemovitostí lze poznat, že jde o druh pozemku „zastavěná plocha a nádvoří” o výměře 1 200 m2. Zdanitelná stavbou, která je předmětem daně ze staveb a jednotek - rodinným domem - je zastavěno 120 m2. Poplatník v daňovém přiznání uvede pouze plochu pozemku, která je předmětem daně z pozemků, tj. 1 200 – 120 = 1 080 m2.

b) lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné a lesy zvláštního určení;

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) člení lesy podle převažujících funkcí do tří kategorií: lesy ochranné, zvláštního určení a hospodářské. Předmětem zdanění lesních pozemků jsou pouze lesy hospodářské ve smyslu § 9 zákona o lesích.

c) pozemky, které jsou vodní plochou s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu a průmyslovému chovu ryb;

d) pozemky určené pro obranu České republiky;

Jde o pozemky, které jsou ve vlastnictví státu a slouží k zabezpečení úkolů obrany České republiky.

e) pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí zdanitelných jednotek v budově bytového domu, a jiné pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků zdanitelných jednotek v budově bytového domu užívané společně s těmito jednotkami, a to v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílu těchto spoluvlastníků na nich.

Ustanovení s účinností od 1. ledna 2016 vyjímá z předmětu daně z pozemků pozemky, které jsou zapsány v katastru nemovitostí na shodném listu vlastnictví jako budova bytového domu, a také pozemky, které byly dokupovány a jsou v katastru nemovitostí na dalším listu vlastnictví. Může se jednat o pozemky, které jsou pod budovou, okolo budovy, anebo tvoří funkční celek s jednotkou nacházející se v budově bytového domu. Podstata změny tohoto ustanovení spočívá v tom, že dokupované pozemky („jiné pozemky”) již nemusí být ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek nacházejících se v budově bytového domu. Tyto pozemky taktéž nejsou předmětem daně z pozemků. Skutečnost, že ke zdanitelné jednotce nacházející se v budově bytového domu patří spoluvlastnický podíl na pozemku, je zohledněna koeficientem, kterým se násobí upravená podlahová plocha zdanitelné jednotky, podle ust. § 10 odst. 3 ZDN. Ustanovení se nevztahuje na pozemky související se  zdanitelnými  jednotkami nacházejícími se v jiných než bytových domech, např. víceúčelový dům.

Poplatník

Poplatníkem daně z pozemků zůstává i nadále podle § 3 odst. 1 ZDN především vlastník pozemku.

Podle § 3 odst. 2 ZDN je poplatníkem daně z pozemků, jde-li o pozemek:

 1. ve vlastnictví České republiky – organizační složka státu, státní příspěvková organizace, státní fond, státní podnik nebo jiná organizace, která je příslušná hospodařit s majetkem státu, dále právnická osoba, která má právo užívat tento pozemek na základě výpůjčky vzniklé podle zákona upravujícího některé užívací vztahy k majetku České republiky,
 2. ve svěřenském fondu – správce fondu, který vlastnická práva vykonává vlastním jménem na účet fondu,
 3. v podílovém fondu – obhospodařovatel fondu, který vlastnická práva vykonává vlastním jménem na účet fondu,
 4. ve fondu obhospodařovaném penzijní společností – obhospodařovatel fondu, který vlastnická práva vykonává vlastním jménem na účet fondu,
 5. zatížený právem stavby – stavebník.

Pozor!
Právo stavby je NOZ považováno za nemovitou věc. Je to věcné právo zřídit stavbu na cizím pozemku.

Nájemce

Podle § 3 odst. 3 ZDN je poplatníkem daně z pozemků vždy nájemce u pronajatého pozemku nebo pachtýř u propachtovaného pozemku, je-li:

 1. evidovaný v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem,
 2. s ním příslušný hospodařit Státní pozemkový úřad nebo Správa státních hmotných rezerv,
 3. převedený na základě rozhodnutí o privatizaci na Ministerstvo financí.

Podle § 3 odst. 4 ZDN je poplatníkem daně z pozemků uživatel v případě, že vlastník pozemku není znám,

Druhá část původního ustanovení byla v souvislosti s pozemkovými úpravami vyjmuta. V případě náhradních pozemků, to jsou pozemky, jejichž hranice v terénu reálně vznikly a byly předány jako náhradní pozemky za původní pozemky sloučené, je poplatníkem daně již jejich vlastník. Do konce roku 2015 byl u náhradních pozemků poplatníkem daně jejich uživatel. U staveb a jednotek uživatel jako poplatník daně neexistuje.

Osvobození od daně

Zákon v § 4 odst. 1 osvobozuje od daně z pozemků rozsáhlé množství pozemků. Není to však osvobození absolutní.

Příklad
Např. pozemky ve vlastnictví státu jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li využívány k podnikání nebo pronájmu s výjimkou pronájmu rozpočtovým a příspěvkovým organizacím. Jsou osvobozeny pozemky ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí.

Pozor!
U pozemků nacházejících se mimo vlastní katastrální území obce vyžaduje zákon podání daňového přiznání a také zaplacení daně za tyto pozemky.

Pozor!
Poslední novelou ZDN zákonem č. 84/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, bylo k 1. 1. 2016 zavedeno nové osvobození od daně z pozemků. Podle ust. § 4 odst. 1 písm. x) ZDN jsou osvobozeny od daně pozemky nejdéle na dobu 5 let ve vládou zvýhodněné průmyslové zóně podle zákona upravujícího investiční pobídky pořízené pro účely realizace investiční akce, pro kterou je vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky ve formě osvobození od daně z nemovitých věcí, jestliže obec zcela nebo částečně osvobodí pozemky ve zvýhodněné průmyslové zóně obecně závaznou vyhláškou.

Je to nový druh nároku na osvobození od daně, jako další forma investiční pobídky v průmyslových zónách. Uplatnit osvobození podle nového ustanovení je možné za splnění několika podmínek:

 • pozemky se musí nacházet ve zvýhodněné průmyslové zóně;

 • pozemky musí být pořízeny pro účely realizace investiční akce;

 • je pro tuto investiční akci vydáno rozhodnutí o příslibu investiční pobídky ve formě osvobození od daně z nemovitých věcí;

 • byla vydaná obecně závazná vyhláška, ve které obec stanoví, zda se u předmětných pozemků jedná o úplné či částečné osvobození od daně vyjádřené v procentech, dobu, na kterou se ustanovení uplatní (max. 5 let) a zároveň ve vyhlášce musí být uvedené katastrální území a parcelní čísla pozemků nacházejících se ve zvýhodněné průmyslové zóně, na které se osvobození vztahuje. Zánik nároku na osvobození těchto pozemků ve zvýhodněné průmyslové zóně upravuje ust. § 14 ZDN. V  případě nedodržení podmínek a povinností stanovených zákonem o investičních pobídkách zaniká osvobození od daně z nemovitých věcí a poplatník je povinen podat dodatečná daňová přiznání na všechna zdaňovací období, ve kterých bylo toto osvobození uplatněno. Ust. § 148 DŘ, podle něhož daň nelze stanovit po uplynutí lhůty, která činí 3 roky, se v daném případě neuplatňuje.

Rada
Od daně z pozemků může být osvobozena také pouze určitá část pozemku, např. pozemky tvořící jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou sloužící školám a školským zařízením, muzeím a galeriím apod.

Podle § 4 odst. 2 ZDN se pozemkem tvořícím jeden funkční celek se zdanitelnou stavbou nebo jednotkou rozumí část pozemku nezbytně nutná k provozu a plnění funkce zdanitelné stavby nebo jednotky.

Časový test

Časově omezené osvobození je např. u zemědělských pozemků na dobu 5 let a lesních pozemků na dobu 25 let počínaje rokem následujícím po roce, kdy byly po rekultivaci technickým opatřením nebo biologickým zúrodňováním vráceny zemědělské nebo lesní výrobě.

Právo obcí

Na rozhodnutí obce, v souladu s § 4 odst. 1 písm. v) ZDN, je další osvobození. Obec k němu musí vydat obecně závaznou vyhlášku.

Rada
Osvobozeny od daně z pozemků mohou být pozemky, které jsou evidované v KN jako orná půda, chmelnice, vinice, ovocný sad a trvalé travní porosty, jestliže tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou. Toto osvobození se nevztahuje na pozemky v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše obce.

Pozor!
Tento nárok na osvobození, pokud je vyhláškou zaveden, musí poplatníci podle § 4 odst. 4 ZDN uplatňovat podáním daňového přiznání.

Rada
Nárok na osvobození od daně z pozemků nemusí všichni poplatníci uplatňovat podáním daňového přiznání k dani z nemovitých věcí.

Příklad
Obec, která vlastní pozemky pouze na svém katastrálním území, daňové přiznání nepodává. Naopak poplatník daně z pozemku, který tvoří jeden funkční celek se stavbou ve vlastnictví spolků, je povinen nárok na osvobození od daně z pozemků uplatnit v podaném daňovém přiznání k dani z nemovitých věcí.

Výpočet daně

U jednotlivých druhů pozemků si popíšeme stanovení základu daně a výpočet daňové povinnosti.

Orná půda, chmelnice, vinice…

Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin je cena zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou cenou půdy stanovenou vyhláškou MZ ČR. Pro výpočet daně z pozemků je nezbytným právním předpisem vyhláška č. 298/2014 Sb.,