dnes je 2.3.2024

Input:

Nárok na odpočet daně u manažerských vozidel

3.10.2014, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 32 minut

Nárok na odpočet daně u “manažerských vozidel“

Ing. Dagmar Fitříková


§ 4 odst. 4 písm. d) ZDPH, § 30a, § 72, § 75, § 78, § 78a až 78d zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH),

§ 13 odst. 4 písm. a) ZDPH, § 14 odst. 3 písm. a) ZDPH, § 36 odst. 6 ZDPH, § 72 odst. 5 ZDPH ve znění platném do 31. 3. 2011).

Úvod do problematiky

Plátci evidují ve svém obchodním majetku zpravidla i vozidla, která jsou mnohdy využívána nejen k uskutečnění ekonomických činností plátce, ale také pro účely s nimi nesouvisejícími. Tato vozidla jsou využívána např. i pro soukromé jízdy zaměstnanců plátce, jednatele obchodní společnosti, nebo v případě plátce – fyzické osoby pro soukromé jízdy tohoto podnikatele. Pro účely tohoto textu bude takto používané vozidlo označeno jako manažerské vozidlo. Pokud plátce používá k výše uvedeným účelům vozidlo, které patří do kategorie dlouhodobého majetku (§ 4 odst. 1 písm. d) ZDPH), je povinen při pořízení takového vozidla (včetně jeho technického zhodnocení) respektovat pravidla vymezená v § 75 ZDPH. Při použití vozidla, které je využíváno plátcem současně k jeho ekonomickým činnostem a současně i pro soukromé účely zaměstnance plátce (dále jen manažerské vozidlo), pokud k pořízení takového vozidla došlo v období do 31. 3. 2011, je plátce povinen postupovat podle příslušných ustanovení ZDPH ve znění platném do 31. 3. 2011 (§ 72 odst. 5 ZDPH a § 13 odst. 4 písm. a) ZDPH a § 14 odst. 3 písm. a) ZDPH, ve znění platném do 31. 3. 2011). S účinností od 1. 4. 2011 je plátce povinen při pořízení manažerského vozidla, které splňuje kritéria dlouhodobého obchodního majetku a u jeho technického zhodnocení, respektovat zásady upravené v § 75 odst. 2 až 4 ZDPH. Vzhledem k tomu, že i v roce 2014 budou někteří plátci používat jako manažerská vozidla nejen vozidla, která pořídili až po 1. 4. 2011, ale i před tímto datem, je dále vysvětlen postup při uplatnění nároku na odpočet daně u manažerských vozidel pořízených před a po 1. 4. 2011.


Pokud plátce eviduje ve svém majetku vozidlo a toto vozidlo používá v roce 2014 nejen ke svým ekonomickým činnostem, ale současně i pro účely s těmito činnostmi nesouvisejícími, je postup při uplatnění nároku na odpočet daně, který se týká přijatých zdanitelných plnění souvisejících s pořízením takového vozidla závislý na tom, zda se jedná o vozidlo pořízené před nebo 1. 4. 2011.

Dlouhodobý majetek je pro účely DPH definován v § 4 odst. 4 písm. d) ZDPH jako obchodní majetek, který je:

• hmotným majetkem podle § 26 až 32a ZDP,

• odpisovaným nehmotným majetkem podle § 26 až 32a ZDP,

• pozemkem, který je dlouhodobým hmotným majetkem podle ZU, nebo

• technickým zhodnocením podle § 33 ZDP.

Definici dlouhodobého majetku ve smyslu § 4 odst. 4 písm. d) ZDPH nesplňují vozidla pořizovaná na základě smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci (tzv. finanční leasing) ani vozidla pronajatá.

Pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daně u manažerských vozidel

V souvislosti s provozováním manažerských vozidel, tj. vozidel, která jsou plátcem využívána nejen k jeho ekonomickým činnostem, ale současně i pro účely s těmito činnostmi nesouvisející, např. pro soukromé jízdy zaměstnance plátce, se plátce setkává se třemi druhy výdajů, resp. přijatých zdanitelných plnění, která:

• souvisí s pořízením vozidla, které je evidováno v obchodním majetku plátce jako dlouhodobý majetek; u těchto vozidel je nutné rozlišovat, kdy došlo k pořízení vozidla, zda před nebo po 31. 3. 2011. Tato skutečnost je důležitá pro zajištění správného postupu nejen při uplatnění nároku na odpočet daně na vstupu při pořízení vozidla, ale v následujícím období, ve kterém bude docházet k použití vozidla i pro účely nesouvisející s ekonomickou činností plátce,

• souvisí s provozem vozidla (např. garanční prohlídky, nákup a výměna pneumatik, výměna oleje, opravy a údržba, leasingové splátky, „dovybavení” vozidla, které není technickým zhodnocením); v těchto případech není důležité, kdy bylo vozidlo pořízeno,

• souvisí s nákupem pohonných hmot (dále jen PHM); u těchto přijatých zdanitelných plnění při uplatnění nároku na odpočet daně zpravidla nevzniká problém. Ve většině případů je část PHM spotřebovaných v rámci soukromých jízd zaměstnance uhrazena zaměstnancem a zaměstnavatel, plátce daně, uplatní u takto přijatých úplat daň na výstupu.

Postup při uplatnění nároku na odpočet u manažerských vozidel pořízených do 31. 3. 2011

Při pořízení manažerského vozidla jako dlouhodobého majetku nebo jeho technického zhodnocení, pokud k pořízení takového majetku došlo do 31. 3. 2011 a přitom se jedná o vozidlo, které je využíváno i k jiným účelům než k ekonomickým činnostem plátce, postupoval plátce při uplatnění nároku na odpočet při pořízení takového majetku podle § 72 odst. 5 ZDPH, ve znění platném do 31. 3. 2011. Z cit. ustanovení vyplývá, že plátce daně byl oprávněn u přijatých zdanitelných plnění týkajících se pořízení takového vozidla, volit mezi dvěma postupy:

• uplatnění nároku na odpočet daně při pořízení vozidla v poměrné výši, nebo

• uplatnění nároku na odpočet daně v plné výši s tím, že pokud následně dojde k použití takového vozidla pro účely nesouvisející s ekonomickou činností plátce, vzniká povinnost přiznat daň na výstupu.

Pokud plátce u přijatého zdanitelného plnění týkajícího se pořízení manažerského vozidla uplatnil nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití vozidla pro jeho ekonomickou činnost, nevznikla mu a ani po 1. 4. 2011 nevzniká, v souvislosti s následným použitím vozidla pro účely nesouvisející s ekonomickou činností plátce, povinnost přiznat daň na výstupu. Uplatnění nároku na odpočet daně v poměrné výši přepokládalo přesný odhad, pokud se týče rozsahu použití manažerského vozidla pro účely související s ekonomickou činností plátce.

Další varianta postupu, kterou plátci umožňovala úprava obsažená v § 72 odst. 5 ZDPH, ve znění platném do 31. 3. 2011, bylo uplatnění nároku na odpočet daně u všech přijatých zdanitelných plnění vztahujících se k manažerskému vozidlu, tj. i při pořízení vozidla, v plné výši. V tom případě se část konkrétního přijatého zdanitelného plnění, u kterého byl plátcem uplatněn nárok na odpočet daně v plné výši a která byla použita pro účely nesouvisející s ekonomickou činností plátce (soukromé jízdy), považovala za dodání zboží podle § 13 odst. 4 písm. a) ZDPHnebo za poskytnutí služby podle § 14 odst. 3 písm. a) ZDPH, ve znění platném do 31. 3. 2011. V těchto případech vzniká plátci povinnost uplatnit daň na výstupu, a to při každém použití manažerského vozidla pro jiné účely než související s jeho ekonomickou činností. Zákon o DPH nestanoví pro tyto případy žádné časové omezení. Pokud plátce umožní zaměstnanci používat pro jeho soukromé jízdy bezplatně vozidlo, u které bylo pořízeno v období do 31. 3. 2011 a u kterého byl plátcem uplatněn nárok na odpočet daně v plné výši, např. po dobu 7 let, je povinen po celou dobu, kdy bude vozidlo takto využíváno, uplatňovat daň na výstupu, a to při každém použití vozidla pro jiné soukromé jízdy zaměstnance. Základ daně se v těchto případech stanoví podle § 36 odst. 6 písm. b) ZDPH.

Příklad

Česká obchodní společnost, plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím, pořídila v měsíci únoru 2011 osobní automobil za celkem 600 000 Kč (z toho základ daně činil 500 000 Kč a DPH ve výši 20 % činila 100 000 Kč). Plátce, účetní jednotka, zařadil předmětný automobil do užívání v měsíci únoru a eviduje ho v obchodním majetku (jedná se o dlouhodobý hmotný majetek ve smyslu ZDP). Takto pořízené vozidlo bylo v měsíci únoru 2011 poskytnuto jako tzv. „manažerské vozidlo” zaměstnanci plátce k využití pro jeho soukromé jízdy. Při uplatnění nároku na odpočet daně při pořízení vozidla se obchodní společnost rozhodla pro variantu uplatnění nároku na odpočet daně v poměrné výši. Vzhledem k tomu, že se jednalo o zaměstnance, kterému bylo již dříve přiděleno jiné manažerské vozidlo a toto vozidlo bylo zaměstnancem využíváno pro jeho soukromé jízdy v období 3 let v rozsahu od 15 % do 22 %, rozhodla se obchodní společnost uplatnit nárok na odpočet daně v poměrné výši, a to v rozsahu 75 %. Nárok na odpočet daně ve výši 75 000 Kč (100 000 x 0,75 = 75 000) uplatnila obchodní společnost v daňovém přiznání DAP k DPH za měsíc únor 2011. Vozidlo je i v roce 2014 stále využíváno nejen pro služební jízdy, ale současně i pro soukromé jízdy zaměstnance, kterému bylo přiděleno jako manažerské vozidlo. V následujících měsících po pořízení, kdy bylo vozidlo využíváno k soukromým jízdám zaměstnance plátce, nevznikla plátci povinnost přiznat DPH na výstupu ve vazbě na přijaté zdanitelné plnění – pořízení vozidla, protože u tohoto přijatého zdanitelného plnění byl plátcem uplatněn nárok na odpočet daně v poměrné výši. Tento stav trvá i v roce 2014. U přijatých plnění souvisejících s provozem vozidla postupuje plátce podle § 75 ZDPH.


Uplatnění nároku na odpočet daně v poměrné výši u manažerských vozidel pořízených do 31. 3. 2011 představovalo pro plátce určité administrativní zjednodušení, protože nebyl povinen vystavovat za každé zdaňovací období, ve kterém bylo manažerské vozidlo použito k jiným účelům než nesouvisejícím s ekonomickou činností plátce, doklad o použití. V těchto případech však byl plátce vystaven určitému riziku spočívajícím v tom, že výši poměrného nároku na odpočet plátce zvolil nesprávně, tj. v jiné výši, než odpovídala skutečnému využití vozidla v následujících zdaňovacích obdobích. Variantu s uplatněním nároku na odpočet daně v poměrné výši při pořízení manažerského vozidla bylo vhodné použít v případech, kdy byl plátce schopen (s určitou tolerancí „ve prospěch státního rozpočtu”) odhadnout předpokládaný rozsah využití vozidla v rámci ekonomické činnosti. Pokud plátce daně uplatnil nárok na odpočet daně v poměrné výši a následně bylo v rámci daňové kontroly ověřeno, že skutečný rozsah využití předmětného vozidla pro ekonomické činnosti je výrazně nižší, než bylo deklarováno při uplatnění nároku na odpočet daně, byl plátce vystaven riziku dodatečného vyměření daně a s tím souvisejících sankcí.

Příklad

Česká obchodní společnost, plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím, pořídila v měsíci únoru 2011 osobní automobil za celkem 600 000 Kč (z toho základ daně činil 500 000 Kč a DPH ve výši 20 % činila 100 000 Kč). Plátce, účetní jednotka, zařadil předmětný automobil do užívání v měsíci únoru 2011 a eviduje ho v obchodním majetku (jedná se o dlouhodobý hmotný majetek ve smyslu ZDP). Takto pořízené vozidlo bylo v měsíci únoru 2011 poskytnuto jako tzv. „manažerské vozidlo” zaměstnanci plátce k využití pro jeho soukromé jízdy. Při uplatnění nároku na odpočet daně při pořízení vozidla se obchodní společnost rozhodla pro variantu uplatnění nároku na odpočet daně v plné výši. Nárok na odpočet daně ve výši 100 000 Kč uplatnila obchodní společnost v daňovém přiznání DAP k DPH za měsíc únor 2011. Podle § 14 odst. 3 písm. b) ZDPH se použití vozidla v měsíci únoru 2011 považuje za poskytnutí služby, která podléhá povinnosti přiznat daň na výstupu ve výši základní sazby daně, a to na základě dokladu o použití. Základ daně u takto poskytnuté služby se stanoví podle § 36 odst. 6 písm. b) ZDPH. V daném případě lze vycházet z toho, že výše celkových měsíčních nákladů ve vazbě pořízení vozidla odpovídá výši měsíčního odpisu. Plátce, účetní jednotka, si stanovila dobu odepisování na 40 měsíců, tzn., že měsíční odpis činí v daném případě 12 500 Kč. Vzhledem k tom, že vozidlo bylo zaměstnancem v měsíci únoru 2011 využito k soukromým jízdám v rozsahu 15 %, činí výše nákladů vynaložených na poskytnutí služby (poskytnutí vozidla pro soukromé jízdy) 1 875 Kč (12 500 x 0,15 = 1 875). Z této částky činí DPH ve výši 20 % sazby daně 375 Kč (1 875 x 0,20 = 375). Na částku 375 Kč vystaví plátce doklad o použití podle § 29 ZDPH. Předmětné vozidlo je i v roce 2014 stále využíváno nejen pro služební jízdy, ale současně i pro soukromé jízdy zaměstnance, kterému bylo přiděleno jako manažerské vozidlo. Uvedený postup, tj. postup ve shodě s § 14 odst. 3 písm. b) ZDPH a § 36 odst. 6 písm. b) ZDPH, ve znění platném do 31. 3. 2011, je plátce povinen uplatňovat po dobu, kdy bude náklady na pořízení vozidla uplatňovat formou odpisů, tj. v daném případě do května 2014.


Postup vysvětlený v příkladu č. 2, při uplatnění DPH na výstupu v případě manažerského vozidla pořízeného před 1. 4. 2011, u kterého byl při pořízení uplatněn nárok na odpočet daně v plné výši, se uplatní i v následujících měsících, ve kterých bude vozidlo využíváno k soukromým jízdám zaměstnance plátce, a i v období po 1. 4. 2011. Jestliže v některém z následujících měsíců dojde k přijetí dalšího zdanitelného plnění vztahujícího se k tomuto vozidlu (oprava, údržba atd.), je v těchto případech je nutné celkové náklady na provoz vozidla za příslušný kalendářní měsíc, stanovené v úrovni měsíčního odpisu, zvýšit o příslušnou částku vztahující se ke konkrétnímu přijatému zdanitelnému plnění (oprava údržba). Další možností, která pro plátce vyplývá jak z úpravy obsažené v ZDPH ve znění platném do 31. 3. 2011, tak i po tomto datu, a to u přijatých zdanitelných plnění, která nemají charakter pořízení dlouhodobého majetku ani technického zhodnocení, je uplatnění nároku na odpočet daně v poměrné výši odpovídající rozsahu použití manažerského vozidla pro účely související s ekonomickou činností plátce.

Příklad

Předpokládejme zadání jako v předchozím příkladu s tím rozdílem, že řešíme uplatnění daně na výstupu v souvislosti s použitím manažerského vozidla v měsíci srpnu 2014. V tomto měsíci byla na vozidle provedena pravidelná údržba (realizovaná každý měsíc) a v souvislosti s tím přijal plátce daňový doklad na celkovou částku 1 210 Kč (z toho základ daně činil 1 000 Kč a DPH ve výši 21 % činila 210 Kč). Nárok na odpočet daně v plné výši 400 Kč uplatnila obchodní společnost u tohoto přijatého zdanitelného plnění v daňovém přiznání DAP k DPH za měsíc srpen 2014. Podle § 14 odst. 3 písm. b) ZDPH se použití vozidla v měsíci srpnu 2014 považuje za poskytnutí služby, která podléhá povinnosti přiznat daň na výstupu ve výši základní sazby daně. Základ daně u takto poskytnuté služby se stanoví podle § 36 odst. 6 písm. b) ZDPH. V daném případě se do celkové výše nákladů ve smyslu cit. ustanovení nezapočítá měsíční odpis ve výši 12 500 Kč, protože tento náklad byl uplatněn naposledy v měsíci květnu 2014. Do základu daně ve smyslu § 36 odst. 6 písm. b) ZDPH vstupuje pouze částka 1 000 Kč (údržba vozidla – základ daně).. Vzhledem k tomu, že vozidlo bylo zaměstnancem v měsíci srpnu 2014 využito k soukromým jízdám v rozsahu 25 %, činí výše nákladů vynaložených na poskytnutí služby (poskytnutí vozidla pro soukromé jízdy) 52,50 Kč (1 000 x 0,25 = 250). Z této částky činí DPH ve výši 21 % sazby daně 52,50 Kč (250 x 0,21 = 52,50). Na částku 52,50 Kč vystaví plátce doklad o použití podle § 30a ZDPH. Tuto částku uvede plátce v ř. 1 daňového přiznání k DPH za měsíc srpen 2014.

Postup při uplatnění nároku na odpočet u vozidel pořízených od 1. 4. 2011

Pokud plátce pořídil v období od 1. 4. 2011 dosud vozidlo nebo jeho technické zhodnocení, které je evidováno jako dlouhodobý majetek, a již při pořízení vozidla je zřejmé, že toto vozidlo bude využíváno nejen k ekonomickým činnostem plátce, ale bude poskytnuto i bezúplatně zaměstnanci pro jeho soukromé jízdy, je plátce povinen podle § 75 odst. 2 ZDPH uplatnit při pořízení takového vozidla nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro jeho ekonomické činnosti. Poměrný nárok na odpočet podléhá dále režimu krácení podle § 76 ZDPH, pokud plátce používá vozidlo v rámci svých ekonomických činností, které zakládají krácený odpočet daně podle § 76 ZDPH. Ve srovnání s právní úpravou platnou do 31. 3. 2011 není plátce oprávněn při pořízení manažerského vozidla po uvedeném datu, pokud se jedná o vozidlo evidované v obchodním majetku plátce jako dlouhodobý majetek, uplatnit nárok na odpočet daně v plné výši a v souvislosti s využitím vozidla pro soukromé jízdy zaměstnance plátce uplatňovat daň na výstupu. Shodný postup se uplatní i u technického zhodnocení takového vozidla, pokud se jedná z pohledu daně z příjmu o dlouhodobý majetek (§ 33 ZDP). Podle § 75 odst. 2 ZDPH má plátce u dlouhodobého majetku (včetně jeho technického zhodnocení) nárok na odpočet daně pouze v poměrné výši, pokud takový majetek používá nejen ke svým ekonomickým činnostem, ale i pro účely s těmito činnostmi nesouvisející. V případě pořízení manažerského vozidla, evidovaného plátcem jako dlouhodobý majetek, u kterého je předpoklad, že bude využíváno takto několik let, je plátce v situaci, kdy není schopen v okamžiku uplatnění odpočtu daně stanovit rozsah skutečného využití vozidla pro účely související s jeho ekonomickou činností, tzn., není schopen určit výši poměrného koeficientu podle skutečného podílu využití vozidla. V tom případě plátce postupuje podle § 75 odst. 4 ZDPH, tzn., že stanoví hodnotu poměrného koeficientu kvalifikovaným odhadem. Po skončení kalendářního roku, ve kterém po uskutečnění zdanitelného plnění (pořízení manažerského vozidla nebo jeho technického zhodnocení) byl plátce oprávněn uplatnit nárok na odpočet daně a tento nárok uplatnil, , plátce do hodnoty poměrného koeficientu zohlední skutečný podíl použití tohoto zdanitelného plnění pro své ekonomické činnosti v příslušném roce. Pokud se poměrný koeficient vypočtený podle skutečného použití manažerského vozidla pro účely uskutečňování ekonomických činností plátce odlišuje od hodnoty poměrného koeficientu stanoveného při pořízení vozidla odhadem o více než 10 procentních bodů, výše původně uplatněného odpočtu daně se opraví. Případná oprava odpočtu daně se uvádí v ř. 45 daňového přiznání k DPH (dále jen „DAP k DPH”) za poslední zdaňovací období roku, ve kterém bylo manažerské vozidlo pořízeno.

Příklad

Obchodní korporace, plátce s měsíčním zdaňovacím obdobím, pořídila v měsíci červenci 2014 nový osobní automobil v celkové ceně 484 000 Kč (z toho základ daně činí 400 000 Kč a DPH ve výši 21 % činí 84 000 Kč). Vozidlo bylo plátcem, účetní jednotkou, zařazeno do užívání v měsíci červenci 2014 a je evidováno v obchodním majetku plátce (jedná se o dlouhodobý hmotný majetek ve smyslu ZDP). Takto pořízené vozidlo bude použito plátcem nejen v rámci jeho obchodní činnosti, ale je poskytnuto jako tzv. manažerské vozidlo zaměstnanci plátce k využití pro jeho soukromé jízdy. Přepokládaný rozsah využití vozidla pro ekonomickou činnost plátce je v měsíci červenci 2014 stanoven kvalifikovaným odhadem v rozsahu 70 %. Při pořízení vozidla uplatní plátce nárok na odpočet daně za použití odhadem stanoveného poměrného koeficientu, tj. ve výši 58 800 Kč (84 000 x 0,70 = 58 800 Kč).Nárok na odpočet daně v poměrné výši 58 800 Kč plátce uplatní v DAP k DPH za měsíc červenec 2014. K 31. 12. 2014 plátce zjistí skutečný stav ujetých kilometrů za rok 2014 v rámci svých ekonomických činností. Skutečný poměrný koeficient za rok 2014 (tj. za období od července do prosince 2014) bude zjištěn v rozsahu 60 %. Rozdíl oproti hodnotě poměrného koeficientu stanoveného na základě kvalifikovaného odhadu v měsíci červenci 2014 činí v tomto případě 10 procentních bodů. Předmětný rozdíl nepřesahuje zákonem stanovený rozdíl 10 procentních bodů, a proto plátce není povinen provést opravu odpočtu daně podle § 75 odst. 4 ZDPH, i když skutečný rozsah použití manažerského vozidla pro soukromé jízdy zaměstnance plátce byl vyšší než původně stanovený odhad.

Příklad

Předpokládejme obdobné zadání jako v předchozím příkladu s tím rozdílem, že skutečný poměrný koeficient za rok 2014 (tj. za období od července do prosince 2014) činí v tomto případě 50 %. Rozdíl oproti hodnotě poměrného koeficientu stanoveného na základě kvalifikovaného odhadu v měsíci červenci 2014 činí v tomto případě – 20 procentních bodů, a proto je plátce v tomto případě povinen provést opravu odpočtu daně podle § 75 odst. 4 ZDPH. Výše opravy odpočtu daně činí 16 800 Kč (84 000 x (50 – 70) = – 84 000). Částku 16 800 Kč se záporným znaménkem uvede plátce v řádku 45 DAP k DPH za zdaňovací období prosinec 2014.

Nárok na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění souvisejících s provozem manažerského vozidla

U těchto výdajů není důležité, jestli se týkají vozidla pořízeného před nebo po 1. 4. 2011, zda je zařazeno jako dlouhodobý majetek nebo pořizováno formou finančního leasingu. Pro dále uvedený postup je rozhodující pouze skutečnost, že vozidlo je používáno nejen pro služební jízdy, ale současně i v rámci soukromých jízd (např. zaměstnance plátce). U výdajů týkajících se provozu a údržby takového vozidla, popř. při tzv. „dovybavení” manažerského vozidla, které není technickým zhodnocením ve smyslu § 33 ZDP, pokud se jedná o vozidlo využívané jako „manažerské”, může plátce od 1. 4. 2011 (a mohl i před tímto datem) použít při uplatnění nároku na odpočet daně buď poměrný koeficient, nebo má možnost uplatnit nárok na odpočet daně ve výši 100 %, popř. ve zkrácené výši podle § 76 ZDPH podle účelu využití vozidla v rámci ekonomických činností plátce. V tom případě se použití takového vozidla pro soukromé účely zaměstnance (nebo soukromé jízdy plátce – fyzické osoby) považuje za poskytnutí služby za úplatu podle § 14 odst. 3 písm. a) ZDPH, které podléhá povinnosti přiznat daň na výstupu. Možnost volby mezi oběma výše uvedenými variantami vyplývá z § 75 odst. 1 a 2 ZDPH.


Plátce je povinen postupovat při uplatnění nároku na odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění souvisejících s provozem manažerského vozidla podle § 75 ZDPH. Skutečnost, zda se jedná o vozidlo pořízené od 1. 4. 2011 nebo před tímto datem, není pro posouzení nároku na odpočet daně důležitá.

Pokud se plátce v okamžiku přijetí zdanitelného plnění rozhodne pro uplatnění nároku na odpočet daně v poměrné výši, vypočte výši odpočtu v poměrné výši odpovídající míře použití pro ekonomickou činnost za použití tzv. „poměrného koeficientu” (§ 75 odst. 3 ZDPH). Není-li možné v okamžiku uplatnění odpočtu daně stanovit výši poměrného koeficientu podle skutečného podílu použití, stanoví ji plátce tzv. kvalifikovaným odhadem. Po skončení kalendářního roku, ve kterém došlo k uskutečnění zdanitelného plnění (výdaje související s provozem vozidla), u kterého má plátce nárok na odpočet daně v poměrné výši, je nutné vypočítat

Nahrávám...
Nahrávám...