dnes je 17.9.2019
Input:

Datum uskutečnění zdanitelného plnění a vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby

2.5.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4 Datum uskutečnění zdanitelného plnění a vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby

Ing. Olga Hochmannová

Obecně je podle § 21 odst. 1 ZDPH plátce povinen přiznat daň na výstupu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve.

Příklad

Plátce DPH dodal zboží za 100 000 Kč dne 5. července. Při dodání vyúčtoval zálohu ve výši 40 000 Kč, kterou mu odběratel uhradil 27. června. Kdy má povinnost přiznat DPH?

Plátci vznikla povinnost přiznat z přijaté úplaty (zálohy) daň. Daň přizná za měsíc červen (nebo za 2. čtvrtletí). Dodáním zboží mu vznikne povinnost přiznat daň ze zbývající části úplaty za dodání zboží. Tuto daň přizná za červenec (nebo III. čtvrtletí).

Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání zboží (§ 21 odst. 2 ZDPH)

Plnění   Den uskutečnění zdanitelného plnění   Poznámka, tip, doporučení  
Dodání zboží podle kupní smlouvy   Den dodání (= den převodu práva nakládat se zbožím jako vlastník).    
Dodání nemovité věci   Dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve.    
Přenechání nemovité věci do užívání   Dnem přenechání nemovité věci k užívání.   Na základě smlouvy (o finančním pronájmu), v níž je sjednáno, že vlastník užívaného majetku převede vlastnická práva k tomuto majetku na nabyvatele.  
Dodání zboží ostatní   Den převzetí.    
Dodání zboží při veřejné dražbě   Den příklepu při vydražení.    
Dodání tepla, chladu, elektřiny, plynu, vody   Den odečtu z měřícího zařízení, případně dnem zjištění skutečné spotřeby.    
Trvalé použití majetku pro účely nesouvisející s ekonomickou činností   Den použití majetku.   Povinnost přiznat daň vzniká, jen pokud byl u majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně.  
Uvedení dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností do stavu způsobilého k užívání   Den uvedení do stavu způsobilého k užívání.   Týká se jen majetku používaného pro účely s nárokem i bez nároku na odpočet daně.  
Vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě ve hmotném majetku do obchodní korporace   Den, ke kterému přechází vlastnické právo ke vkladu.S výjimkou nemovité věci, kdy se postupuje podle § 21 odst. 3 ZDPH.   Povinnost přiznat daň vzniká, jen pokud byl u vkládaného majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně.  
Dodání zboží na základě komisionářské smlouvy   Den dodání zboží třetí osobě nebo třetí osobou.   Uskutečnění zdanitelného plnění nastává současně u komisionáře a komitenta nebo třetí osoby.  

Komentář:

Odlišně je stanoven den uskutečnění zdanitelného plnění v případě, kdy je zboží dodáváno formou opakovaných nebo dílčích plnění (viz níže).

Příklad

Plátce dodává teplo do domácností, zúčtovací období je stanoveno od 1. dubna do 31. března následujícího roku. Odečet z měřících zařízení se provádí k 31. březnu, v průběhu zúčtovacího období přijímá plátce – dodavatel od jednotlivých odběratelů tepla zálohy. Kdy plátci vznikla povinnost přiznat daň?

Plátci vzniká povinnost přiznat daň z přijatých záloh. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je k 31. březnu (pokud není nutné ještě zjistit skutečnou spotřebu např. dalším propočtem), k tomuto datu přizná daň z případné zbývající úplaty vyúčtované za dodání tepla.

Příklad

Plátce A poskytne plátci B výrobní linku na základě smlouvy o finančním leasingu, v níž je sjednáno, že nájemce je povinen po zaplacení poslední splátky výrobní linku odkoupit. Plátce B zaplatil první navýšenou splátku dne 20. února 2016, výrobní linka mu byla předána do užívání dne 1. března 2016.

Jde o dodání zboží [§ 13 odst. 3 písm. d) ZDPH], zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání předmětu nájmu do užívání, tj. 1. března 2016. Povinnost přiznat daň vzniká plátci A z přijaté úplaty ke dni jejího přijetí (20. února) a ze zbývající částky za leasing a prodej výrobní linky ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (1. března).

Příklad

Plátce A (komisionář) obstarává prodej zboží na základě komisionářské smlouvy plátci B (komitent). Zboží je plátcem B dodáno komisionáři 10. března 2016. Komisionář zboží prodá třetí osobě 15. dubna 2016. Kdy nastává datum uskutečnění zdanitelného plnění?

Pro účely DPH jde o dvě samostatná dodání, datem uskutečnění zdanitelného plnění je pro komisionáře i pro komitenta 15. duben 2016.

Uskutečnění zdanitelného plnění při dodání nemovité věci (§ 21 odst. 3 ZDPH)

Plnění   Den uskutečnění zdanitelného plnění   Poznámka  
Dodání nemovité věci na základě smlouvy (o finančním leasingu), pokud je sjednáno, že vlastník převede vlastnická práva k nemovitému majetku na jeho uživatele   Den vzniku práva užívat nemovitou věc nájemcem.   Uplatní se režim zdaňování nebo osvobození převodu nemovité věci – viz § 56 ZDPH.  
Dodání nemovité věci – ostatní   Dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení listiny, ve které je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve.    
Vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě ve formě nemovité věci (pozbytí vlastnického práva k nemovité věci)   Dnem předání nemovité věci do užívání nebo dnem doručení listiny, ve které je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve.   Povinnost přiznat daň vzniká, jen pokud byl u vkládané nemovité věci uplatněn odpočet daně.  

Uskutečnění zdanitelného plnění při poskytnutí služeb

Podle § 21 odst. 4 ZDPH se při poskytování služeb považuje zdanitelné plnění obecně za uskutečněné dnem poskytnutí služby nebo dnem vystavení daňového dokladu, a to tím dnem, který nastane dříve. Další pravidla pro stanovení data uskutečnění zdanitelného plnění vyplývají z § 21 odst. 4 a 5 ZDPH (viz tabulka níže).

Plnění   Den uskutečnění zdanitelného plnění   Poznámka, tip, doporučení  
Poskytnutí služby (jiné než níže uvedené)   Den poskytnutí služby nebo den vystavení daňového dokladu, a to ten den, který nastane dříve.   Uskutečněním zdanitelného plnění však není vystavení splátkového kalendáře dle § 31 ZDPH nebo platebního kalendáře dle § 31a ZDPH ani vystavení daňového dokladu na přijatou úplatu (zálohu).  
Převod práva, poskytnutí práva k využití   Den uvedený ve smlouvě, ke kterému dochází k pozbytí nehmotné věci nebo přenechání zboží k jinému užití.   Pokud k tomuto dni není známa výše úplaty, vzniká zdanitelné plnění dnem přijetí úplaty.  
Dočasné využití majetku pro účely nesouvisející s ekonomickou činností   Den využití majetku.   Povinnost přiznat daň vzniká, jen pokud byl u majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně.  
Použití služby pro účely nesouvisející s ekonomickou činností   Den využití služby.   Povinnost přiznat daň vzniká, jen pokud byl ze služby nebo přímo souvisejících přijatých zdanitelných plnění uplatněn odpočet daně.  
Vložení majetkového vkladu v nepeněžité podobě v nehmotném majetku (pozbytí vlastnického práva k nepeněžitému vkladu)   Den, ke kterému dochází k pozbytí vlastnického práva, popřípadě jiných práv k tomuto nepeněžitému vkladu, popřípadě jiných práv k tomuto vkladu.Výjimka – u pozbytí vlastnického, popř. jiného práva k nemovité věci = dnem předání nemovité věci nabyvateli do užívání nebo dnem doručení vyrozumění, ve kterém je uveden den zápisu změny vlastnického práva, a to tím dnem, který nastane dříve.   Povinnost přiznat daň vzniká, jen pokud byl u vkládaného majetku nebo jeho části uplatněn odpočet daně.  
Poskytnutí služby na základě komisionářské smlouvy   Den poskytnutí služby třetí osobě nebo třetí osobou.   Uskutečnění zdanitelného plnění nastává současně u komisionáře a komitenta nebo třetí osoby.  

Komentář:

Odlišně je stanoven den uskutečnění zdanitelného plnění v případě, kdy jsou služby poskytovány formou opakovaných nebo dílčích plnění nebo na základě smlouvy o dílo.

Příklad

Plátce A uzavřel s plátcem B smlouvu o nájmu nebytového prostoru, součástí nájemní smlouvy je splátkový kalendář. Může být splátkový kalendář daňovým dokladem?

Ačkoli splátkový kalendář může být podle § 31 daňovým dokladem, když má stanovené náležitosti a nájemce jej může použít jako daňový doklad pro účely odpočtu daně, nepovažuje se den vystavení splátkového kalendáře za datum uskutečnění služby nájmu.

Uskutečnění zdanitelného plnění u plnění podle smlouvy o dílo

Plnění   Datum uskutečnění zdanitelného plnění  
Plnění podle smlouvy o dílo   Dnem převzetí díla.  
Plnění podle smlouvy o dílo, jsou-li sjednána dílčí plnění   Dnem převzetí dílčí části nebo dnem uvedeným ve smlouvě, a to tím dnem, který nastane dříve.  
Příklad

Plátce A má na základě smlouvy o dílo postavit pro plátce B objekt prodejny. Ve smlouvě je sjednáno, že celé dílo má být dokončeno a předáno 30. 6. Plátce A sjednaný termín nedodržel a dílo bylo dle předávacího protokolu převzato příjemcem dne 20. 7. Který den je datum uskutečnění zdanitelného plnění?

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí díla, tj. 20. 7. (nejde o dílčí plnění).

Uskutečnění zdanitelného plnění formou dílčích plnění

Plnění   Datum uskutečnění zdanitelného plnění  
Dílčí plnění podle smlouvy o dílo   Dnem uvedeným ve smlouvě nebo dnem převzetí dílčího plnění, a to tím dnem, který nastal dříve.  
Dílčí plnění ostatní   Dnem uvedeným ve smlouvě.  
Příklad

Plátce A má na základě smlouvy o dílo postavit pro plátce B objekt prodejny. Ve smlouvě je sjednáno, že dílo má být dokončeno a předáno formou dílčích plnění k 30. 6. a 30. 9. Plátce A sjednaný termín nedodržel a první dílčí část byla dle předávacího protokolu předána dne 20. 7. 

Zdanitelné plnění se u tohoto dílčího plnění považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě (30. 6.), neboť tento den nastal dříve než den převzetí dílčího plnění (viz úprava dílčích plnění na základě smlouvy o dílo, § 21 odst. 9 ZDPH).

Příklad

Plátce A uzavřel s plátcem B smlouvu o nájmu nebytového prostoru. V nájemní smlouvě je stanoveno, že nájemné je splatné na čtvrtletí k 10. 1., 10. 4., 10. 7. a 10. 10. Kdy je správné datum uskutečnění zdanitelného plnění?

Pokud v nájemní smlouvě není výslovně stanoveno jinak, považují se zpravidla stanovená data splatnosti za data uskutečnění dílčího plnění.

Uskutečnění zdanitelného plnění formou opakovaných plnění

Plnění   Datum uskutečnění zdanitelného plnění  
Opakovaná plnění   Nejpozději poslední den zdaňovacího období.  

Komentář:

Opakovanými plněními jsou dle § 21 odst. 9 ZDPH plnění uskutečněná ve sjednaných lhůtách v průběhu zdaňovacího období, kdy je opakovaně dodáváno shodné zboží nebo poskytovány shodné služby. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem zdaňovacího období.

Příklad

Pekárna, plátce DPH, která má měsíční zdaňovací období, dodává do obchodu každý pracovní den rohlíky a chleba. Kdy vystaví daňový doklad?

Jde o opakovaná plnění, zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné nejpozději k poslednímu dni každého kalendářního měsíce.

Uskutečnění plnění osvobozeného od daně

U plnění osvobozených od daně se datum uskutečnění plnění stanoví obdobně jako u plnění zdanitelných (§ 21 odst. 10 ZDPH). U nájmu nemovité věci osvobozeného od daně, se plnění považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku.

Příklad

Plátce poskytuje osvobozený nájem nebytového prostoru nájemci, který není plátcem. Kdy se považuje plnění za uskutečněné?

Plnění dle nájemní smlouvy je dílčím plněním, které se považuje za uskutečněné dnem uvedeným ve smlouvě, nejpozději však posledním dnem každého kalendářního roku.

Uskutečnění plnění při dodání zboží do jiného členského státu, uskutečnění zdanitelného plnění při pořízení zboží z jiného členského státu

Plnění   Vznik povinnosti přiznat daň   Poznámka, tip, doporučení