dnes je 24.2.2024

Input:

Daňové odpisy hmotného majetku

6.8.2021, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 9 minut

3.4.2.2.1
Daňové odpisy hmotného majetku

Ing. Blanka Jindrová

Zvýšení vstupní ceny DHM v ZDP

Dne 31. 12. 2020 byl novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a od 1. 1. 2021 byl zvýšen limit pro daňovou vstupní cenu samostatných hmotných movitých věcí a dospělých zvířat ze 40.000 Kč na 80.000 Kč. Obdobně byl upraven i limit pro technické zhodnocení. Podle přechodných ustanovení lze na hmotný majetek a technické zhodnocení hmotného majetku uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání od 1. ledna 2020 použít nové znění zákona o daních z příjmů.

DPH

Pro účely zákona o dani z přidané hodnoty se podle přechodných ustanovení pro obchodní majetek pořízený do 31. 12. 2020 použije staré znění zákona o dani z přidané hodnoty i staré znění zákona o daních z příjmů, a to i v případě, že poplatník daně z příjmů na tento majetek použije od 1. 1. 2020 nové znění zákona o daních z příjmů. Definice dlouhodobého hmotného majetku v zákoně o dani z přidané hodnoty je vázána na zákon o daních z příjmů. Pro účely zákona o dani z přidané hodnoty a pro budoucí úpravy odpočtu daně z přidané hodnoty je třeba evidovat v roce 2020 dlouhodobý hmotný majetek nad 40.000 Kč.

Účetní jednotka se může rozhodnout na začátku účetního období pro změnu limitu pro dlouhodobý hmotný majetek v účetnictví a ke změně v účetnictví by tak mělo dojít od prvního dne účetního období, a tím k úpravě interních směrnic.

Pro rok 2020 účetní jednotka může použít pro daňové odpisy nový limit 80.000 Kč s tím, že majetek nad 40.000 Kč do 80.000 Kč bude v roce 2020 evidovat jako účetní dlouhodobý hmotný majetek, který bude daňově odepisovat podle § 24 odst. 2 písm. v) ZDP, tzn., daňové odpisy budou stejné jako účetní.

Pro účetní odpisy nelze již upravit směrnice zpětně od 1. 1. 2020, a proto musí být účetní odpisy za rok 2020 ponechány podle dřívější úpravy.

Pozor!!!

Podle § 7 odst. 3 PVZÚ patří stále do samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných movitých věcí předměty se samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou, a to při splnění povinností stanovených zákonem, zejména respektováním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku.

Odpisové skupiny

Každý nově pořízený hmotný majetek zatřídí poplatník v 1. roce do jedné z 6 odpisových skupin podle § 30 ZDP. Zatřídění vychází z přílohy č. 1 k ZDP. Hmotný majetek, který nelze podle zmíněné přílohy do žádné odpisové skupiny zařadit, zatříděný podle Klasifikace stavebních děl CZ-CC, se pro účely odpisování zařadí do 5. odpisové skupiny, ostatní hmotný majetek zatříděný podle Klasifikace produkce CZ-CPA pak do 2. odpisové skupiny. Zařazení do odpisových skupin určuje dobu odpisování.

Odpisová
skupina
Minimální doba
odpisování
Vybrané položky DHM
1 3 roky počítače, programové vybavení, kancelářské zařízení, zvířata, televizní kamery ...
2 5 let stroje a zařízení, nákladní vozy, traktory, dvoustopá motorová vozidla osobní, plastové prefabrikované stavební části a celky, čerpadla, jeřáby stavební, chladicí a mrazicí zařízení, prodejní automaty, obráběcí a tvářecí stroje, vysílací přístroje pro rozhlasové a televizní vysílání, trolejbusy, letadla ...
3 10 let kovové konstrukce pro mosty, manipulační technika, lodě, výtahy, kovové výrobky, prefabrikované a stavební části
z betonu a železobetonu, kovové nádrže, zásobníky, kontejnery, parní kotle, turbíny, pece, hořáky, jeřáby, klimatizační zařízení, elektromotory, generátory, transformátory, lokomotivy ...
4 20 let produktovody (plynovody, ropovody, vodovody atp.), věže, stožáry, komíny, sila, budovy ze dřeva a plastů, oplocení budov a inženýrských staveb, sila, vedení místní a dálková trubní, telekomunikační a elektrická, věže, stožáry, stavby elektráren, průmyslové komíny, koupaliště ...
5 30 let budovy kromě budov uvedených v odpisové skupině 4. a 6., dálnice, silnice, komunikace, mosty, tunely, podjezdy, podchody, přístavy, přehrady, objekty čistíren odpadních vod, studny, kašny, stavby pro sport a rekreaci ...
6 50 let budovy hotelů, administrativní, domů, pro společenské a kulturní účely, podzemní obchodní střediska, muzea a knihovny, historické nebo kulturní památky ...

Stanovená doba odpisování se nevztahuje na hmotný majetek, u něhož došlo v průběhu odpisování k prodloužení doby odpisování. Při užívání budovy k několika účelům je pro zařazení do odpisové skupiny rozhodující převažující podíl užívání na celkové využitelné podlahové ploše.

Došlo-li u stavebního díla ke změně hlavního užívání a v důsledku této změny se mění i zatřídění do odpisové skupiny uvedené v příloze č. 1 k ZDP, provede poplatník změnu zatřídění tohoto majetku ve zdaňovacím období nebo v období, za něž se podává daňové přiznání, ve kterém ke změně došlo.

Samostatně odpisované technické zhodnocení provedené na hmotném majetku vyloučeném z odpisování se zatřídí do odpisové skupiny, do které náleží hmotný majetek, na kterém bylo technické zhodnocení provedeno.

Není povinnost uplatnit daňové odpisy

Poplatník není povinen odpisy uplatnit. Současně může poplatník odpisování i přerušit, ale při dalším odpisování je nutné pokračovat způsobem, jako by k přerušení odpisování nedošlo, a to za podmínky, že v době přerušení neuplatní poplatník (vlastník ani nájemce) výdaje paušální částkou podle § 7 nebo § 9 ZDP. Pokud poplatník (vlastník nebo nájemce) uplatní výdaje paušální částkou, nelze za toto zdaňovací období uplatnit odpisy v prokázané výši, ani o tuto dobu prodloužit odpisování pro daňové účely. Současně lze uplatit nižší sazby pro rovnoměrné odpisování než jsou maximální sazby podle ZDP.

Základní rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy od roku 2021:

Odlišnosti Účetní odpisy Daňové odpisy
 Limit ceny u movitých věcí Rozhoduje účetní jednotka Vyšší než 80.000 Kč
 Doba odpisování Měla by odpovídat skutečnému opotřebení Podle ZDP je doba odpisování stanovena a je jednotná pro všechny poplatníky.
 Výše odpisu S přesností na měsíce Roční odpisy (s výjimkou časových a výkonových odpisů)
 Povinnost odpisovat Ano  Ne
 Možnost přerušení Nelze přerušit Lze přerušit (pokud se nejedná o časové, výkonové či mimořádné odpisy)

Mimořádné odpisy

Byl znovu novelizován § 30a ZDP – Mimořádné odpisy. Mimořádné odpisy jsou daňové odpisy, které lze uplatnit u hmotného majetku zařazeného do 1. nebo 2. odpisové skupiny pořízeného v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 za podmínky, že poplatník je jeho prvním odpisovatelem. Nelze je uplatnit u hmotného majetku odpisovaného časovými odpisy podle § 30 odst. 4 a 5 ZDP.

Za prvního odpisovatele se podle § 31 odst. 6 ZDP považuje poplatník, který si jako první pořídil nový hmotný movitý majetek, který dosud nebyl užíván k určenému účelu

Nahrávám...
Nahrávám...