dnes je 3.12.2022

Input:

Drobný hmotný majetek

16.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Drobný hmotný majetek

Ing. Michal Šindelář, Ph.D.

Právní úprava
Právní úprava:

 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro podnikatele (PVZÚ)

  • § 7 – Vymezení hmotného majetku

  • § 39 odst. 1 písm. b) – Informace o účetních metodách v příloze účetní závěrky

 • ČÚS pro podnikatele

  • č. 013 – Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

  • č. 017 – Zúčtovací vztahy (bod 3.11.1 – účtování nákladů na zařazení většího rozsahu drobného majetku do používání prostřednictvím nákladů příštích období)

 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů:

  • § 24 odst. 2 písm. v) bod 1 – Daňovým výdajem jsou účetní odpisy hmotného majetku, který není vymezen jako hmotný majetek podle ZDP

 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví:

  • § 7 odst. 2 – Věrné a poctivé zobrazení

  • § 30 odst. 12 – Inventarizace i jiných aktiv vč. skutečností na podrozvahových účtech

Popis operace:

Hmotné movité věci a jejich soubory se samostatným technicko-ekonomickým určením a dobou použitelnosti delší než 1 rok vykazuje účetní jednotka:

 • v položce rozvahy "B.II.2. – Hmotné movité věci a jejich soubory", pokud jejich ocenění převýší hranici, kterou si účetní jednotka pro tento účel zvolí, anebo

 • jako zásoby v případě ocenění nižšího.

Hranici ocenění pro vykazování ve zmíněné položce dlouhodobého hmotného majetku si zvolí účetní jednotka sama, a to s ohledem na respektování účetních zásad, zejména se zohledněním principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení majetku. Hmotné movité věci a jejich soubory, které nedosáhnou tohoto ocenění, označuje prováděcí vyhláška jako drobný hmotný majetek.

Porovnáme-li zmíněné účetní vymezení hmotných movitých věcí a jejich souborů s daňovým (zákon o daních z příjmů používá z pohledu účetnictví starší označení "samostatné movité věci a soubory samostatných movitých věcí, zjistíme, že ZDP považuje tento majetek za daňově odpisovaný v případě, že vstupní cena převýší částku 80 000 Kč. Přitom účetní hranice může být rovněž 80 000 Kč1 (tak to mají povinně stanoveno např. účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.), ale i vyšší (méně častý případ) anebo nižší (to bývá nejčastější případ). Daňovým nákladem u takového hmotného majetku jsou daňové odpisy. Pokud však vstupní cena nepřevýší částku 80 000 Kč, kopíruje daňový režim související účetní náklady (viz dále).

Z pohledu účetnictví pak platí, že:

 • Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) se účetně odpisuje po dobu stanovenou účetní jednotkou, která by měla být rozhodně delší než 1 rok, neboť již ze samotného označení "dlouhodobý" plyne, že doba použitelnosti je delší než 1 rok. Pokud bychom zvolili odpisy pouze na 1 rok či méně, zpochybnili bychom účetní hledisko dlouhodobosti.

 • Drobný hmotný majetek se eviduje jako zásoby včetně souvisejícího účtování. Náklad (např. prostřednictvím účtu 501) by tedy měl vzniknout v okamžiku zařazení takového majetku do používání. Je třeba však dát pozor na situaci, kdy je takto zařazováno větší množství drobného majetku. České účetní standardy v takovém případě doporučují náklad vhodně časově rozlišit (s použitím např. účtu 381 – Náklady příštích období).

Pozor!

Dlouhodobým hmotným majetkem jsou bez ohledu na jejich pořizovací cenu nemovitosti a také následující movité věci (které tedy nelze evidovat jako drobný majetek):

 • předměty z drahých kovů (účtování např. na účtu 022, pokud nejsou uměleckými předměty či předměty kulturní hodnoty, kdy by se použil účet např. 032),

 • předměty kulturní hodnoty (účet 032),

 • movité kulturní památky (účet 032),

 • umělecká díla a sbírky (účet 032).

Obdobný postup jako pro hmotné movité věci a jejich soubory připouští účetní vyhláška pro podnikatele pro zvířata vykazovaná v položce rozvahy "B.II.4.2. Dospělá zvířata a jejich skupiny". Ta obsahuje zvířata s dobou použitelnosti delší než jeden rok a opět od výše ocenění určené účetní jednotkou. O dospělých zvířatech nevykazovaných v rámci této položky se opět účtuje jako o zásobách, vyhláška je však již nenazývá drobným hmotným majetkem.

DHM zachycený na rozvahových účtech podléhá po celou dobu používání každoroční inventarizaci.

I zásoby je třeba podle zásad zakotvených v zákoně o účetnictví inventarizovat, nicméně toto se vztahuje na zásoby vykázané na příslušných rozvahových účtech třídy 1. Naproti tomu (jak už bylo řečeno) je-li drobný hmotný majetek při zařazení do používání účetním zápisem jednorázově spotřebován (stejně jako zásoby vydané ze skladu), inventarizaci nepodléhá.

I přesto je povinností účetní jednotky s ohledem na princip významnosti rozhodnout o sledování některých položek drobného hmotného majetku po dobu jejich užívání v operativní (podrozvahové) evidenci, a o jejich pravidelné inventarizaci.

Vnitřním předpisem může účetní jednotka stanovit např. následující rozdělení hmotných movitých předmětů dlouhodobé spotřeby:

 1. předměty, které budou zahrnovány do spotřeby (na vrub účtu 501) a nebudou vedeny v operativní (podrozvahové) evidenci (např. drobné kancelářské potřeby jako psací potřeby, sešívačky, kapesní kalkulačky),
 2. předměty, které budou po nákupu vedeny jako zásoby a při zařazení do užívání z evidence o zásobách budou rovněž zahrnovány do spotřeby (na vrub účtu 501 jako zásoby), ale budou vedeny v operativní (podrozvahové) evidenci (např. malé skartovačky, kopírky),
 3. předměty, které dosáhnou účetní jednotkou zvolené hranice významnosti a v průběhu užívání tudíž budou vedeny jako dlouhodobý hmotný majetek (např. stolní počítače, notebooky atd.).

Kritériem pro způsob evidování hmotné movité věci může být kromě vstupní ceny i její věcná podstata (např. evidování mobilních telefonů, i když nedosáhnou hranice významnosti pro zařazení do dlouhodobého hmotného majetku).

Zajištění evidence významnějších předmětů je v zájmu účetní jednotky. Je tak doloženo vlastnictví předmětu v případě vynaložených nákladů na opravu a údržbu a také v případě pojistné události.

Připomeňme, že inventarizaci podléhá veškerý evidovaný majetek. S účinností od 1. 1. 2011 bylo do zákona o účetnictví v části inventarizace doplněno: Ustanovení týkající se inventarizace majetku a závazků se použijí i pro inventarizaci jiných aktiv a jiných pasiv, včetně skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů.

Poznámka:

Knihy podrozvahových účtů vedou závazně účetní jednotky, které mají povinnost vedení účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, zaznamenávají drobný hmotný majetek (v souladu s vnitřním předpisem) zpravidla v operativní evidenci.

Souvztažnosti:

Č.  Účetní případ  MD  DAL  
1.   Pořizování hmotných movitých věcí a jejich souborů   042   321   
– DPH   343   321   
2.   Zařazení majetku do užívání – převýší-li ocenění hranici
zvolenou účetní jednotkou   
022   042   
3.   Odpis uvedeného majetku (účetní)   551   082   
4.   Vyřazení odepsaného majetku z užívání   082   022   
5.   Pořízení drobného hmotného majetku účtovaného přímo do
užívání (v souladu s vnitřním předpisem)   
501   321   
Nahrávám...
Nahrávám...