dnes je 17.5.2022

Input:

Drobný hmotný majetek

12.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Drobný hmotný majetek

RNDr. Ivan Brychta

Drobný hmotný majetek se eviduje jako zásoby včetně souvisejícího účtování. Náklad (např. prostřednictvím účtu 501) by tedy měl vzniknout v okamžiku zařazení takového majetku do používání. Je třeba však dát pozor na situaci, kdy je takto zařazováno větší množství drobného majetku. České účetní standardy v takovém případě doporučují náklad vhodně časově rozlišit (s použitím např. účtu 381 – Náklady příštích období).

Právní úprava
Právní úprava:

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro podnikatele (PVZÚ)

  • § 7 – Vymezení hmotného majetku

  • § 39 odst. 1 písm. b) – Informace o účetních metodách v příloze účetní závěrky

 • ČÚS pro podnikatele

  • č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

  • č. 017 – Zúčtovací vztahy (bod 3.11.1 – účtování nákladů na zařazení většího rozsahu drobného majetku do používání prostřednictvím nákladů příštích období)

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů:

  • § 24 odst. 2 písm. v) bod 1 – Daňovým výdajem jsou účetní odpisy hmotného majetku, který není vymezen jako hmotný majetek podle ZDP

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví:

  • § 7 odst. 2 – Věrné a poctivé zobrazení

  • § 30 odst. 12 – Inventarizace i jiných aktiv vč. skutečností na podrozvahových účtech

Popis operace:

Hmotné movité věci a jejich soubory se samostatným technicko-ekonomickým určením a dobou použitelnosti delší než 1 rok vykazuje účetní jednotka:

 • v položce rozvahy „B.II.2. – Hmotné movité věci a jejich soubory”, pokud jejich ocenění převýší hranici, kterou si účetní jednotka pro tento účel zvolí, anebo

 • jako zásoby v případě ocenění nižšího.

Hranici ocenění pro vykazování ve zmíněné položce dlouhodobého hmotného majetku si zvolí účetní jednotka sama, a to s ohledem na respektování účetních zásad, zejména se zohledněním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Hmotné movité věci a jejich soubory, které nedosáhnou tohoto ocenění, označuje prováděcí vyhláška jako drobný hmotný majetek.

Porovnáme-li zmíněné účetní vymezení hmotných movitých věcí a jejich souborů s daňovým (zákon o daních z příjmů používá z pohledu účetnictví starší označení „samostatné movité věci a soubory samostatných movitých věcí, zjistíme, že ZDP považuje tento majetek za daňově odpisovaný v případě, že vstupní cena převýší částku 40 000 Kč. Přitom účetní hranice může být rovněž 40 000 Kč (tak to mají povinně stanoveno např. účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.), ale i vyšší (méně častý případ) anebo nižší (to bývá nejčastější případ). Daňovým nákladem u takového hmotného majetku jsou daňové odpisy. Pokud však vstupní cena nepřevýší částku 40 000 Kč, kopíruje daňový režim související účetní náklady (viz dále).

Z pohledu účetnictví pak platí, že:

 • Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) se účetně odpisuje po dobu stanovenou účetní jednotkou, která by měla být rozhodně delší než 1 rok, neboť již ze samotného označení „dlouhodobý” plyne, že doba použitelnosti je delší než 1 rok. Pokud bychom zvolili odpisy pouze na 1 rok či méně, zpochybnili bychom účetní hledisko dlouhodobosti.

 • Drobný hmotný majetek se eviduje jako zásoby včetně souvisejícího účtování. Náklad (např. prostřednictvím účtu 501) by tedy měl vzniknout v okamžiku zařazení takového majetku do používání. Je třeba však dát pozor na situaci, kdy je takto zařazováno větší množství drobného majetku. České účetní standardy v takovém případě doporučují náklad vhodně časově rozlišit (s použitím např. účtu 381 – Náklady příštích období).

Pozor!

Dlouhodobým hmotným majetkem jsou bez ohledu na jejich pořizovací cenu nemovitosti a také následující movité věci (které tedy nelze evidovat jako drobný majetek):

 • předměty z drahých kovů (účtování např. na účtu 022, pokud nejsou uměleckými předměty či předměty kulturní hodnoty, kdy by se použil účet např. 032),

 • předměty kulturní hodnoty (účet 032),

 • movité kulturní památky (účet 032),

 • umělecká díla a sbírky (účet 032).

Obdobný postup jako pro hmotné movité věci a jejich soubory připouští účetní vyhláška pro podnikatele pro zvířata vykazovaná v položce rozvahy „B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny”. Ta obsahuje zvířata s dobou použitelnosti delší než jeden rok a opět od výše ocenění určené účetní jednotkou. O dospělých zvířatech nevykazovaných v rámci této položky se opět účtuje jako o zásobách, vyhláška je však již nenazývá drobným hmotným majetkem.

DHM zachycený na rozvahových účtech podléhá po celou dobu používání každoroční inventarizaci.

I zásoby je třeba podle zásad zakotvených v zákoně o účetnictví inventarizovat, nicméně toto se vztahuje na zásoby vykázané na příslušných rozvahových účtech třídy 1. Naproti tomu (jak už bylo řečeno) je drobný hmotný majetek při zařazení do používání účetním zápisem jednorázově spotřebován (stejně jako zásoby vydané ze skladu).

I přesto je povinností účetní jednotky s ohledem na princip významnosti rozhodnout o sledování některých položek drobného hmotného majetku po dobu jejich užívání v operativní (podrozvahové) evidenci, a o jejich pravidelné inventarizaci.

Vnitřním předpisem může účetní jednotka stanovit např. následující rozdělení hmotných movitých předmětů dlouhodobé spotřeby:

 1. předměty, které budou zahrnovány do spotřeby (na vrub účtu 501) a nebudou vedeny v operativní (podrozvahové) evidenci (např. drobné kancelářské potřeby jako psací potřeby, sešívačky, kapesní kalkulačky),
 2. předměty, které budou po nákupu vedeny jako zásoby a při zařazení do užívání z evidence o zásobách budou rovněž zahrnovány do spotřeby (na vrub účtu 501 jako zásoby), ale budou vedeny v operativní (podrozvahové) evidenci (např. malé skartovačky, kopírky),
 3. předměty, které dosáhnou účetní jednotkou zvolené hranice významnosti a v průběhu užívání tudíž budou vedeny jako dlouhodobý hmotný majetek (např. stolní počítače, notebooky atd.).

Kritériem pro způsob evidování hmotné movité věci může být kromě vstupní ceny i její věcná podstata (např. evidování mobilních telefonů, i když nedosáhnou hranice významnosti pro zařazení do dlouhodobého hmotného majetku).

Zajištění evidence významnějších předmětů je v zájmu účetní jednotky. Je tak doloženo vlastnictví předmětu v případě vynaložených nákladů na opravu a údržbu a také v případě pojistné události.

Připomeňme, že inventarizaci podléhá veškerý evidovaný majetek. S účinností od 1. 1. 2011 bylo do zákona o účetnictví v části inventarizace doplněno: Ustanovení týkající se inventarizace majetku a závazků se použijí i pro inventarizaci jiných aktiv a jiných pasiv, včetně skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.

Poznámka:

Knihy podrozvahových účtů vedou závazně účetní jednotky, které mají povinnost vedení účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, zaznamenávají drobný hmotný majetek (v souladu s vnitřním předpisem) zpravidla v operativní evidenci.

Souvztažnosti:

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
1.   Pořizování hmotných movitých věcí a jejich souborů   042   321   
– DPH   343   321   
2.   Zařazení majetku do užívání – převýší-li ocenění hranici
zvolenou účetní jednotkou   
022   042   
3.   Odpis uvedeného majetku (účetní)   551   082   
4.   Vyřazení odepsaného majetku z užívání   082   022   
Nahrávám...
Nahrávám...